Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Centrum för Hav och samhälle vid Göteborgs universitet ledigkungör tre doktorandanställningar inom

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning

Forskarskolan i transdisciplinär havsforskning organiseras av Centrum för hav och samhälle, en fakultetsöverskridande enhet vid Göteborgs universitet. Centret har som uppdrag att initiera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området. Ett antal projekt och nätverk är baserade vid centret. Forskarskolan utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet “Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment”. Projektets syfte är att utveckla kunskap för att kartlägga kumulativa effekter av de sociala och miljömässiga faktorer som hämmar kustfiskets hållbarhet i Sverige. Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål. I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad sjömat utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: Institutionen för globala studier, Institutionen för geovetenskaper, respektive Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

En beskrivning av projektets doktorandtjänst inom samhällsvetenskapliga miljöstudier, vid Institutionen för globala studier, följer. Alla ansökningar sänds via Göteborgs universitets ansökningssystem.

Doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier med focus på kustfiske och turism i Sverige

Samhällsvetenskapliga miljöstudier (ESS) vid Institutionen för globala studier är ett nytt och växande, tvärvetenskapligt ämne som utforskar frågor relaterade till miljöförändringar och ohållbart naturresursutnyttjande i olika delar av världen. Forskning i samhällsvetenskapliga miljöstudier har som övergripande mål att bidra till ökad förståelse av komplexa miljöproblem genom tillämpning och utveckling av samhällsvetenskaplig teori och metodologi. För närvarande bedriver ett 20-tal forskare inom ESS studier inom en rad olika teman, inklusive miljöförvaltning och -policy, hållbar utveckling, grön tillväxt, miljörättvisa, traditionell ekologisk kunskap, miljöutbildning, politisk ekologi, miljökonflikter och marin naturresursanvändning.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2021 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Kandidaten förväntas arbeta i Göteborg i projektteamet och påbörja både kursarbete och projektrelaterat arbete under anställningens första år.

Doktoranden förväntas bedriva forskning inom det projektrelaterade temat
Kustfiske och den blå tillväxtstrategin: en fallstudie i kustnära och maritim turism.

Europeiska unionens Blue Growth-strategi har fått stort genomslag och erbjuder stor potential för sysselsättning och ekonomisk tillväxt genom blå innovation, investeringar och forskning. Havs- och kustområden är emellertid mycket omstridda, präglade av konflikter och territoriella tvister. Trots dess potentiella bidrag till hållbar lokal livsmedelsproduktion, turismutveckling, sysselsättning och en levande landsbygd ingår kustfisket inte i Blue Growth-agendans målsektorer. Genom fallstudien inom kust- och maritim turism, som av blå tillväxtanalytiker identifierats som ett område med särskild potential att främja ett smart, hållbart och inkluderande Europa, är centrala frågor för denna doktorandtjänst: vilka är effekterna av Blue Growth på kustfisket och turism? hur kan Blue Growth stödja fiske, sysselsättning, turism och lokal utveckling och samtidigt bidra till en rättvis användning av havets resurser?

Vi söker en kandidat med bakgrund inom sociologi, humanekologi, geografi, antropologi eller relaterade samhällsvetenskapliga discipliner, och med erfarenhet av förvaltning eller annan verksamhet avseende kustnära eller marina naturresurser, helst fiske. Kunskap och/eller erfarenhet av samarbetsmetoder för hållbar resurshantering och kvalitativa forskningsmetoder ses som en tillgång. Entusiasm inför att ingå i en samarbetsgrupp och en ambition att engagera sig i tvär- och transdisciplinära former av forskning och lärande är väsentliga. Kandidaten måste behärska svenska (eller ett annat skandinaviskt språk). Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är också nödvändigt.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarandekunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: kunskaper från högskoleutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier genom avlagd examen på avancerad nivå i ett samhälls- och beteendevetenskapligt ämne innefattande kurspoäng om motsvarande 30 högskolepoäng på grund- eller avancerad nivå med miljöinriktning, varav ett examensarbete på avancerad nivå med miljöinriktning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

1. Ett CV, inklusive meritförteckning och eventuell publikationslista.
2. Ett kort projektförslag (max 1 200 ord plus referenser) i vilket den sökande skissar på hur hans/hennes doktorsavhandling förväntas bidra till forskningsprojektet.
3. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast mid maj och slutligt urval görs i juni 2021.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Milena Arias Schreiber, forskare, milena.schreiber@gu.se eller Eva Maria Jernsand, forskare, eva.maria.jernsand@handels.gu.se

Läs mer om projektet Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment (SEA2POL+)

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

1. Ett CV, inklusive meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter och eventuell publikationslista.
2. Ett projektförslag, max 1 200 ord plus referenser.
3. En masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
4. Kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan.
5. Intyg på andra relevanta meriter.

Ansökningar ska lämnas in på engelska.

Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Ansökan ska vara inkommen senast: 30 april 2021

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner