Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Logikgruppen vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori använder formella metoder för att besvara frågor från matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik. Gruppens intresseområden spänner bl a över matematikens fundament och modallogik. I synnerhet finns det expertis inom bevis- och modellteori för aritmetik, mängdlära och sanningsteori, samt inom typteori, mu-kalkyl och beroendelogik. Mer information om logikgruppen hittas här: https://www.gu.se/flov/var-forskning/forskningsomraden-inom-filosofi-lingvistik-och-vetenskapsteori/forskning-inom-logik

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori söker en välkvalificerad och högt motiverad doktorand inom logik till Graham Leighs forskningsprojekt Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Projektets huvudmål är att utveckla nya metoder för att logiskt analysera cykliska fenomen i matematiska, filosofiska och datavetenskapliga  sammanhang. Mer information finns på begäran.

 

Ämne

Logik

 

Ämnesbeskrivning

Matematisk och/eller datavetenskaplig logik

 

Arbetsuppgifter

Huvudsakligen består arbetet i att skriva en doktorsavhandling i Logik och att genomföra kurser med godkänt resultat. I begränsad omfattning kan det också finnas möjlighet till undervisning, administration eller forskning vid sidan av huvudämnet, som förlänger tjänsten i motsvarande omfattning. Avhandlingen ska ligga i linje med målen för forskningsprojektet Taming Jörmungandr: The Logical Foundations of Circularity.

Doktoranden förväntas delta i institutionens och logikgruppens aktiviteter, såsom personalmöten, seminarier och workshops. Doktoranden förväntas huvudsakligen utföra sitt arbete i Göteborg. Institutionens arbetsspråk är engelska. Utöver lönen finns det medel tillgängliga för resor och kortare besök vid andra universitet och forkningscentra.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:


Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Logik har den som har:

 1. Minst 30 högskolepoäng ämne på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 2. Sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan:

https://medarbetarportalen.gu.se/internt-flov/doktorandinformation/allmanna-studieplaner-vid-flov/

 

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

Antagning och urval sker med beaktande av hur väl projektförslaget passar in i den forskning som bedrivs. Som grund för urvalet krävs att den sökande bifogar:

 1. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.

 

 1. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.

 

 1. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

 

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 % i 4 år

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2021-09-01

 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av rekryteringsgrupp på institutionen. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Ana María Mora-Márquez, viceprefekt för utbildning på forskarnivå
+46 (0) 31 786 56 43
ana.maria.mora.marquez@gu.se

Graham Leigh, Projektledare
graham.leigh@gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför institutionen och logikgruppen är av intresse för dig.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.
 4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon vill utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen. Projektskissen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 5. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

 

Om möjligt bör ansökningen skrivas på engelska.

 

Ansökan ska vara inkommen senast 2021-05-31

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner