Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram så som QoG institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i centrala lokaler i Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till ett externt finansierat projekt med inriktning mot skyddade reservat i afrikanska länder. 

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen finansieras av ett forskningsprojekt, bekostat av Vetenskapsrådet, med inriktning mot relationen mellan en god samhällsstyrning och skyddade reservat i afrikanska länder.
Projektet leds av docent Aksel Sundström och innefattar även professor Martin Sjöstedt
(för mer info se https://www.gu.se/en/research/understanding-spillovers-on-corruption-from-protected-area-establishments).

Projektet inom vilken doktoranden skriver sin avhandling kretsar kring hur införandet av skyddade reservat i afrikanska länder påverkar omkringliggande samhällen. Mer specifikt studeras huruvida etableringen av skyddade reservat påverkar närområdet, bland annat nivåerna av lokal korruption och institutionell kvalitet. Exempel på forskningsfrågor är; I vilken utsträckning påverkas lokal korruption i områden där skyddade reservat införs? Under vilka omständigheter framträder dessa effekter? Ett flertal metoder kan användas för att undersöka dessa forskningsfrågor; projektet har ambitionen att dels analysera existerande storskaliga dataset över reservat och dess effekter på medborgares attityder, men också att genomföra en egen datainsamling i vissa utvalda skyddsområden. Här kommer både enkätmetoder och djupintervjuer vara aktuella.

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som omfattas av projektet. Det finns här möjlighet för den enskilde sökande att utforma sina egna frågeställningar inom ramarna för projektets bredare tematik, kring hur införandet av skyddade reservat i Afrikanska länder påverkar omkringliggande samhällen. Förutom att vara väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets tema, så är vi särskilt intresserade av sökande som har meriter från ett eller flera av följande områden:

(1) Metoder för geografiskt informationssystem (GIS)

(2) Kvantitativa metoder, såsom enkätmetodologi, experimentell design

(3) Intervjustudier

(4) Fältstudier i krävande miljöer 

Den antagna studenten ska skriva sin doktorsavhandling inom projektet och aktivt delta i dess verksamhet. Arbetsspråket inom projektet – som har en rad partners i Afrikanska länder – och vid statsvetenskapliga institutionen är engelska. Forskningsmiljön erbjuder goda möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid (om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt). I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till
20 % av heltid fördelat över hela studietiden.
Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen samt institutionens handledarresurser. Som grund för denna bedömning kommer följande att användas:

  1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.

  2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor).

  3. Akademiska betyg.

  4. Tidigare meriter.

  5. Rekommendationsbrev.

  6. Intervjuer ingår som en del i urvalsprocessen.

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare så kallad samverkansdoktorand.

Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan ej överklagas.

Ansökan

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla:

1) Presentationsbrev på maximalt 1 000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare.
Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning:
a) en kort presentation av dig själv,
b) en kort presentation av dina meriter,
c) en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och
d) en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.

2) CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns).

3) En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete.
Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet.

4) Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2 500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här:

https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

5) Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter.

6) Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered de på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev förrän vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här:

https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster-vid-statsvetenskapliga-institutionen

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas.

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer.

Eventuell vetenskaplig publikation, skrift och liknande, såsom rekommendationsbrev, som inte finns i elektronisk form ska skickas till (märk dina dokument med diarienumret):

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Anne-Marie Deresiewicz
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-05.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 % heltid

Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborg

Tillträde: 2021-09-01. 

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som doktorand får enbart förordas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan doktorand åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Universitet tillämpar lokalt avtal om lönesättning för doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen

För förfrågningar om anställningen kontakta: 

Mikael Persson, studierektor forskarutbildningen

E-postadress: mikael.persson.3@gu.se

Anne-Marie Deresiewicz, forskningsadministratör

E-postadress: anne-marie.deresiewicz@gu.se 

Lena Caspers, forskningsadministratör (Kontaktas efter 21-02-05)

E-postadress: lena.caspers@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.-

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som söka-nde till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.