Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i centrala lokaler i Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till det externt finansierade projektet “Diplomacy and the International Polarization on Gender Equality". Doktoranden kommer att skriva en avhandling på ett ämne kopplat till projektet.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen finansieras av ett forskningsprojekt, finansierat av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse med fokus på diplomatins plats i den internationella polarisationen i genusfrågor. Projektet leds av professor Ann Towns och är en del av hennes större genus- och diplomatiprogram (GenDip), som inkluderar ett team av forskare och ett internationellt nätverk (för mer info se https://www.gu.se/gendip).
Projektet där doktoranden ska skriva sin avhandling fokuserar på diplomatins roll i den internationella polarisationen om genusfrågor. Årtionden av ökad jämställdhet internationellt står nu inför stora utmaningar runt om i världen. Icke-liberala och populistiska regeringar använder sin utrikespolitik för att motverka jämställdhet och HBTQ-rättigheter, bilateralt och i multilaterala forum som FN. Som svar har en rad länder intensifierat arbetet för jämställdhet. Till exempel lanserade Sverige år 2014 en ”feministisk” utrikespolitik. Jämställdhet ska nu genomsyra alla aspekter av svensk utrikespolitik i hela utrikesdepartementet, inklusive samtliga ambassader och delegationer som representerar Sverige utomlands. Ett halvt dussin stater har följt efter och förklarat sin egen feministiska utrikespolitik. Denna förändrade utrikespolitik med genusfokus ställer krav på utrikesdepartementen, eftersom politik måste utvecklas, diplomater utbildas och departementena anpassa sitt arbete till de satta jämställdhetsmålen. Denna utveckling väcker ett antal intressanta forskningsfrågor. Till exempel, hur utnyttjar pro- och anti-genusstater diplomati för att uppnå dessa mål? Finns det skillnader i strategier mellan stater som verkar för och stater som verkar mot jämställdhet och med vilka effekter? Vilka är konsekvenserna och lärdomarna av diplomati och internationella relationer mer generellt? Ett antal kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas för att undersöka forskningsfrågor om kön och diplomati, och projektledaren är angelägen om att se en forskningsdesign som rör sig utanför Europa och Nordamerika.

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som omfattas av projektet. Det finns här en möjlighet för sökande att utforma sin egen studie/ studier inom ramen för projektets bredare tema, om diplomatins plats i den internationella polarisationen i genusfrågor. Förutom att vara väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets tema, är vi särskilt intresserade av sökande som har kvalifikationer från ett (eller flera) av följande områden (Obs - detta är inte krav): 

(1) internationella relationer

(2) genus/queer-studier

(3) kontextuell kunskap om icke-västerländsk internationell politik

(4) språk bortom de i norra Europa 

Den antagna studenten måste skriva sin doktorsavhandling inom projektet och delta aktivt i dess aktiviteter. Arbetsspråket inom projektet - som har ett antal partners runt om i världen - och vid institutionen för statsvetenskap är engelska. Denna forskningsmiljö erbjuder utmärkta möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande.

Syftet med doktorandprogrammet är att studenterna förvärvar de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna bedriva forskning självständigt inom statsvetenskap och att bidra till kunskapsutveckling inom ämnet med en doktorsavhandling. Dessutom ges goda möjligheter till tvärvetenskapliga samarbeten. Ett annat mål är att doktorander skall utveckla en förmåga att senare tillämpa den förvärvade kunskapen och färdigheterna inom forskarutbildning eller annat professionellt arbete.

Antagning till doktorandprogrammet vid Göteborgs universitet innebär en 4-årig tjänstgöring på heltid, med möjlighet till förlängning med ett femte år om studenten fullgör minst 20 procent undervisning/andra uppgifter under de första fyra åren. Doktorander får ett eget kontor, dator och kontorstelefon och tillgång till alla standardtjänster inom institutionen.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

  1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.

  2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2 500 ord (ca 6 sidor).

  3. Akademiska betyg.

  4. Tidigare meriter.

  5. Intervjuer ingår som en del i urvalsprocessen.

  6. Sökande kan senare ombes att inkomma med rekommendationsbrev.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare så kallad samverkansdoktorand.

Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan inte överklagas.

Ansökan

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1) Presentationsbrev på maximalt 1 000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare.
Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning:
a) en kort presentation av dig själv,
b) en kort presentation av dina meriter,
c) en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och
d) en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.

2) CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns).

3) En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete.
Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.

4) Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2.500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här:

https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

5) Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter.

6) Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered de på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev förrän vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här:

https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Eventuell vetenskaplig publikation, skrift och liknande, såsom rekommendationsbrev, som inte finns i elektronisk form ska skickas till (Märk dina dokument med diarienumret):

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Anne-Marie Deresiewicz
Box 711
405 30 Göteborg 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-05.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år
Omfattning: 100 %, heltid
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg
Tillträde: 2021-09-01. 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som doktorand får enbart förordas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan doktorand åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

För förfrågningar om anställningen kontakta, 

Mikael Persson, studierektor forskarutbildningen

E-postadress: mikael.persson.3@gu.se 

Anne-Marie Deresiewicz, forskningsadministratör

E-postadress: anne-marie.deresiewicz@gu.se

Lena Caspers, forskningsadministratör (kontaktas efter 21-02-05)

E-postadress: lena.caspers@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner