Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Pedagogik är ett ämne på forskarnivå med fokus på processer, såväl formella som informella, genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dit hör olika dimensioner av fostran, utbildning, undervisning, lärande och andra påverkansprocesser. 

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen är knuten till ett framväxande forskningstema vid institutionen om Bildningspraktiker i utbildning och samhälle. Inom detta tema bedrivs forskning och forskarutbildning som rör vuxnas lärande, folkbildning, lärande inom professioner, arbetsplatsförlagt lärande, högskolepedagogik samt högre utbildning och livslångt lärande. Forskning som planeras och pågår handlar om icke-formellt lärande i civilsamhälle och föreningsliv, institutionella frågor och policy i relation till vuxnas lärande, folkbildning och demokrati, liksom analyser av hur arbetspraktiker förändras inom olika sektorer.   

Den utlysta doktorandanställningen i pedagogik är inriktad på att stärka institutionens forskning om vuxnas lärande i den institutionaliserade folkbildningen och civilsamhället. Forskningsplanen ska därför vara inriktad mot något av dessa områden, exempelvis genom fokus på folkhögskolans praktik eller lärande inom ramen för rörelser, föreningar eller studieförbund.  

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Doktoranden förväntas ingå i någon av institutionens forskningsmiljöer. I samarbete med handledare kommer doktoranden att formulera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras i seminarieform med inbjudna diskutanter vid minst tre tillfällen. Som doktorand förväntas du även delta i konferenser, workshops, seminarier och kollegier såväl nationellt som internationellt.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Anställningen förlängs då med motsvarande tid. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har 90 högskolepoäng i pedagogik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. 

Urvalet baseras på följande bedömningsgrunder:

 • kvalitet i behörighetsgivande examensarbete (eller motsvarande dokument)
 • kvalitet på inskickad forskningsplan, relaterad till denna utlysnings inriktning samt till institutionens forskningsmiljöer

Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen kommer att vara vägledande. Centralt för denna bedömning är det behörighetsgivande examensarbetet (eller motsvarande dokument) samt en tydligt formulerad forskningsplan där den sökande presenterar sitt planerade avhandlingsområde inom pedagogiken. Forskningsplanen för avhandlingen bedöms såväl utifrån sin vetenskapliga relevans, som hur den relaterar till forskningen vid institutionen samt om den tar upp motiverade och forskningsbara frågor och anger adekvata former för genomförande.

Om mer än en författare finns till behörighetsgivande arbete ska den sökandes individuella insatser klargöras. 

Mot bakgrund av forskningens inriktning mot vuxnas lärande i den institutionaliserade folkbildningen och civilsamhället, är det ett krav att den sökande behärskar ett skandinaviskt språk i tal och skrift. 

I enlighet med doktorandreglerna vid Göteborgs universitet kan endast doktorander som kan erbjudas handledning antas till utbildning på forskarnivå. Stor vikt läggs även vid att den sökande genom sitt avhandlingsarbete aktivt kan ingå i en forskningsmiljö vid institutionen. 

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå får vid urval inte ge sökanden företräde framför andra sökande (Högskoleförordningen 7 kap. 41§). 

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet
Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning tas av prefekt och kan inte överklagas (Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs Universitet – Doktorandreglerna, Dnr V 2018/603). 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Johan Söderman, professor
+48 (0)31 031-786 20 81
johan.soderman@gu.se

Mona Lundin, studierektor för utbildning på forskarnivå 
+46 (0)31-786 5977
mona.lundin@ped.gu.se 

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+46 (0)31-786 2344
kristin.martinsson@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal

Ansökan ska innehålla följande delar:  

 1. Personligt brev med en kort beskrivning av relevant bakgrund, max 1 A4-sida 
 2. Curriculum Vitae/meritförteckning 
 3. Studiedokumentation som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten (Utdrag ur LADOK eller annat studiedokumentationsregister) 
 4. Behörighetsgivande examensarbete omfattande 15 hp på avancerad nivå (eller motsvarande dokument) samt ytterligare max en forskningsrelaterad text (artikel, rapport etc.)
 5. Forskningsplan, max fem A4-sidor (riktlinjer, se rubriken bedömningsgrund) 
 6. Referenser (valfritt) 
 7. Övriga meriter den sökande önskar åberopa. 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dokument, intyg och liknande som inte finns i elektronisk form skickas samtidigt med ansökan till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Desirée Engvall
Box 300, 405 30 Göteborg 

Märk kuvertet med anställningens referensnummer. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-19

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner