Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta utbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens.

HDK-Valand bedriver utbildning och forskning inom design, film, foto, fri konst, konsthantverk och litterär gestaltning. Vi utbildar också lärare inom bild och slöjd och erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö.

Bakgrund och ämne

Göteborgs universitet har beviljats medel från WASP-HS för det femåriga forskningsprojektet AI, the Social Contract and Democracy, en omfattande strategisk satsning med stor potential för universitetet som helhet. Projektet genomförs i ett samarbete mellan Juridiska institutionen och HDK-Valand. Kärnan i projektet utgörs av det biträdande lektoratet tillsammans med två doktorandtjänster som ska utlysas under 2021. Projektet relaterar till flera ämnen och discipliner och utlysningen riktas därför inte mot ett specifikt ämne, utan projektbeskrivningen och meriteringen hos den framgångsrike sökanden avgör inom vilket ämne anställning sker. Anställning kommer dock att ske i en av de sju ämnesgrupper som finns vid Juridiska institutionen, varför det krävs en tillräcklig anknytning till ett eller flera av dessa. Sökanden behöver vara kapabel att i sin forskning och undervisning bidra till miljöerna vid båda institutionerna.

Arbetsuppgifter

Som biträdande lektor ska meritera dig inom såväl forskning som undervisning och således kommer båda dessa arbetsuppgifter att vara viktiga delar i ditt arbete. Anställningen omfattar 80% forskning och 20% undervisning och administrativa uppgifter. Du deltar i forskningsmiljöer vid båda institutionerna och utvecklar projektet så att båda institutionerna har nytta av det. Du följer utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet och är aktiv i att söka externa forskningsmedel, speciellt under den senare delen av anställningen.

Behörighet och bedömningsgrund

Behörighet för anställningen följer av Högskoleförordningen och universitetets anställningsordning. Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande med utländsk examen som bedöms vara likvärdig är också behörig. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Den sökande ska väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid prövning av meriter ska lika omsorg ägnas den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten. Sökanden skall kunna undervisa på engelska eller svenska och ha god förmåga att administrera undervisning. I bedömningen kommer den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom utbildning och forskning att beaktas, liksom förmåga att samverka med omgivande samhälle och informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt.

Befordran

En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den sökande bedöms lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Den sökande förväntas efter 4,5 år ha meriterat sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt på ett sådant sätt att hon eller han har uppnått eller är på god väg att uppnå docentkompetens. Vid anställning som biträdande universitetslektor planeras arbetet så att den anställde ska kunna tillgodogöra sig sådan kompetens under sin anställning.

Behörig att befordras till universitetslektor är den som under sin tid som biträdande lektor har planerat och genomfört forskning som i kvantitet och kvalitet visar på en betydande progression, oavsett innehavarens meritering vid anställningens början. För befordran ska sökande genom sin forskning vara etablerad i forskarsamhället. I bedömningen ska hänsyn tas till det aktuella ämnets publiceringstraditioner. Vidare ska sökande visa pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten bör i normalfallet visas genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå samt vara väl dokumenterad.

Den som ansöker om befordran ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl samt genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller bedöms ha motsvarande kunskaper.

Sökande som inte behärskar svenska vid anställning som biträdande lektor förväntas lära sig svenska på en nivå som möjliggör undervisning på svenska före ansökan om befordran till lektor.

Kraven för att bli befordrad till universitetslektor finns närmare beskrivna i följande styrdokument: Handelshögskolans anvisningar för anställning och befordran av lärare.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 5 år, med omfattning 100%.

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor om anställningen kontakta professor Gregor Noll, gregor.noll@law.gu.se

Frågor om rekryteringsprocessen kontakta Jeanette Lund, HR, jeanette.lund@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan:

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Forskningsplan (maximalt 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter och referenser medräknade). Forskningsplanen ska utgå från ramarna i projektbeskrivningen för projektet AI, the Social Contract och Democracy.
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext
  • Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner