Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Biträdande universitetslektor i marin mikrobiell ekologi med inriktning mot globala förändringar

 

Institutionen för marina vetenskaper (IMV) (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet bildades 2015. Med tillgång till en unik marin infrastruktur är institutionen den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. IMV är värd för centrumbildningen Centrum för hav och samhälle (https://www.gu.se/hav-samhalle), som samlar all marin och maritim verksamhet inom Göteborgs universitet. Göteborgsområdet är också ett nationellt centrum för havsförvaltning. Här finns Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se/), samt Havsmiljöinstitutet (https://havsmiljoinstitutet.se/), där Göteborgs universitet står som värd.

IMV finns lokaliserad på tre platser: i Göteborg, samt på de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö på Bohuskusten. På alla tre platser finns fast anställd personal året om.

Den utlysta anställningen är en av fyra i en satsning inom Marin global förändring hur globala förändringar påverkar struktur och funktion av kemiska, geologiska och biologiska komponenter av den marina miljön.

IMV är en mycket lämplig plats för forskning och utbildning inom Marin global förändring: IMV har en tvärvetenskaplig styrka som omfattar marinbiologi, marin kemi, maringeologi, marin kulturvård och oceanografi; IMV bedriver både bred och banbrytande forskning i det skandinaviska kustområdet, i polarhav, och i tropiska hav; IMV har ett brett utbildningsprogram inom marin vetenskap; IMV har tillgång till, och är värd för, en unik marin infrastruktur som inkluderar två stora och moderna forskningsstationer (Tjärnö Marina Laboratorium och Kristineberg Marina Forskningsstation) med enkel tillgång till flera marina livsmiljöer, samt ett nytt 49-meters forskningsfartyg (Skagerak) som möjliggör arbete på öppet hav.

Ämnesbeskrivning

IMV avser att anställa en biträdande universitetslektor i marin mikrobiell ekologi som skall arbeta med pelagiska och/eller bentiska prokaryoter och/eller eukaryoter. Den sökande som får anställningen har en stark bakgrund inom marin mikrobiell ekologi. Pågående forskning inom mikrobiell ekologi vid IMV omfattar bentiska och pelagiska systems biogeokemi, näringsvävsekologi i marina mikrobiella samhällen, och mikrobiella interaktioner med marina makroorganismer. Vår personal är verksam inom ett brett område av ekosystem som inkluderar kustekosystem, den öppna oceanen, och polarhaven. Du kommer ha tillgång till toppmodern infrastruktur som inkluderar ett nytt forskningsfartyg, två forskningsstationer, och autonoma farkoster och plattformar.

Denna mikrobiologi-anställning kommer stärka IMV’s forskningsprofil om effekter på havet orsakade av global förändring. Vi söker en person med en forskningsprofil som kompletterar och interagerar med existerande forskning vid IMV. Exempel inkluderar (men är inte begränsade till) struktur och funktionell diversitet hos mikrobiella samhällen och mikrobiomer, mikrobers roll i biogeokemiska kretslopp, och marin näringsvävsekologi. Denna rekrytering är del av en samling temabaserade rekryteringar under temat Marin global förändring som också inkluderar en kemist, en biolog inriktad på biodiversitet hos makroorganismer, och en geolog. Det är önskvärt att den anställde som får anställningen interagerar med dessa andra rekryteringar, liksom med existerande personal hos IMV, för att stärka utbildning och forskning om marina globala förändringar vid IMV.

Arbetsuppgifter

Den sökande som får anställningen kommer utveckla ett forskningsprogram inom ett eget utvalt forskningsområde. Forskningen ska bedrivas i projekt som leds och initieras av den sökande. Den sökande förväntas bilda en forskargrupp inom det relevanta forskningsområdet, samt attrahera externa medel. Den sökandes forskningsplan ska visa på möjligheter för tvärvetenskapligt samarbete med andra marina ämnen inom institutionen, liksom på samarbeten nationellt och internationellt.

Denna rekrytering är del av en samling temabaserade rekryteringar (biologi, geologi och kemi) som annonseras under det gemensamma temat Global Change. IMV förväntar sig att dessa temabaserade rekryteringar ska arbeta tillsammans för att utveckla en stark forskningsmiljö inom området Global Change, och att utvecklingsarbetet även inkluderar befintliga forskare vid IMV.

Den sökande som får anställningen förväntas vara aktiv i undervisning inom de marina vetenskaperna. Undervisningen är ca 15% av en heltidsställning, dock med reducerad undervisning (cirka 10%) under det första anställningsåret. Den sökande som får anställningen förväntas tillsammans med kollegor medverka till att utveckla nytt undervisningsmaterial om temat globala förändringar. Dessutom innefattar anställningen handledning av kandidat

kandidat- och master-studenter samt handledning av doktorander. Andra arbetsuppgifter är att skapa och/eller upprätthålla kontakter med det omgivande samhället, och kan även omfatta tjänstgöring i beredningsgrupper på institution, fakultet och/eller universitetsnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Utveckla och genomföra ett forskningsprogram som kvantifierar och förbättrar förståelsen av sambanden mellan marina globala förändringar, mikrobiella samhällen, och marina ekosystem-funktioner och -tjänster
  • Utföra fältarbete med användande av forskningsfartyget Skagerak och de marina forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg. Skagerak kommer att utrustas med modern infrastruktur för sedimentprovtagning och toppmodern hydroakustisk instrumentering, som innefattar ADCP, MBES och sub-bottom profiler
  • Undervisning på grund- och påbyggnads-kurser i marinbiologi inom t.ex. cell- och molekylär-biologi, mikrobiologi, pelagisk primärproduktion, och biogeokemiska kretslopp
  • Bidra till utvecklandet av den mikrobiologiska delen av en ny kurs om marin global förändring.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

 

Myndighetsspråket på Göteborgs universitet är svenska och undervisning sker normalt på svenska på kandidatnivå och på engelska på de högre nivåerna, därför krävs det goda språkkunskaper och förmåga att undervisa på engelska. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas också att lära sig detta och undervisa på svenska inom två år. Universitetet tillhandahåller gratis undervisning för dig som inte har svenska som modersmål.

 

Om sökande som får anställningen saknar formell högskolepedagogisk utbildning, förväntas personen genomgå kurser i undervisning och lärande i högskolepedagogik. Dessa kurser erbjuds gratis till universitetsanställda. Mer information finns på: https://pil.gu.se/kurser/?languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fpil.gu.se%2Fenglish%2Fcourses_in_english%2F

 

Bedömningsgrunder

Bedömning av ansökningar kommer att baseras på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där båda kompetenserna kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Den vetenskapliga skickligheten fastställs genom väldokumenterad vetenskaplig kompetens som inkluderar: publikationer i ledande internationella tidskrifter; handledning av doktorander; framgång med att attrahera extern forskningsfinansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer; samt inbjudningar till konferenser och vetenskapliga uppdrag.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid väldokumenterad pedagogisk erfarenhet av att planera, genomföra och leda undervisning, samt visad förmåga att handleda studenter inom grundutbildning.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur den sökandes meriter och planer kompletterar och stärker verksamheten i enlighet med institutionens strategi.

Kandidatens prestationer kommer att bedömas i relation till den aktiva arbetstiden efter doktorsexamen. Bedömningen kommer också inkludera kandidatens framtida potential.

Anställning
Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning om sex år, därefter kan ansökan om befordran till universitetslektor göras (senast sex månader före anställningstidens slut).

Omfattning: 100%
Plats: Institutionen för marina vetenskaper
Första anställningsdag: Så snart som möjligt

 

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Henrik Pavia, prefekt tel. +46 (0)31 786 9685, +46 (0)766-229685, epost: henrik.pavia@marine.gu.se

 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:

http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

                                * CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

                        * Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som

du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.

                        * Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med

relevans för anställningen (maximalt tre sidor).

* Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande

om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.

* Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

* Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).

* Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

 

Lärarförslagsnämnden

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-11

 

Ytterligare information

Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner