Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Institutionen för socialt arbete utlyser ett antal utbildningsplatser på forskarnivå.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 120 anställda och vi ger såväl socionomprogram som utbildning på avancerad nivå, samt familjeterapiutbildning, legitimationsgrundande utbildning för kuratorer, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. Socialt arbete är huvudämnet på alla nivåer. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden. Vår forskning omfattar studier av sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle. Socialt arbete som forskningsdisciplin handlar också om utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer.

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) och avslutas med filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattas av 65 högskolepoäng för kurser inom forskarutbildningens ram samt en avhandlingsdel om 175 högskolepoäng. Doktoranden skall även inom ramen för sin utbildning aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och gemensamma aktiviteter. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen ingår institutionstjänstgöring (framför allt undervisning) med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialt arbete samt bidra till kunskapsutveckling inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Doktorandanställning i socialt arbete syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap. 39 §, den som: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

För att antas till utbildningen på forskarnivå i socialt arbete krävs dessutom:

Socionomexamen 210 högskolepoäng, samt minst 60 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå, varav vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovanstående krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Urval bland sökande görs med avseende på bedömning av graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes preliminära forskningsinriktning erbjuda handledning, samt i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Som underlag för bedömning används den forskningsplan som ska medfölja ansökan, tidigare uppsatser och andra skrifter, samt utbildningsmeriter och forskningsmeriter. Utifrån detta bedöms projektets relevans inom ämnet socialt arbete samt den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. I forskningsplanen (om maximalt tre sidor) anger den sökande ett forskningsområde som han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Använd gärna rubrikerna problembeskrivning/problemområde, syfte, motivering av forskningsområdets relevans, teori, metod och material. Planen ska visa tänkbara inriktningar för den sökandes avhandlingsarbete och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera intressanta forskningsfrågor och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till det planerade projektet.

Bedömningen av ansökan grundar sig framförallt på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsmaterial samt presentera forskningsresultat. Erfarenhet av professionellt socialt arbete är meriterande. Intervjuer ingår som ett led i urvalsprocessen.

Ansökningarna bedöms och prioriteras av en särskild bedömargrupp vid Institutionen för socialt arbete. Slutgiltigt beslut om antagning fattas av prefekt.

Plats på utbildningen kan också beredas för sökande vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare, så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt densamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas mellan arbetsgivare och institutionen.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra års heltidsstudier

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg

Tillträde: Mitten av augusti 2021

Övrigt

Institutionens kurser på forskarnivå ges i huvudsak på svenska och likaså sker seminarieverksamheten mestadels på svenska. Samtidigt är goda kunskaper i engelska viktiga för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen i dess helhet.

Läs mer om utbildningen i den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i socialt arbete som finns på webbsidan: https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskarutbildning/om-forskarutbildningen

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Lyudmyla Khrenova, forskarutbildningsadministratör, +46 31 786 19 00
Lyudmyla.Khrenova@gu.se

Frida Petersson, vice prefekt med ansvar för forskarutbildningen, +46 31 786 63 83, 0766-18 63 83
Frida. Petersson@socwork.gu.se

Fanny Holt, doktorand,
Fanny.Holt@socwork.gu.se, +46 31-786 53 22

 Lowe Bergström, doktorand,
Lowe.Bergstrom@socwork.gu.se

Institutionens hemsida: www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Sista ansökningsdag 14 februari 2021

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Institutionen för socialt arbete, Box 720, 405 30 Göteborg.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

  1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet.
  2. Ett CV, inklusive styrkt meritförteckning och publikationslista.
  3. Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter
  4. En forskningsplan om maximalt tre sidor.
  5. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  6. Redogörelse för samt intyg på övriga relevanta meriter som t.ex. deltagande i forsknings- utvärderings- eller liknande utvecklingsarbete.

 

Publikationer som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete
Att: Lyudmyla Khrenova  Box 720
405 30 Göteborg

Ange referensrummer PAR 2020/1475 om publikationer sänds in separat.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-14 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner