Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Som en del i ett stort nationellt program inom datadriven life science (DDLS) söker Göteborgs universitet en DDLS Fellow inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik, som kommer anställas på en meriteringsanställning som biträdande universitetslektor. Grundförutsättningen är att anställningsinnehavaren kommer att förses med ett generöst karriärpaket.
Inom DDLS-programmet kommer anställningsinnehavaren ges möjlighet att utveckla sin fulla potential som ledande, självständig forskare i framgångsrika akademiska miljöer vid Göteborgs universitet med kopplingar till Sahlgrenska universitetssjukhuset, AstraZeneca och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Anställningsinnehavaren kommer att ha tillgång till den vetenskapliga miljö och det nätverk av andra forskargruppsledare som erbjuds både lokalt genom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM och nationellt genom DDLS-programmet vid SciLifeLab (se beskrivande texter nedan).

Vid Göteborgs universitet utförs forskning relevant för datadriven life science inom Sahlgrenska akademin vid följande institutioner: Inst för medicin, Inst för biomedicin, Inst för neurovetenskap och fysiologi samt vid Inst för kliniska vetenskaper, och inom naturvetenskapliga fakulteten vid följande institutioner: Inst för kemi och molekylärbiologi och Inst för biologi och miljövetenskap. I angränsning till forskningsmiljöerna finns gemensam infrastruktur med tillgång till avancerade tekniker och analysverktyg. I direkt geografisk anslutning till de två fakulteterna ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är det största universitetssjukhuset i Sverige, vilket ger utmärkta förutsättningar för translationell och klinisk forskning. Göteborgs universitet samarbetar också med AstraZeneca, där precisionsmedicin är en väletablerad R&D plattform, som syftar till att identifiera rätt patient för rätt behandling.

I närområdet till de aktuella fakulteterna och sjukhuset ligger också Chalmers Tekniska Högskola, som rekryterar en DDLS Fellow inom precisionsmedicin och diagnostik samt en i cell- och molekylärbiologi. Därmed ges goda möjligheter till tvärdisciplinära samarbetsytor mellan den tekniska högskolan och den medicinska fakulteten, Sahlgrenska akademin, samt Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborg universitet för de framtida tjänsteinnehavarna. Chalmers är partner i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och Wallenberg Centre for Quantum Technology (WACQT).

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående gruppledare, tidiga i sin karriär, att rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Vi söker nu 20 gruppledare, tidiga i sin karriär, som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss?

Ansök nu!

Ämne

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet avser datadriven forskning om precisionsmedicin, såsom användning av beräkningsverktyg för att integrera molekylära och kliniska data för translationell forskning och diagnostisk utveckling, och därigenom underlätta individanpassad vård. Dataintegration och analys kan användas för patientstratifiering, för upptäckt av diagnostiska biomarkörer och för longitudinella studier och uppföljning. Precisionsmedicin inkluderar metoder för datatolkning, visualisering och kliniskt beslutsstöd. Forskningen förväntas använda resurser som elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, molekylära data (t.ex. avbildning och omics), såväl som longitudinella patient- och befolkningsregister, biobanker och data från digitala mätverktyg. Det långsiktiga målet med forskningen ska vara att utveckla precisionsmedicin så att rätt person erhåller rätt intervention eller behandling vid rätt tidpunkt.

Arbetsuppgifter

Anställningsinnehavaren förväntas utveckla ett konkurrenskraftigt forskningsprogram och etablera en självständig forskargrupp inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik, samt aktivt söka externa forskningsmedel. Vidare ska anställningsinnehavaren aktivt bidra till att stärka samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset, AstraZeneca och Chalmers Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas deltaga i aktiviteter inom ramen för DDLS-programmet och samverka inom det etablerade nätverket mellan Wallenbergcentrumen i molekylär medicin och SciLifeLab i Stockholm/Uppsala.

I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra undervisning på forskar-, avancerad och grundutbildningsnivå. Undervisningen omfattar föreläsningarövningar och examinationer. Handledning av doktorander och studenter på grundutbildning ingår också. Den anställningsinnehavaren som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom två år från anställningens tillträde.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ett för anställningen relevant ämnesområde eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. En sökande med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig. Främst bör den komma i fråga som har tilldelats sin doktorsexamen, likvärd utländska examen, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg. Behörighet för anställning som biträdande universitetslektor finns angivna i 4 kap 4a § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Förmåga att kunna undervisa på svenska eller engelska är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som biträdande universitetslektor finns angivna i 4 kap 4a § Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskaplig skicklighet och i andra hand utifrån pedagogisk och administrativ skicklighet. Samtliga bedömningsgrunder kommer att utvärderas med samma noggrannhet.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt på nivån av självständigt utförd forskning inom datadriven om precisionsmedicin, såsom användning av beräkningsverktyg för att integrera molekylära och kliniska data för translationell forskning och diagnostisk utveckling, och därigenom underlätta individanpassad vård. Dataintegration och analys kan användas för patientstratifiering, för upptäckt av diagnostiska biomarkörer och för longitudinella studier och uppföljning. Precisionsmedicin inkluderar metoder för datatolkning, visualisering och kliniskt beslutsstöd. Forskningen förväntas använda resurser som elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, molekylära data (t.ex. avbildning och omics), såväl som longitudinella patient- och befolkningsregister, biobanker och data från digitala mätverktyg. Det långsiktiga målet med forskningen ska vara att utveckla precisionsmedicin så att rätt person erhåller rätt intervention eller behandling vid rätt tidpunkt.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet av att planera, genomföra och leda undervisning. Visad förmåga att handleda studenter inom grund- och forskarutbildning är meriterande.

Vad gäller administrativ skicklighet läggs särskild vikt på erfarenhet av ledarskap och erfarenhet från samverkansprojekt.

Vid läraranställning kommer den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt

Beslut om karriärpaketet fattas av DDLS genom SciLifeLabs styrelse innan tillträde. Anställningsinnehavaren förväntas komplettera finansieringen med nationella och internationella forskningsanslag. En individuell vetenskaplig och pedagogisk utvecklingsplan bestäms efter överenskommelse mellan anställningsinnehavaren och prefekten vid aktuell institution.

I Göteborg kommer DDLS Fellows vara del av Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) där i dagsläget 22 gruppledare är aktiva inom olika forskningsfält. WCMTM vid Göteborgs universitet har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca. Centrumet ingår sedan 2015 i en nationell satsning för att stärka Sveriges position inom life science forskning och molekylär medicin. WCMTM i Göteborg har sina forskningsaktiviteter vid Sahlgrenska akademin och naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset och AstraZeneca för att säkerställa unika translationella forskningsmiljöer i gränssnittet mellan akademi, hälso- och sjukvård och läkemedelsindustrin.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fem år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionstillhörigheten bestäms utifrån kandidatens forskningsprofil och önskemål.  
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse

En anställning som biträdande universitetslektor är tidsbegränsad och definierad som en meriteringsanställning. Syftet med anställningen är att du ska ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet som universitetslektor. Anställningen får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Kraven för att bli befordrad till universitetslektor vid Sahlgrenska akademin - bedömningsgrunder respektive vid Naturvetenskapliga fakulteten - bedömningsgrunder.

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och muntlig framställning. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter i ansökan och ska styrkas med intyg. Kandidaten kommer ges möjlighet att träffa företrädare för de ingående institutionerna vid den medicinska fakulteten, Sahlgrenska akademin, och den naturvetenskapliga fakulteten, för att utvärdera i vilken miljö det planerade forskningsprogrammet passar bäst in.

Kontaktuppgifter för anställningen

Christina Jern, professor Sahlgrenska akademin, föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin; christina.jern@gu.se

Margit Mahlapuu, professor Naturvetenskapliga fakulteten, vice föreståndare för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin; margit.mahlapuu@gu.se

Julia Grönros, PhD, forskningskoordinator för Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin; julia.gronros@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till:

  • Personligt brev.
  • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till ett urval av högst tio vetenskapliga publikationer du vill åberopa i ansökan.
  • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt fem sidor).
  • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta beskrivning av pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
  • Redogörelse för erfarenheter av administrativt arbete exempelvis samverkansprojekt och/eller förtroende- eller ledningsuppdrag.
  • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
  • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/855 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 5 september 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner