Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Förvaltningshögskolan är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning.

 

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.gu.se/forvaltningshogskolan.

Förvaltningshögskolan söker en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i offentlig förvaltning med inriktning mot flernivåperspektiv och krishantering.

Utbildningsplatsen kommer att vara knuten till ett forskningsprojekt som problematiserar relationerna i det svenska flernivåsystemet mellan staten, regioner och kommuner, dels relationer mellan politiker och tjänstepersoner i förvaltningen.

Vi ser gärna att doktorandens avhandlingsprojekt fokuserar på forskningsproblem som är av relevans för beredskapsarbete och krishantering, inte minst problematik som har aktualiserats av Coronakrisen.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet offentlig förvaltning. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Forskarutbildningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom offentlig förvaltning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) avlagt examen på avancerad nivå i offentlig förvaltning eller examen på avancerad nivå i ett annat ämne innefattande ett examensarbete med inriktning mot offentlig förvaltning.

Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

 1. Examensarbete och andra relevanta arbeten vilka bedöms enligt gängse vetenskapliga kvalitetskriterier. En sammanvägning görs då av problemformuleringsförmåga, teoretisk anknytning, metodisk medvetenhet, analytisk förmåga och framställningskonst.
 2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem.
 3. Akademiska betyg.
 4. CV, kursbetyg och övriga intyg den sökande åberopar. Goda vitsord och meriter på områden relevanta för forskning inom offentlig förvaltning vägs in i bedömningen
 5. Rekommendationsbrev (i förekommande fall).
 6. Dokumenterad förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
 7. Deklarerad avsikt att ta aktiv del i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg.
 8. Intervjuer kan ingå som en del i urvalsprocessen.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand).

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 års heltidsstudier
Omfattning: 100%
Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg
Tillträde: 2021-08-16 (eller annan tid enligt överenskommelse)

 

 

För ansökan och mer information se: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.