Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Handelshögskolan har, med sina 4000 helårsstudenter, 475 anställda, ca 150 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och fyra institutioner en unik bredd. Unik är också skolans nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA och är därmed en enda handelshögskolan i Sverige som är Triple Crown-ackrediterad.

Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan med drygt 140 anställda varav 15 anställda doktorander. Institutionen består av sektionerna Redovisning, Marknadsföring, Management & Organisation, och Industriell och finansiell ekonomi & Logistik. Vi tillhör de nationellt ledande forskningsmiljöerna inom företagsekonomi med en stark empirisk forskningstradition. Forskningen tar sig an generella frågeställningar, teoriutveckling och tillämpning av kvalitativ såsom kvantitativ metodinriktning med ett fokus mot internationellt publicerade forskningsresultat.

Vi söker en doktorand i företagsekonomi inom projektet "Organisatoriskt arbete för att främja välbefinnande och mental hälsa" med placering vid Företagsekonomiska institutionen och med koppling till Centrum för global HRM. Se https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen och https://www.gu.se/global-hrm 

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi omfattar fyra års heltidsstudier som leder fram till en doktorsexamen i företagsekonomi. Forskarutbildningen utgörs av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel om 150 högskolepoäng, d v s totalt 240 högskolepoäng.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En allmän studieplan för studier i företagsekonomi för doktorsexamen finns att hämta på https://www.gu.se/handelshogskolan/foretagsekonomiska-institutionen/var-forskarutbildning/ansokan-antagning-och-behorighetskrav 

En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid och ska ge motsvarande förlängning av studietiden.

Projekt: "Organisatoriskt arbete för att främja välbefinnande och mental hälsa"

Projektet handlar om hur arbetet för att främja psykisk hälsa kan organiseras med ett särskilt fokus på HR- eller personalfunktionens roll. ”Hur kan en HR-funktion bidra till ett aktivt arbete som kan stärka välbefinnande och mental hälsa för medarbetare” är den övergripande frågeställningen för denna doktorandanställning. Kostnaderna för mental ohälsa är stigande och utgör en betydande börda för arbetsgivare, för samhället och inte minst de individer som blir drabbade. Projektet syftar till att identifiera processer och åtgärder som kan förhindra och motverka mental ohälsa och också hur initiativ som stödjer mentalt välbefinnande kan bidra till mer innovativa företag, högre arbetstillfredsställelse, lägre personalomsättning och ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Doktoranden förväntas tillsammans med handledare söka kunskap om detta ämnesområde i nära samverkan med Centrum för global HRMs partnerorganisationer.

 

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i företagsekonomi krävs att sökanden har både grundläggande behörighet och särskild behörighet och bedöms ha en sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

För att antas till studier på forskarnivå i företagsekonomi krävs minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, varav ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. De bedömningsgrunder som tillämpas vid urvalet är:

  • Den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet.
  • Den sökandes dokumenterade kunskaper i vetenskaplig teori och metod.
  • Den sökandes analytiska förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete eller liknande.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år

Omfattning: 100%

Placering: Företagsekonomiska institutionen

Tillträde: 2021-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Utvalda behöriga sökande kallas till intervju. En skriftlig uppgift i samband med intervjun kan förekomma.

Intervjuerna kommer preliminärt att äga rum i april 2021.

Beslut om antagning till studier på forskarnivå fattas av prefekt efter förslag från företagsekonomiska institutionens Forsknings- och forskarutbildningskommitté (FFK). Beslut förväntas fattas senast i juni 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Docent Stefan Sjögren, Viceprefekt med ansvar för studier på forskarnivå
stefan.sjogren@handels.gu.se
+46 (0)31 786 1499

Professor Stefan Tengblad, projektledare
stefan.tengblad@gu.se
+46 (0)31 786 3822

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

  1. Ett personligt brev
  2. CV
  3. En beskrivning av det forskningsområde du är intresserad av, givet ovan beskrivna forskningsprojekt (max fem sidor)
  4. Vidimerade kopior på examensbevis och studieintyg på avklarade universitetskurser där betyg framgår, som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten 
  5. Examensarbete eller motsvarande och eventuellt andra vetenskapliga arbeten
  6. Två rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till referenspersonerna (titel, namn, e-mail och telefonnummer)

Alla bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt visar dess innehåll.

Om dina dokument inte är utfärdade på engelska eller svenska ansvarar du som sökande för att de översätts till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Inkompletta eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-01

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.