Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Pedagogik är ett ämne på forskarnivå med fokus på processer, såväl formella som informella, genom vilka människan formas och förändras inom olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Dit hör olika dimensioner av fostran, utbildning, undervisning, lärande och andra påverkansprocesser.

Arbetsuppgifter

I denna anställning ska du som doktorand arbeta i en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som studerar digitalisering och välfärdsarbete, med särskilt intresse för lärares och andra aktörers  arbetsinsatser, både i och utanför skolan, för att stödja barns och ungdomars skolgång. Det kan till exempel handla om elevhälsoinsatser, socialt stöd, läxhjälp, närvarouppföljning och liknande. Framförallt ska vi fokusera på mer informella, ofta osynliga och ideella, arbetsinsatser som utgör ett allt vanligare inslag inom välfärdssektorn. I din ansökan förväntas du lämna in en forskningsplan över hur du tänker dig att ett fyraårigt avhandlingsarbete, med fokus på dessa områden, kan se ut och vilka frågor och överväganden du tycker bör ingå. 

Forskningsgruppen ingår i ett gemensamt större nordiskt projekt, finansierat av Nordforsk 2021–2023 vid namn Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state. Det är ett samarbete mellan Göteborgs universitet (Sverige), IT-universitetet i Köpenhamn (Danmark) som leder projektet, Digitaliseringsstyrelsen i Danmark och Universitetet i Agder (Norge). 

Syftet med det nordiska projektet är att kartlägga och utveckla förslag på hur informella arbetsinsatser och tjänster inom olika välfärdssektorer som skola, socialtjänst och hälsoområde kan stödjas. Samarbete och utbyte med olika samhällsaktörer utgör en viktig del av projektet och ett mål är att det formella ansvaret för tjänster inom välfärdssektorerna ska bli mer tydliga och hållbara. Framförallt ska vi föreslå hur medborgare som bidrar med insatser och tjänster, digitalt kan få bättre stöd. Gemensamt ska vi på nordisk nivå undersöka detta informella välfärdsarbete och göra följande:

 • Genomföra en detaljerad kartläggning av informellt välfärdsarbete samt hur det regleras i olika nationella regelverk
 • Undersöka hur digitala plattformar och teknologier påverkar villkoren för hur det informella arbetet utförs
 • Utveckla riktlinjer för design av digitalt stöd med utgångspunkt i kartläggningen och använda riktlinjerna för att stödja dessa typer av arbetsinsatser

 Uppdraget för doktoranden i detta projekt är att kartlägga och förstå det informella arbete som utförs under pågående digitalisering av svensk skola. Vi intresserar oss särskilt för det informella arbete som görs för barn och ungdomar som annars riskerar att inte fullt ut kunna delta i undervisning, lärande eller sociala aktiviteter. I analysen planerar vi inleda med att identifiera de sociala och digitala nätverk och det stöd som redan finns runt dessa barn och ungdomar.

Som doktorand kommer du att ingå i forskningsmiljön "Lärande, utbildning och samhällets digitalisering" (LEaD) vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och du kommer att handledas av seniora forskare som deltar i NordForsk-projektet. LEaD, ingår i en aktiv forskningsgemenskap med IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Genom NordForsk-projektet får du också tillgång till en större nordisk forskningsmiljö av seniora forskare och kontakt med doktorander med liknande arbetsuppgifter. Samarbetet kommer att innebära forskningsvistelser i Norge och Danmark. 

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till ämnet pedagogik har den som har 90 högskolepoäng i pedagogik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå,inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Då doktorandens arbetsuppgifter i projektet innefattar insamling och analys av empiriska data i form av dokument, beslutsunderlag, intervjuer och samtal om barns villkor från de tre deltagande länderna, är det ett krav att den sökande behärskar ett skandinaviskt språk i tal och skrift och dessutom kan läsa och förstå de övriga två språken i såväl tal som skrift.

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Urvalet baseras på följande bedömningsgrunder:

 • Kvalitet i behörighetsgivande examensarbete (eller motsvarande dokument).
 • Kvalitet på inskickad forskningsplan/-skiss, relaterad till denna utlysnings inriktning samt institutionens forskningsmiljö.

Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen kommer att vara vägledande. Centralt för denna bedömning är resultat av tidigare uppsatser och examensarbeten samt en tydligt formulerad forskningsplan där den sökande presenterar sitt planerade avhandlingsområde. Forskningsplanen för avhandlingen bedöms såväl utifrån sin vetenskapliga relevans, som hur den relaterar till forskningsprojektet samt om den tar upp motiverade och forskningsbara frågor och anger adekvata former för genomförande. Om mer än en författare finns till behörighetsgivande arbeten, ska den sökandes individuella insatser klargöras.

I enlighet med doktorandreglerna vid Göteborgs universitet kan endast doktorander som kan erbjudas handledning antas till utbildning på forskarnivå. Stor vikt läggs även vid att den sökande genom sitt avhandlingsarbete aktivt kan ingå i en forskningsmiljö vid institutionen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå får vid urval inte ge sökanden företräde framför andra sökande (Högskoleförordningen 7 kap. 41§).

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet
Tillträde: enligt överenskommelse.

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning tas av prefekt och kan inte överklagas (Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs Universitet – Doktorandreglerna, Dnr V 2018/603).

Kontaktuppgifter för anställningen

Åsa Mäkitalo, professor och projektledare i NordForsk-projektet
+46(0)31-786 2357
asa.makitalo@ped.gu.se

Mona Lundin, studierektor för utbildning på forskarnivå 
+46 (0)31-786 5977
mona.lundin@ped.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+46 (0)31-786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande delar:

 1. Personligt brev med en kort beskrivning av relevant bakgrund, max 1 A4-sida
 2. Curriculum Vitae/meritförteckning
 3. Studiedokumentation som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten (Utdrag ur LADOK eller annat studiedokumentationsregister)
 4. Uppsats/examensarbete omfattande 15 hp på avancerad nivå samt ytterligare max en forskningsrelaterad text (t ex artikel, rapport etc.)
 5. Forskningsplan, max fem A4-sidor (riktlinjer, se rubriken bedömningsgrund)
 6. Referenser (valfritt)
 7. Övriga meriter den sökande önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dokument, intyg och liknande som inte finns i elektronisk form skickas samtidigt med ansökan till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson  
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner