Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion är en av humanistiska fakultetens sex institutioner och har ca 100 anställda (varav ca 20 doktorander) och ca 1000 studenter. För mer information om institutionen se webb: https://www.gu.se/litteratur-idehistoria-religion .

Den utlysta doktorandanställningen i religionsvetenskap med didaktisk inriktning ingår i en kreativ forskningsmiljö som spänner över många områden. Forskningen i religionsvetenskap syftar till att förstå och kritiskt reflektera över religionens funktion och plats i människans historia och nutid. Forskningen vid institutionen omfattar kritiska studier av religionens funktion, föränderlighet och uttolkning i historia och nutid, liksom analys av texter och praktiker. Religionsvetenskap ger en inblick i historiska processer, religionsmöten och religionskonflikter, samt teologiska och etiska positioner och debatter – kompetenser som blir av allt större relevans för det mångreligiösa och mångkulturella samhället. Ämnesdidaktiken är nära knuten till ämneslärarprogrammet i religionskunskap, men har under senare år även kommit att omfatta andra delar av våra utbildningar och forskning. Det är i denna vidare forskningskontext som den utlysta doktorandanställningen i religionsvetenskap med didaktisk inriktning ingår.

Vid institutionen finns, utöver doktorander i religionsvetenskap, även doktorander i forskarutbildningsämnet humaniora med inriktning på utbildningsvetenskap knutna till forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning), vilket bidrar till en utbildningsvetenskapligt orienterad forskningsmiljö. Vid institutionen finns också specialiserade ämnesdidaktiska seminarier, i såväl religionsdidaktik som litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom religionsvetenskap med didaktisk inriktning genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i religionsvetenskap med didaktisk inriktning syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Doktorand förväntas vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen och interagera aktivt i forskarutbildningsmiljön, vilket inbegriper aktivt deltagande i doktorand- och forskarseminariet vid institutionen. Institutionens arbetsspråk är svenska och för att antas till forskarutbildningen krävs sådana kunskaper i svenska och engelska som behövs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Avhandlingen får författas på svenska eller engelska. Vid behov erbjuder universitetet introduktionskurser i svenska.

I tjänsten kan, om behov finns på institutionen, undervisning på ämneslärarutbildningen komma att erbjudas, liksom inom andra relaterade utbildningsområden. Det är meriterade med lärarexamen där religionskunskap ingår och yrkeserfarenhet i skolan.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i religionsvetenskap har den som har minst 30 högskolepoäng i religionsvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. I anställningen kan institutionstjänstgöring, till exempel undervisning på lärarutbildningen, komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt högskoleförordningen, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för religion, idéhistoria och religion, Göteborg universitet
Tillträde: 2022-02-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Tillsättningsförfarandet sker i två steg:

1) Urval på basis av inlämnat underlag.
2) En tätgrupp kallas till intervju samt en kortare muntlig presentation av sitt forskningsprojekt den 1 december 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om doktorandtjänsten:

Olle Widhe, forskarutbildningskoordinator
olle.widhe@lir.gu.se

Jong Ho, personaladministratör
jong.ho@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev i vilket du presenterar varför du har sökt till forskarutbildningen i religionsvetenskap med didaktisk inriktning, och reflekterar över den utvecklingsgång du tycker att dina examensarbeten visar. Framgår det av studieintygen att det tagit mycket lång tid att bli klar med arbetena kan tidsåtgången kommenteras. Denna text får omfatta högst 3000 tecken totalt (inkl. blanksteg), och kan vara på svenska eller engelska.
  2. Meritförteckning/CV som innehåller kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, samt övriga relevanta meriter.
  3. Examensbevis och studieintyg från Ladok, eller motsvarande, över avklarade kurser. Intygen ska visa att du uppfyller kraven på grundläggande behörighet liksom kraven på särskild behörighet eller motsvarande i enlighet med den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämne du söker till (https://medarbetarportalen.gu.se/internt-lir/for-doktorander/studieplaner)
  4. Examensarbeten (från lärarutbildning och/eller religionsvetenskap på avancerad nivå samt eventuell kandidat) och eventuella publikationer som är relevanta i sammanhanget. Du får bifoga maximalt fem skrifter (bör bifogas som pdf). Skrifter utöver dessa kan förtecknas i en separat lista. Åberopade skrifter kommer att bedömas främst utifrån följande kriterier: originalitet och vetenskaplig förankring, ämnets svårighetsgrad samt säkerhet i det metodiska och språkliga utförandet.
  5. En projektplan där du beskriver ditt forskningsområde genom att formulera och motivera projektets syfte, problem, material, relation till tidigare forskning samt genom att diskutera vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. Projektplanen kommer att bedömas utifrån följande kriterier; originalitet, vetenskaplig relevans och förankring, samt genomförbarhet. Planen kan också innehålla en preliminär disposition eller lista över olika moment i avhandlingsarbetet liksom resonemang kring en översiktlig tidsplan för arbetsprocessen. Planen får omfatta högst 20000 tecken totalt (inkl. blanksteg, noter och referenser).

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-09-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner