Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för medicin. Vår verksamhet sträcker sig över stora kunskapsområden, där vi bedriver framgångsrik forskning och utbildning, från molekyl till samhälle. Vår forskning sker i nära samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers Tekniska Högskola. Institutionen för medicin har flera starka forskningsområden, inklusive metabolisk forskning där flera av våra forskargruppsledare tillhör den absoluta internationella forskningsfronten. Exempelvis studeras hur mikrobiotan interagerar med kosten genom att kombinera populationsbaserade studier med bioreaktorer och gnotobiotiska möss för att designa interventionsstudier för att förbättra metabolhälsa. Därtill drivs kliniska kostinterventionsstudier för att minska symptombördan hos patienter med metabol dysfunktion, irritabel tarm och andra magtarmsjukdomar. Vid Chalmers finns världsledande forskning inom systembiologi, stark infrastruktur och forskning kring bioinformatik, AI, metabolomik och livsmedelsvetenskap. Den kliniska forskningen inom området stärks av kompetens i såväl subjektiva som objektiva metoder för att mäta kostintag, såsom metabolomik och dubbelmärkt vatten, samt nutritionsstatus och kroppssammansättning. Institutionen främjar samverkan mellan självständiga forskargrupper.

Vi söker nu en professor i nutrition och metabolism för att ytterligare stärka forskningen i Göteborg.

Mer information om oss hittar du på https://www.gu.se/medicin/jobba-hos-oss

Ämne

Nutrition och metabolism

Ämnesbeskrivning

Professurens ämnesområde är nutrition och metabolism. Forskningsprofilen ska komplettera och stärka den befintliga forskningen genom studier med ett tydligt fokus på nutrition och metabolism med tillämpningar som sträcker sig exempelvis från samspelet mellan näringsintag och mikrobiomet, näringsbehov, koppling mellan metabolism och nutrition och sjukdomsutveckling och till de bakomliggande mekanismerna i dessa aspekter. Studierna kan inkludera molekylär, cellulär och human nutrition, tracertekniker, befolkningsstudier, interventionsstudier samt strategier för att identifiera biomarkörer för att förutsäga näringsstatus och metabola sjukdomar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar i första hand forskning inom nutrition och metabolism. Vidare ingår att aktivt söka extern finansiering för att bygga upp och leda en framgångsrik forskningsmiljö samt utveckla forskningssamarbeten inom och utanför institutionen på nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifterna omfattar också undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom läkarprogrammet och andra utbildningsprogram, såsom dietistprogrammet, där institutionen medverkar. Vidare ingår handledning av studenter och doktorander.

Viss administration relaterat till forskning och undervisning ingår också i anställningen.

Det kan på sikt ges möjlighet att förena anställningen som professor med en anställning inom hälso- och sjukvården. Den kliniska tjänstgöringen bestäms enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen.

Sökande som inte kan undervisa på svenska förväntas kunna göra så inom två år från anställningstillfället.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap § 3 Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt doktorsexamen i medicinskt ämne eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt är krav för anställningen. Att kunna undervisa på svenska eller engelska är också krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i 4 kap § 3 Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Ansökningarna bedöms i första hand utifrån vetenskapliga meriter och i andra hand utifrån pedagogiska meriter.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom nutrition och metabolism av hög internationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att initiera, planera, leda och utveckla forskning, och ha visat förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell eller internationell konkurrens. En tydlig progress i skicklighet, med fokus på vetenskapliga meriter från den senaste 10-årsperioden, ska ges störst betydelse. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt på publikationer i ledande internationella tidskrifter där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar. Uppbyggda internationella nätverk samt deltagande i nationella och internationella samarbetsprojekt är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet, erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan, meriterande.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur sökandes forskningsplan kompletterar och stärker den befintliga forskningen genom studier med ett tydligt fokus på nutrition och metabolism.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning

Anställningen är en tillsvidare anställning på heltid (100 %) med placering vid institutionen för medicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen kommer att inkludera ett konkurrenskraftigt paket.

Tillsättningsförfarande

  • behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
  • ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 733764264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se

Professor Malin Levin, chef för avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Tele: +46 708416264
E-post: malin.levin@wlab.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Forskningsplan
  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar med referensnummer PAR 2021/201 till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 15 oktober, 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner