Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande masterprogram, psykoterapeutprogram med inriktning mot familj och utbildning på forskanivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runtom i världen. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg Tillträde: Snarast

Ämne

Socialt arbete

Ämnesbeskrivning

Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp- och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar forskning och undervisning i socialt arbete. Arbetsuppgifterna består till hälften av undervisning inom socionomprogrammet men kan även omfatta undervisning inom mastersprogrammen, fristående kurser, psykoterapiutbildning samt uppdragsutbildning. I arbetsuppgifterna ingår även att ta ansvar för kursadministration, att samarbeta såväl inom som mellan kurser, att vara aktiv i utvecklingsarbete samt inom forskning i socialt arbete. Forskningen omfattar 50% av anställningen. Vidare ingår att söka externa medel för forskning hos nationella och internationella bidragsgivare.

Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin pedagogiska och vetenskapliga skicklighet. Undervisningen vid institutionen för socialt arbete är campusbetonad och vi förväntar oss att medarbetare i hög utsträckning finns på plats för att på så vis bidra till en stimulerande akademisk miljö.

Behörighetskrav

Behörig till anställning som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i socialt arbete högst fem år före ansökningstidens utgång, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet.

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet, visad genom publikationer i tidskrifter med internationellt peer-review-system eller alternativt i fackgranskade bokkapitel i antologier utgivna av erkända förlag. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fastas vid dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra undervisning. Handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå är meriterande. De sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter ska framför allt bedömas i kvalitativt hänseende. Antalet vetenskapliga publikationer eller antalet pedagogiska meriter på grund av att sökande varit verksam under längre tid ska således inte vara utslagsgivande.

Dokumenterad skicklighet inom något av forskningsområdena; boende och hemlöshet, ekonomiskt bistånd, missbruk, myndighetsutövning eller välfärdspolitik är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av professionellt socialt arbete är meriterande. Därutöver kommer dokumenterad erfarenhet av deltagande i/erhållande av externfinansierade forskningsprojekt liksom att på olika sätt ha deltagit i samverkan med det omgivande samhället tillmätas vikt.

Den sökandes förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen.

Vid läraranställning väljs den sökande, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och samverka med övrig personal.

En biträdande universitetslektor  kan ansöka om befordran till universitetslektor.  Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska hen befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Den sökande förväntas under perioden för anställningen som biträdande lektor meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt på ett sådant sätt att den sökande uppnår docentkompetens. Förmåga att undervisa på svenska är en merit som tillmäts stor vikt vid ansökan om befordran.

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för socialt arbete är kvinnor. Vi välkomnar därför särskilt manliga sökande.

Institutionen för socialt arbete ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Tillsättningsförfarande

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges de sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella kommande roll på institutionen.

Kontaktuppgifter för anställningen

Therése Wissö, viceprefekt

031-786 6386

therese.wisso@socwork.gu.se

www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök".

Till ansökan skall bifogas:

Ansökan ska innehålla en forskningsplan omfattande två år.

Lista över åberopade publikationer, sammantaget högst 10 pedagogiska eller vetenskapliga skrifter.

De sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två identiska exemplar till

Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete

Att: Anna Wettler

Box 720

405 30 Göteborg

Ange referensnummer PAR 2021/945 på kuvertet.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-10-06.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner