Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

HDK-Valand – Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi utbildar också lärare inom bild och slöjd.

 

Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Vår unika ämnesbredd ger samtidigt studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält.

Tillsammans med vår systerinstitution, Högskolan för scen och musik, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.

 

HDK-Valand – Högskolan för konst och design vid Göteborgs universitet utlyser en doktorandplats till studier inom designforskning på doktorandnivå. HDK-Valand är en av två institutioner vid Konstnärliga fakulteten, och vi välkomnar nu sökande till vårt ämne design som i denna utlysning riktar sig mot eller som redan arbetar med artificiell intelligens och dess konsekvenser för en rad centrala demokratiska processer, till exempel offentlig debatt, val- och opinionsbildningsprocesser, offentlig styrning, förutsägbar kapacitet, och algoritmisk expertis och transparens. Doktoranden kommer att bedriva forskning inom ramen för  projektet Artificial Intelligence, the Social Contract and Democracy (https://www.gu.se/en/research/ai-the-social-contract-and-democracy ). Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS HS https://wasp-hs.org/) och är ett samarbete mellan två institutioner vid Göteborgs universitet: HDK-Valand – Högskolan för konst och design vid Konstnärliga fakulteten, och Juridiska institutionen vid Handelshögskolan. Doktorandens arbete kommer även att vara knutet till det fakultetsövergripande centret Business and Design Lab Lab (https://www.gu.se/en/bdl ).

 

 

 

Vi har ett dynamisk förhållningssätt till design, och vi välkomnar ansökningar som syftar till att definiera eller identifiera nya frågor och nya former av praktik inom design och andra discipliner vid institutionen. Vi uppmuntrar även engagemang som rör samtida teoribildning om kunskap och teknologi, med särskild hänsyn till social teori, samt kritiska förhållningssätt.

 

Behörighet

För att kunna komma ifråga för antagning måste den sökande uppfylla kraven för grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå enligt Högskoleförordningens kapitel 7§39 samt kraven för särskild behörighet enligt ämnet designs allmänna studieplan LÄNK.

 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För särskild behörighet ställs krav som finns i den allmänna studieplanen under punkten 4.2 i ämnet design:

  • minst 120 högskolepoäng (eller motsvarande) inom ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet, eller motsvarande kunskaper
  • en dokumenterad studieinriktning som omfattar ämnen inriktade mot relevanta frågeställningar inom ämnet
  • ett godkänt självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng (uppsats alternativt flera arbeten som tillsammans motsvarar eller bedöms motsvara 30 högskolepoäng) i ämnet, alternativt annat ämne/andra ämnen som bedöms ha relevans för utbildningen på forskarnivå inom ämnet
  • dokumenterad förmåga att arbeta med gestaltning och kritiskt reflekterande frågeställningar och processer på avancerad nivå.

 

Särskild behörighet har även den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrund

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt de urvalskriterier som anges i forskningsämnets allmänna studieplan https://www.gu.se/node/59990. Vid prövning av denna förmåga tillämpas följande bedömningsgrunder:

 

– Det i ansökan beskrivna forskningsprojektets genomförbarhet samt relevans och angelägenhetsgrad i förhållande till ämnesbeskrivningen för design

– förmåga till självständighet och kritiskt tänkande inom ämnesområdet

– kreativ förmåga och självständighet med erfarenheter på professionell nivå inom ämnet.

 

Intervjuer ingår i urvalsprocessen.

 

Den sökande som antas förväntas påbörja sina studier och sin doktorandanställning den 1 januari 2022. I doktorandanställningen ingår det att undervisa maximalt 20% under utbildningstiden (institutionstjänstgöring).

 

Övrig information

I ansökan krävs:

En projektbeskrivning på högst 6 sidor (plus bibliografi) vilken beskriver det forskningsprojekt som den sökande vill utföra som avhandlingsprojekt inom utbildningen. Här ska ingå en beskrivning av projektets syfte, innehåll och metoder samt en tidsplan, vänligen läs de detaljerade anvisningarna noga: https://www.gu.se/node/59990

Kopia på examensbevis/studieintyg och eventuella andra intyg som kan vara intressanta för ansökan.

Ett CV inklusive yrkeserfarenhet, tillsammans med en lista över publikationer / utställningar, samt dokumentation av arbete / utställningar, eller länkar till dokumentation online. I vissa fall kan bedömningsgruppen begära tillgång till konstnärliga verk.

 

Bestämmelser för anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100) §5 Anställning som doktorand, vilket är införlivat i dokumentet Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna Dnr V2018/603 https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1694/1694635_doktorandregler--180701.pdf

 

 

Det är önskvärt att ansökan och dess bilagor är skrivna på engelska. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen.

 

 

Kontaktperson

Professor Elena Raviola, e-post: elena.raviola@gu.se

 

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga- kontaktpersoner

 

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-30.

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner