Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker en person som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö.

Institutionens utbildningsverksamhet omfattas av socialantropologi, freds- och utvecklingsforskning, globala studier, humanekologi/samhällsvetenskapliga miljöstudier, och mänskliga rättigheter.

Ämne

Humanekologi

Ämnesbeskrivning

Humanekologi är ett samhällsorienterat, miljövetenskapligt ämne, som studerar samspelet mellan mänskliga samhällen och naturgivna miljöer. Centrala frågor inom ämnet är hur människan påverkar och utnyttjar sin omgivning och hur de lokala och globala ekosystemen sätter gränser för mänsklig verksamhet. Forskning och studier i humanekologi syftar till att ge nödvändig kunskap om vad som orsakar dagens miljöproblem, samt om vilken samhällelig organisation och teknologi som behövs för att uppnå en hållbar utveckling. Inom humanekologin studerar man även hur traditioner, maktrelationer, strategier och världsbilder påverkar förutsättningarna för hållbar utveckling, samt hur miljöproblemen samspelar med andra samhälleliga problem som fattigdom, ojämlikhet och icke hållbar resursanvändning. Studier inom humanekologi bedrivs utifrån olika tids- och rumsskalor och har ofta ett fokus på såväl historiska som nutida samband mellan lokala och globala förhållanden. Humanekologin tillämpar ett tvärvetenskapligt arbetssätt som överbrygger de traditionella ämnesgränserna mellan och inom samhällsvetenskaper, humaniora, natur- och teknikvetenskaper och det omgivande samhället. Detta ger en transdisciplinär kunskap som integrerar forskningsbaserade erfarenheter med traditionellt praktiska, och som utgör ett viktigt medel i arbetet för ett hållbart samhälle.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du:

 • Undervisa, handleda och examinera på grundnivå och avancerad nivå motsvarande 50 procent inom ämnen relaterade till humanekologi baserat på institutionens behov.
 • Bedriva enskild forskning motsvarande 50 procent inom ditt specialiseringsområde.
 • Utföra administrativa uppgifter/uppdrag vid behov.
 • Aktivt medverka i att söka extern finansiering för forskning.
 • Samarbeta över ämnesgränser.
 • Delta aktivt i institutionens olika aktiviteter.

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, ska befordras till universitetslektor.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i humanekologi eller samhällsvetenskapliga miljöstudier (eller i ett närliggande område) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Bedömning av pedagogisk skicklighet omfattar planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vetenskaplig skicklighet skall visas genom forskningsverksamhet och publicering inom relevanta fält. Särskild vikt kommer att fästas vid förmågan att självständigt och i samverkan med andra initiera och bedriva forskning. Förmågan att i konkurrens erhålla forskningsmedel är meriterande. Forskningsområdet kan vara bland annat i miljökonflikter, politisk ekologi, miljö-/klimaträttvisa, hållbar utveckling, traditionell ekologisk kunskap, naturresurshantering, miljöhistoria eller ett annat fält som bidrar till humanekologi på institutionen för globala studier. Utbildning och/eller arbetserfarenhet inom internationella eller globala samhällsvetenskapliga frågor är meriterande.

Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning till olika typer av publik.

För anställningen kommer den sökande att väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet inom ämnesområdet för anställningen, bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunderna preciseras i Anställningsordning vid Göteborgs universitet.

Övrigt

Sökande som inte behärskar svenska förväntas inhämta tillräckliga språkkunskaper inom två år för att klara av grundläggande administrativa och pedagogiska uppgifter.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som framgår i universitetets anställningsordning (Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet sidor 11-14). En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ämnesområdet för anställning som universitetslektorlektor ska vara detsamma som för anställningen som biträdande lektor.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande 15 högskolepoäng är ett krav för befordran. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet utgörs av kurserna HPE101, HPE102 och HPE103. Vidare krav för befordran är dokumenterad förmåga att undervisa på svenska språket (kan visas genom faktiskt undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå). Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut.

Anställning

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under fyra år på heltid placerad vid Institutionen för globala studier. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att baseras på utlåtande från externa sakkunniga, intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Ytterligare steg kan förekomma.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Merritt Polk, +46 (0) 704-54 65 29, merritt.polk@globalstudies.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personalhandläggare Andrea Iriarte, +46 (0) 31-786 4325, andrea.iriarte@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Andrea Iriarte, Institutionen för globala studier, Box 700, 405 30 Göteborg. Märk kuvertet med referensnummer: PAR 2020/1427.

Ansökan ska skrivas på engelska då internationella sakkunniga kan komma att anlitas.

Sökande bör ta del av de regler som gäller för anställningar vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan skall innefatta följande handlingar:

 • Personligt brev
 • CV
 • Vetenskapliga meriter: Kortfattad redogörelse för vetenskapliga meriter. Dokumentationen av de vetenskapliga meriterna kan innehålla uppgifter om erhållna forskningsmedel, om de är erhållna som huvud- eller medsökande samt omfattning av dessa.
 • Lista över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 5 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand.
 • En kortfattad programförklaring för den sökandes framtida forskningsplaner och vad den sökande avser göra för att utveckla humanekologi vid institutionen (max 500 ord).
 • Pedagogiska meriter: Kortfattad redogörelse av pedagogiska meriter såsom erfarenheter av undervisning och handledning, erfarenheter av ledning och pedagogisk utveckling, mm. Kan inkludera intyg, kursvärderingar och kvalitativa omdömen från studierektor eller motsvarande.
 • En kortfattad reflektion kring pedagogiska erfarenheter och pedagogiska visioner som den sökande avser att förverkliga vid institutionen (max 500 ord).
 • En kortfattad redogörelse för den sökandes erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället (max 500 ord).

Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen. Utgångspunkt för redogörelsen för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet framgår i Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet. Här kan också åberopas personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som kan ha betydelse för meritvärderingen.

De vetenskapliga arbeten (högst 5) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan (dessa får ej insändas per e-post). Dessa skall laddas upp i fulltext som bilagor i PDF-format.

Ansökan ska vara inkommen senast: den 8 februari 2021

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner