Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Pedagogik är ett ämne på forskarnivå med fokus på processer, såväl formella som informella, genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dit hör olika dimensioner av fostran, utbildning, undervisning, lärande och andra påverkansprocesser.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att medverka i olika delar av forskningsprojektet SATSA (Strukturell ansats i undervisning som grund för hållbart aritmetiklärande, finansierat av Vetenskapsrådet, diarienr. 2020-03712). Projektet undersöker kvalitet i undervisning i förskoleklass (6-åringar) med avseende på hur tal, antal och räknestrategier behandlas med särskilt fokus på hur undervisning med en strukturell ansats kan bidra till ett hållbart lärande i aritmetik. I projektet kartläggs och undersöks aritmetikundervisningen i svensk förskoleklass i observationsstudier och genom interventioner av undervisning som grundar sig i en strukturell ansats. I arbetsuppgifterna ingår att designa och genomföra observationer och interventioner samt systematiskt analysera data med såväl statistiska som kvalitativa metoder samt rapportera resultat från delstudier i internationella och nationella vetenskapliga tidskrifter.

I anställningen som postdoktor ska arbetsuppgifterna huvudsakligen vara inriktade mot forskning men kan, om de inte överstiger en femtedel av arbetstiden, även innefatta undervisning.

Behörighet

Behörighet för anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång och som inte tidigare varit anställd som postdoktor enligt avtalet under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Göteborgs universitet. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Urvalet genomförs utifrån en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. De sökande rangordnas utifrån en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential.

Särskild vikt kommer att fästas vid följande kriterium:

 • Vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning som berör matematikdidaktik och yngre barn
 • Dokumenterad erfarenhet av praktiknära forskning i förskola eller skolans tidiga årskurser
 • Erfarenhet och skicklighet i användning av statistiska och kvalitativa analysmetoder
 • Gedigen kunskap om teorier inom fältet yngre barns aritmetiklärande

Vid tillsättningen kommer även sökandes personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna, samverka med övrig personal samt bidra till utveckling av verksamheten att beaktas. Den sökande förväntas vara aktiv i forskningsmiljön, i seminarieverksamhet och bidra till att utveckla forskningen genom ansökningar om forskningsmedel hos externa finansiärer.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år med en omfattning på 100 procent. Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av
Camilla Björklund, professor i pedagogik
+46 (0)31-786 2182
camilla.bjorklund@ped.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+46 (0)31-786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev inkl referenser och löneanspråk
 • Avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen (bifogas under rubriken ”Personligt brev”)
 • CV inklusive fullständig publikationslista
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet. De åberopande publikationerna bifogas i digital form under rubriken ”Vetenskapliga publikationer.
 • Forskningsplan
 • Kortfattad redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
 • Utbildnings-/examensbevis, betyg, intyg eller andra handlingar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dokument, intyg och liknande som inte finns i elektronisk form skickas samtidigt med ansökan till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-01

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner