Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och samverkansuppdrag inom pedagogik och specialpedagogik. Centrala intresseområden vid institutionen är frågor som rör relationen utbildning och samhälle, inkluderande utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, språk och bedömning samt betygsfrågor. IPS har drygt 220 anställda varav ca 40 doktorander. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.ips.gu.se

Forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem – forskarskola för lärarutbildare (ASSESS) (https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning/assess) är en nationell forskarskola med syfte att stärka forskningskompetens inom lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet och kvantitativa forskningsmetoder. Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter. Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för att undersöka och belysa angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Arbetsuppgifter

Det övergripande temat i forskarskolan är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv. De fyra avhandlingsprojekt som skall utföras vid IPS tar sin utgångspunkt i forskningsintressen som handlar om att observera, beskriva, förstå och förklara skillnader i kunskaper och färdigheter. Forskningsfrågorna kan exempelvis handla om att undersöka skillnader mellan elever, undergrupper av elever, klasser, skolor, kommuner, regioner och skolsystem. Forskningsfrågorna kan också handla om förändrade kunskapsmönster över tid, samt i förklaringsfaktorer av olika slag, t. ex hur dessa kunskapsmönster relaterar sig till individuella och kontextuella faktorer såsom skol- och klassrumsfaktorer, hemmiljö, fritidsvanor, erfarenheter, självbild och attityder. Likvärdighetsfrågor av olika slag är av stort intresse liksom mer övergripande analyser av effekter av kunskapsmätningar på individuell och aggregerad nivå.

Samtliga avhandlingsprojekt kommer att analytiskt hantera frågor som rör mätningars validitet och reliabilitet, möjligheter och begränsningar, liksom frågor rörande de olika kunskapsmåttens relationer till läroplaner och kunskapskrav. Rikliga mängder av data finns att tillgå genom alla de internationella och nationella utvärderingsstudier som Sverige deltagit i, t.ex. PIRLS (läsning), TIMSS (matematik och naturvetenskap), ICCS (demokrati och samhällsfrågor) och PISA (läsförmåga, matematik, naturvetenskap), eller data från de nationella utvärderingar som Utvärdering genom Uppföljning (UGU: https://www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning-ugu) och Gothenburg Educational Longitudinal Database (GOLD: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/gold) och nationella provomgångar som genomförts i Sverige och som man kan få tillgång till via Skolverket. För mer information se https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning/assess  

Inom ASSESS forskarskola kommer doktoranderna att med specialinriktade kurser och handledning och forskningssamarbeten bjudas rika möjligheter utveckla djupa kunskaper inom bedömningsområdet och en kvantitativ forskningskompetens för utbildningsvetenskapliga frågor som idag är både nödvändig, efterfrågad och användbar. De fyra doktorander som skall anställas vid IPS kommer att välkomnas till en väl etablerad forskningsmiljö för nämnda forskningsintressen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. Under forskarutbildningen kan även ingå att arbeta upp till 20 % med utbildning inom lärarutbildningen och utbildningen förlängs i så fall i motsvarande omfattning och kommer att omfatta som mest 5 år. Doktorandernas forskning kommer att handledas och genomföras i nära samarbete med både forskarskolan och forskargrupperna på de tre lärosätena.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Behörig att söka dessa fyra doktorandtjänster är den som utöver grundläggande behörighet innehar en av de tre särskilda behörigheter som listas nedan.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i pedagogik har den som:
- har 90 högskolepoäng i pedagogik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete har den som har ett av följande alternativ:
A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

  1. B) Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik med inriktning har den som har ett av följande alternativ:
A. Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i relevant ämne, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

  1. Minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

De bedömningsgrunder som tillämpas vid antagning är den sökandes dokumenterade kunskaper med relevans för forskningsområdet, den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teoribildning och metod samt den sökandes analytiska förmåga, initiativförmåga och samarbetsförmåga. Erfarenheter av arbete med och kunskaper om nationella och internationella kunskapsmätningar är meriterande. Goda språkkunskaper i svenska och engelska krävs.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs Universitet
Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Diarienummer: PAR 2021/1026

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Mer information om antagning till forskarutbildningarna vid Göteborgs universitet finns här:

https://uf.gu.se/utbildning/forskarutbildning/antagning

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende de fyra doktorandtjänsterna vid IPS, Göteborgs Universitet ställs till:

Studierektor för forskarutbildningen: Inger Berndtsson, inger.berndtsson@ped.gu.se

Vetenskaplig ledare för forskarskolan ASSESS: Professor Monica Rosén, Monica.Rosen@ped.gu.se

Viceprefekt för forskarutbildningen, professor Kajsa Yang Hansen,kajsa.yang-hansen@ped.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dina ansökningshandlingar skall i görligaste mån vara digitaliserade.

Ansökningshandlingar skall omfatta ifylld ansökningsblankett till forskarutbildning, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C-, D- och magister- och masteruppsatser eller motsvarande), kort CV, en preliminär avhandlingsplan, eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. I ansökan ska även vilket ämne som är av intresse finnas. Avhandlingsplanen på högst 5 sidor ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektets relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till det tema som forskarskolan ASSESS omfattar. Alla dokument som bifogas måste vara på svenska eller engelska.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdag. Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska märkas med referensnummer och skickas till:

Göteborgs universitet,

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Frida Rydevik
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner