Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar aktivt för hållbar utveckling. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar universitetet till en bättre framtid.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed den enda handelshögskola i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.


Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi. Institutionen har cirka 150 anställda och är uppdelad i fyra sektioner: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik, Management & Organisation, Marknadsföring samt Redovisning.

 

Ämnesbeskrivning

Anställningen är förlagd till sektionen för Marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan. Forskargruppen inom marknadsföring har en stark tradition av forskning kring sambandet mellan konsumtion, marknader och samhälle utifrån olika teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Undervisning bedrivs på kandidatnivå, inom masterprogrammet "Marketing and Consumption" och inom forskarutbildningen.

Anställningen är knuten till en specifik forskningssatsning inom Centre for Retailing (CFR). Forskningen inom CFR belyser detaljhandeln ur olika perspektiv med särskilt fokus på frågor kring digitalisering, hållbarhet och mobilitet.

Den sökandes forskning förväntas bidra till projektet ”Digitala plattformar och handelns strukturomvandling” vid CFR. Projektet tar sin utgångspunkt i digitaliseringens roll i detaljhandelns strukturomvandling och utforskar framväxt, utveckling och effekter av digitala plattformar inom detaljhandeln med fokus på konsumentbeteenden, affärsmodeller och marknadsförändringar.

 

Arbetsuppgifter

Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem och arbetsuppgifterna omfattar ca 50 procent undervisning och 50 procent forskning. Forskningen förväntas passa in i den ämnesbeskrivning som angivits ovan. Den sökande förväntas arbeta i ett tvärvetenskapligt projekt och ha intresse för att samarbeta med forskare inom andra områden. Undervisningen kommer att utföras på både grund- och avancerad nivå, främst inom marknadsföring och retailing.

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

En biträdande universitetslektor får, med stöd av Högskoleförordningen (SFS 1993:100) 4 kap 12a och 12b §§, anställas tills vidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen, i syfte att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. Den aktuella anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som senast vid ansökningstillfället har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

 

 

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vi söker för tjänsten en person med dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Lika stor vikt kommer att läggas vid den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Sökanden skall ha god förmåga att administrera och genomföra undervisning. I bedömningen kommer den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom utbildning och forskning att beaktas. Erfarenhet av forskning och undervisning inom digitalisering och retailing är särskilt meriterande. Kunskaper i ett skandinaviskt språk är meriterande pga de intervjuer och samarbeten som kommer att ingå i projektet.

En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Den sökande förväntas efter 3,5 år ha meriterat sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt på ett sådant sätt att docentkompetens uppnås eller är nära att uppnås. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran skall han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner  

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på ”Ansök” senast 1 juni 2021. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökans innehåll

Ansökan skall registreras via www.gu.se och skall innehålla:

Meritförteckning/cv och personuppgifter. Utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar bifogas.

Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande belyser hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen.

Redogörelse för vetenskapliga meriter, innehållande en redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet m.m.

Avhandling och ytterligare max 4 vetenskapliga arbeten.

Redogörelse för pedagogiska meriter, innehållande pedagogisk utbildning samt redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras under bilagor.

Kortfattad redogörelse för ledarskaps- och administrativa meriter och samverkansmeriter. Eventuella ytterligare bilagor.

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade.

Referenser.

Samtliga bilagor skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner

Benjamin Hartmann

Sektionsledare

benjamin.hartmann@handels.gu.se

Lena Hansson

Föreståndare, Centre for Retailing

lena.hansson@handels.gu.se

Johan Hagberg

Projektledare för digitala plattformar

johan.hagberg@gu.se