Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Förvaltningshögskolan är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning.

Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar flera ämnesperspektiv i studiet av den offentliga sektorns funktion och roll i samhället. Offentlig förvaltning är i Sverige benämningen på det akademiska ämne som på engelska kallas Public Administration

Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kärnan i utbildningsverksamheten är kandidat- och masterprogrammen i offentlig förvaltning. Vi erbjuder även fristående kurser och ett flertal uppdragsutbildningar. Samverkan mellan universitet och samhälle är en drivande idé bakom Förvaltningshögskolan.

Förvaltningshögskolan har (i december 2020) närmare 60 anställda varav 16 doktorander. Våra lokaler finns i Campus Haga i centrala Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.gu.se/forvaltningshogskolan.

Förvaltningshögskolan söker kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i offentlig förvaltning som förväntas ingå i någon av de grupper av forskare som är knutna till följande tre lärarlag:

 1. Demokrati, politik och förvaltning. I denna grupp bedrivs i dag forskning om hur politik skapas och förverkligas i offentlig förvaltning; om offentliga tjänstemän och deras roller; om lokal politik och demokrati; om politik och förvaltning i flernivåsystem; om granskning av offentlig verksamhet; om hållbar utveckling; med mera. Gruppen välkomnar både sökande vars forsknings­intresse ansluter till dessa teman och sökande som bidrar med nya perspektiv.
 2. Organisering, management och samhälle (OMS). Forskning och undervisning inom området organisering, management och samhälle utgår från ett intresse att förstå organisering i relation till vår tids stora utmaningar. I såväl forskning och undervisning söker vi förklaringar till och undervisar om hur offentliga aktörer i samverkan med lokalsamhället arbetar för att bli mer innovativa, hållbara och utveckla medarbetare, tjänstepersoner, politiker och sin omgivning, och hur de kan bli framgångsrika i sin strävan. Forskningen är mångfaldig i såväl perspektiv som forskningsmetoder.          
 3. Förvaltningsekonomi. I denna grupp bedrivs i dag forskning om redovisningens och styrningens roll i offentlig förvaltning. Intresseområden rör styrprinciper, former för ansvarsutkrävande, effektivitetsproblem och koordinering. Gruppen välkomnar både sökande vars forskningsintresse ansluter till dessa teman och sökande som bidrar med nya perspektiv.

Arbetsuppgifter

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet offentlig förvaltning. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Forskarutbildningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom offentlig förvaltning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Forskarutbildningen i offentlig förvaltning syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning (upp till 20%) arbeta med utbildning, forskning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) avlagt examen på avancerad nivå i offentlig förvaltning eller examen på avancerad nivå i ett annat ämne innefattande ett examensarbete med inriktning mot offentlig förvaltning.

Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

 1. Examensarbete och andra relevanta arbeten vilka bedöms enligt gängse vetenskapliga kvalitetskriterier. En sammanvägning görs då av problemformuleringsförmåga, teoretisk anknytning, metodisk medvetenhet, analytisk förmåga och framställningskonst.
 2. Ett önskemål om vilken av de tre forskargrupperna A) Politik, demokrati och förvaltning, B) Organisering, management och samhälle (OMS), eller C) Förvaltningsekonomi, som sökande önskar tillhöra.
 3. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem.
 4. Akademiska betyg.
 5. CV, kursbetyg och övriga intyg den sökande åberopar. Goda vitsord och meriter på områden relevanta för forskning inom offentlig förvaltning vägs in i bedömningen
 6. Rekommendationsbrev (i förekommande fall).
 7. Dokumenterad förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
 8. Deklarerad avsikt att ta aktiv del i Förvaltningshögskolans akademiska miljö i Göteborg.
 9. Intervjuer kan ingå som en del i urvalsprocessen.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand). Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning kan ej överklagas.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 års heltidsstudier
Omfattning: 100%
Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg
Tillträde: 2021-08-16 (eller annan tid enligt överenskommelse)

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Vi räknar med tillträde av anställningen från och med 2021-08-16, men tillträde kan vid behov tidigareläggas eller senareläggas enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

David Karlsson, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning
Tel: +4631-786 1741
E-postadress: david.karlsson@spa.gu.se

Maria Utterhall, personalhandläggare
Tel +4631-786 2966
E-postadress: maria.utterhall@spa.gu.se

Christoffer Matshede, doktorandrepresentant
E-postadress: christoffer.matshede@spa.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Sista ansökningsdag 1 mars 2021

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1) Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare. Brevet ska innehålla tre paragrafer i följande ordning:
a) en kort presentation av dig själv inklusive en kort presentation av dina meriter inklusive en redogörelse för din förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
b) en kort presentation av dina forskningsintressen och argumentera för varför du skulle vilja tillhöra en av de tre ovan beskrivna grupperna: (A) Politik, demokrati och förvaltning, B) Organisering, management och samhälle (OMS), eller C) Förvaltningsekonomi)
c) en kort redogörelse för varför Förvaltningshögskolan är intressant för dig, inklusive en redogörelse för hur du avser att aktivt delta i Förvaltningshögskolans akademiska miljö om du inte bor i Göteborg vid ansökningstillfället.

2) CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns).

3) En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete. Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.

4) En projektskiss i vilken den sökande ger ett preliminärt förslag på ett planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Max 1.500 ord (ca 3 sidor), exklusive referenslista. 

5) Vidimerade kopior av akademiska betyg samt i förekommande fall intyg på andra relevanta meriter. Rekommendationsbrev kan bifogas, men är inte obligatoriska.

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Eventuell vetenskaplig publikation, skrift och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: (Märk dina dokument med diarienummer PAR 2020/1508)

Göteborgs Universitet
Förvaltningshögskolan
Att. Maria Utterhall
Box 710
405 30 Göteborg

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner