Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik.

HDK-Valand vid Göteborgs universitet bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi utbildar också lärare inom bild och slöjd. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö.

Bakgrund och ämne

Göteborgs universitet har beviljats medel från det Nationella forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) för det femåriga forskningsprojektet AI, the Social Contract and Democracy. Detta är en omfattande strategisk satsning från finansiärens sida med stor potential för vårt universitet som helhet. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Juridiska institutionen och HDK-Valand. Utöver ett biträdande lektorat utlyses två doktorandtjänster, varav en placeras vid Juridiska institutionen och en vid HDK-Valand. Det är doktorandtjänsten vid Juridiska institutionen som denna utlysning avser.

Projektet relaterar till flera ämnen och discipliner och därför riktas utlysningen inte mot ett specifikt ämne. Det är projektbeskrivningen och meriteringen hos den framgångsrike sökanden som avgör inom vilket ämne antagning och anställning sker. Doktoranden kommer dock att antas och anställas i ett av de sju ämnena som finns vid Juridiska institutionen, varför det krävs en tillräcklig nära anknytning till ett eller flera av dessa sju ämnen. Du kan läsa mer om Juridiska institutionens ämnesgrupper här.

Likaså krävs det att sökanden är kapabel att i sin forskning och undervisning bidra till miljöerna både vid juridiska institutionen och HDK-Valand.

Arbetsuppgifter

Anställningen inleds under augusti 2021. Anställningstiden är i första hand ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sammanlagt tre år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning men i tjänsten kan det ingå institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid.

Doktoranden ska delta i relevanta forskningsmiljöer vid HDK-Valand och Juridiska institutionen och utvecklar projektet AI, the Social Contract and Democracy på så sätt att båda institutioner har nytta av det.

Behörighet

Doktorandanställningen riktar sig till den som inte redan är antagen till utbildning på forskarnivå.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som vid ett svenskt lärosäte avlagt juristexamen eller motsvarande eller inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som ger motsvarande kompetens. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen inom ett särskilt ämnesområde.

Sökande ska äga tillfredsställande språkkunskaper i svenska eller engelska.

Sökande ska ha avlagt juristexamen eller klarat av alla moment som krävs för examen senast den 25 februari 2021.

Bedömningsgrund

Urval mellan behöriga sökande ska i enlighet med HF 5:5 främst baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urval görs en helhetsbedömning med beaktande av den sökandes kapacitet, det planerade projektets kvaliteter samt institutionens förutsättningar att ge nödvändigt stöd. Vid bedömningen av projektskissen ska beaktas om sökanden visar förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningen är förankrad i aktuell forskning samt relaterar i tillräcklig utsträckning till projektet AI, the Social Contract and Democracy, om beskrivna metoder är adekvata, samt om projektet bedöms realistiskt med avseende på genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå (fyra års heltidsstudier).

Om flera sökande har lika meriter bör hänsyn tas till jämställdhet och andra institutionsanknutna prioriteringsgrunder så som ämnesområde. Beslut om anställning fattas av prefekt efter förslag från institutionens forskningsutskott.

Intervjuer kommer att ske 6,10 och 11 maj 2021.

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag

Ansökan ska innehålla:

  1. CV om maximalt en sida,
  2. Skriftlig projektskiss (maximalt 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter och referenser medräknade). Projektskissen ska utgå från ramarna i projektbeskrivningen för projektet AI, the Social Contract och Democracy,
  3. Ansökan om antagning till forskarutbildning – länk till särskild blankett
  4. Examensarbete i fulltext och eventuella publikationer som sökanden önskar åberopa,
  5. Vidimerade kopior av juristexamensbeviset samt diploma supplement/Ladok-utdrag som visar utbildningens längd, nivå, innehåll, genomgångna kurser och betyg,
  6. Betyg som visar språkkunskaper i svenska eller engelska (för internationella sökande).

Ovanstående dokument bifogas elektroniskt i sökandeportalen.

Utländska examensbevis och diploma supplement/Ladok-utdrag ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte. Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-25.

Projektskiss

Projektskissen ska ge klarhet över projektets frågeställning, teori, metod och material. Följande rubriker bör finnas med:

  1. Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
  2. Forskningsfrågan
  3. Metod och material
  4. Projektets nyhetsvärde och relevans för AI, the Social Contract and Democracy

Oxford- eller Harvardsystemet används för källhänvisningar i texten och referenslistan)

Kontaktuppgifter för anställningen

Gregor Noll, projektledare, gregor.noll@law.gu.se
Max Lyles, viceprefekt forskarutbildningen, max.lyles@law.gu.se
Joachim Åhman, prefekt, joachim.ahman@law.gu.se
Eva-Maria Svensson, proprefekt, ordf. Forskningsutskottet, eva-maria.svensson@law.gu.se
Filip Strandberg Hassellind, doktorand, doktorandrepresentant i Forskningsutskottet, filip.strandberg.hassellind@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner