Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper! Vi bedriver forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus. Vi representerar 16 ämnesområden. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen. Med våra engagerade medarbetare, forskare, drygt 300 doktorander och studenter har institutionen för kliniska vetenskaper med åren byggt upp en internationell profil. Vi ansvarar för utbildningen på läkarprogrammets termin 8, 9 och 11 och sjukhusfysikerprogrammets termin 5-10, samt spetskompetensutbildningar med en allt större global förankring.

Anställningen som universitetslektor är placerad vid avdelningen för anestesiologi och intensivvård. Utbildningen i anestesiologi och intensivvård på läkarprogrammet ges i huvudsak under termin 8. Forskningen inom anestesiologi och intensivvård omfattar lungsvikt, njursvikt och hjärtsvikt, för att förbättra övervakning, omhändertagande och prognos för våra patientgrupper. Smärta och smärtbehandling är också en betydande forskningsinriktning.

Ämne

Anestesiologi och intensivvård

Ämnesbeskrivning

Det vetenskapliga området anestesiologi och intensivvård har en bredd från experimentell klinisk fysiologi till klinisk forskning kopplat till behandlingar och omhändertagande av svårt sjuka patienter oberoende av genes. I Sverige är specialiteten kliniskt en dubbelspecialitet där anestesiologin i första hand är kopplad till perioperativ medicin medan intensivvården tangerar vården av svårt sjuka patienter med sviktande vitala parametrar oberoende av ålder. Kliniskt inryms flera delspecialiteter så som, thorax-, neuro- och barn- anestesiologi och -intensivvård. Likaså är prehospital sjukvård och smärtbehandling kopplade till specialiteten.

Arbetsuppgifter

I anställningen som universitetslektor ingår att bedriva forskning inom anestesiologi och intensivvård och aktivt medverka till att stärka den vetenskapliga miljön. Forskningen ska vara nationellt och internationellt konkurrenskraftig och hålla internationell nivå. Det förväntas att universitetslektorn söker nationella eller internationella forskningsanslag, såväl individuellt som i samarbete med andra forskare.

I tjänsten ingår att leda och bedriva undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter och doktorander på alla utbildningsnivåer. Anställningsinnehavaren kan även komma att ha ett övergripande ansvar för termin 8 på läkarprogrammet och berörda terminer i den nya läkarutbildningen.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Läkarlegitimation och specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård är ett krav.

Undervisning på svenska och engelska är också ett krav.

Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. Avsikten är att den som ska anställas ska tjänstgöra som specialistläkare där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Med lika viktning kommer i första hand vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet inom området Anestesiologi och intensivvård att beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer erfarenhet av forskning med betydelse för ämnet anestesiologi och intensivvård, kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprojekt och dess relevans för verksamhetens inriktning samt publikationer inom ämnet i internationella tidskrifter med peer-review beaktas. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, samt förmåga att erhålla nationella eller internationella forskningsanslag tillmätas betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas på erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, samt övrig pedagogisk verksamhet. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av planering i utbildning och kursansvar tillmätas vikt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Meriterande för anställningen är en docentur i ämnet.

Vid tillsättningen kommer även klinisk skicklighet och administrativ skicklighet tillmätas vikt. Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av kliniskt arbete, inom området anestesiologi och intensivvård samt förmåga till utveckling av kliniskt arbete och implementering av forskning i klinik. Klinisk kompetens som kan tillämpas i undervisningssituationer är särskilt meriterande. För administrativ skicklighet är erfarenhet av ledningsuppdrag samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Anställning

Tillsvidareanställning, heltid 100 %, placering vid institutionen för kliniska vetenskaper.


Önskat tillträdesdatum: Våren 2021.

Kontaktuppgifter för anställningen

Bengt Nellgård, vice prefekt, tel 0046706968680 , mail: bengt.nellgard@gu.se

Peter Naredi, prefekt/professor, tel 0046706814981, mail: peter.naredi@gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar (klinisk)

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

-Doktorsexmanensbevis (på svenska eller engelska)
-Läkarlegitimation
-Intyg specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård
-Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa -Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2020/1493 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner