Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom områden som bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskap. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).

Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer. Sociologiska teorier och begrepp syftar till att förstå och förklara mellanmänskliga relationer och samhällsprocesser, exempelvis utifrån strukturer som klass, kön och etnicitet. Alla delar av samhället utgör sociologiska studieobjekt: socialt samspel i små grupper, inom organisationer, lokalt, nationellt och globalt. Sociologer intresserar sig exempelvis för socialt samspel inom arbetsliv, fritidsliv och privatliv, samt inom ramen för välfärdsstaten, sociala rörelser, utbildningsinstitutioner. Även orsaker till och konsekvenser av brottslighet, politisk behandling av miljöfrågor och teknikanvändning i samhället utgör sociologiska studieobjekt. Sociologiska analyser ger ofta nya insikter om sådant vi tidigare tagit för givet.

Den aktuella tjänsten är ett doktorandprojekt inom ramen för det RJ-finansierade forskningsprojektet Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik som leds av Åsa Wettergren (professor i sociologi) med Moa Bladini (doktor i juridik) och Sara Uhnoo (docent i sociologi) som medverkande forskare.

Doktorandprojektet finansieras av Brottsoffermyndigheten och heter The real rape - the application of Swedish rape laws 1965-2022 och leds av Sara Uhnoo. Det syftar till att studera svensk våldtäktslagstiftning och dess tillämpning från brottsbalkens tillkomst 1965 till idag. Under perioden har föreställningar om våldtäkt förskjutits från att våldtäkt inte kunde begås inom äktenskapet till att ömsesidig frivillighet idag är utgångspunkten för rättslig bedömning av våldtäkt. Studien genomförs utifrån ett kombinerat feministiskt och emotionssociologiskt perspektiv med fokus på hur våldtäktsmyter – föreställningar om kön, sexualitet, den ”riktiga våldtäkten”, det ”riktiga våldtäktsoffret” – kan spåras i rättskällor och domar och hur de har förändrats över tid. Projektet bidrar med kunskap om våldtäktsmyters funktion och utveckling över tid där förändrade föreställningar om kön och sexualitet samspelar med förändrad lagstiftning. Det fördjupar också kunskapen om rättsliga utmaningar vid våldtäktsmål som del av osynliggörandet av kropp och känslor.

Arbetsuppgifter

Den antagne doktoranden ska skriva en doktorsavhandling som syftar till att studera svensk våldtäktslagstiftning och dess tillämpning från brottsbalkens tillkomst 1965 till idag och besvara följande tre frågeställningar:

• Vilka avgörande förändringar kan identifieras i svensk våldtäktslagstiftning under perioden 1965 till idag; När, hur och varför har förändringar skett?
• Hur har förändringarna påverkat rättspraxis och i förlängningen föreställningar relaterade till våldtäktsmyter såsom de avspeglas i våldtäktsdomar?
• Hur resonerar rättens professionella om våldtäktslagstiftningens utveckling över tid samt rättssystemets betydelse för samhällets syn på våldtäkt?

Frågeställningarna besvaras genom diskursanalys av förarbeten, lagtexter, tidningsartiklar och domar, samt intervjuer med domare, åklagare och advokater. Avhandlingsprojektet avrapporteras i form av en sammanläggningsavhandling med fyra vetenskapliga artiklar på engelska.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller
  • avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, rättssociologi eller kriminologi
  • på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vi söker företrädesvis en doktorand med kompetens inom rättssociologi eller kriminologi. Kunskap inom emotionssociologi och/eller feministisk teori och/eller juridik/straffrätt är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av diskursanalytiska metoder (t ex kritisk diskursanalys) samt kvalitativ intervjumetod.

För denna anställning är, vid sidan om goda kunskaper i engelska, kunskaper i svenska ett krav då insamlade data är på svenska.

Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:

- Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbete) och eventuella vetenskapliga publikationer, högst två bifogade texter. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig problemställning och syfte, anknytning till tidigare forskning och val av teoretiska perspektiv, metodval och praktiskt genomförande, teoriintegration i analys, tolkning och slutsatser samt akribi och språklig framställning. Vid samförfattade texter skall en redogörelse för arbetsfördelningen lämnas.

- En projektplan om maximalt 2000 ord i vilken den sökande anger forskningsintresse i relation till angivna arbetsuppgifter, översiktligt diskuterar tidigare forskning samt tar upp möjliga teoretiska perspektiv och begrepp av relevans för projektet. Projektplanen bör även ge förslag på i vilken ordning och med vilka metoder och tillvägagångssätt som frågeställningarna kan besvaras, samt uppskattad rimlig tidsåtgång vid heltidsarbete. Projektplanen bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig relevans, visad förtrogenhet med ett vetenskapligt förhållnings- och tillvägagångssätt, kännedom om tidigare och aktuell forskning, insikt om teorier och metoder inom ramen för projektet och utbildning på forskarnivå.

Då forskarstudier i sociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under givna tidsramar. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav.

Rekommendationsbrev tas inte i beaktande men referenser till tex tidigare arbetsgivare kan med fördel anges i ansökan.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen förväntas tillträdas i mitten av september 2021. Anställningen är tillsvidare placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Efter genomgången läsning och rangordning av samtliga ansökningar kallas de främsta kandidaterna till intervju.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet eller arbetets innehåll vänder du dig till projektledare och blivande huvudhandledare Sara Uhnoo, sara.uhnoo@gu.se. 031-786 4788

Har du frågor om studiernas innehåll vänder du dig till studierektor Cecilia Hansen Löfstrand, cecilia.lofstrand@gu.se, tel 031-786 4766

Har du frågor om ansökningsförfarandet vänder du dig till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, tel 031-786 4761

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett (självständigt arbete, projektplan, kopia av examensbevis eller motsvarande) i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-22

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner