Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar bland annat kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik och europafrågor. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Vi finns i lokaler i centrala Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera biträdande universitetslektorer i statsvetenskap

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om makt, demokrati, politiska idéer och institutioner, på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning till minst 50 procent av heltidsanställningen där det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetod. Det ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

I anställningen ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå samt eventuellt på forskarnivå i en omfattning av 40 procent.  Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma ifråga. Det kommer ställas krav på att kunna undervisa på svenska på grundnivå i europakunskap, lärarutbildningen och statsvetenskap från starten av anställningen

Behörighet

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statsvetenskap eller närliggande ämne, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst 5 år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

I första hand gäller vetenskaplig skicklighet och i andra hand pedagogisk skicklighet. 

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering, pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande.  Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid internationell publicering. Särskild vikt läggs vid högkvalitativ publicering vid erkända förlag och i internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå är meriterande. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid att ha genomfört och dokumenterat insatser av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. Det är meriterande att ha utvecklat kurser och/eller program, författat läromedel eller dokumenterat pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar eller läroböcker.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället samt erfarenhet av ledningsuppdrag och/eller erfarenhet av deltagande i kollegiala forum är meriterande.

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) är ett krav då tjänsten innebär undervisning på svenska inom våra utbildningar på grundnivå från och med starten av anställningen. Då institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

Övrigt

En biträdande universitetslektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom egen forskning som har uppnått nivån docentkompetens, genom publicering av forskningsresultat i form av artiklar i ledande internationella tidskrifter, böcker, och/eller bokkapitel publicerade av ledande internationella förlag.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) är ett krav för befordran samt en uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen.

Samverkan med det omgivande samhället förväntas.

Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut och följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1583/1583162_1479431_mall_befordran.pdf

Anställning

Tidsbegränsad anställning under 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning av heltid, 100 % med placering vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Tillträde: 2022-09-01 eller efter överenkommelse. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor, prefekt
 +46 31 786 12 21, Mikael.Gilljam@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Anna-Karin Ingelström, HR-specialist,
+46 31 786 1190, anna-karin.ingelstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag: 2021-11-04.

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas:

1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande
a) En lista över dina (upp till) tio bästa vetenskapliga publikationer.

Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.

b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning och varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror du kan bidra med (max 5 sidor).

3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina (upp till) tio främsta vetenskapliga publikationer.

4. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:

a) En systematisk redogörelse av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om din erfarenhet av undervisning och handledning på universitetsnivå och eventuella kurser och utbildningsprogram du har utvecklat.

b) En kortare pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 2 sidor).

c) Intyg på eventuell högskolepedagogisk utbildning.

d) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.

5. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Anna-Karin Ingelström
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-04

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner