Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

 

Universitetslektor i marin biodiversitet med inriktning mot globala förändringar

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för marina vetenskaper (IMV) (https://www.gu.se/marina-vetenskaper) vid Göteborgs universitet bildades 2015. Med tillgång till en unik marin infrastruktur är institutionen den mest kompletta miljön för marin forskning och marin utbildning i Sverige. Endast ett fåtal liknande organisationer finns i Europa. IMV är värd för centrumbildningen Centrum för hav och samhälle (https://www.gu.se/hav-samhalle), som samlar all marin och maritim verksamhet inom Göteborgs universitet. Göteborgsområdet är också ett nationellt centrum för havsförvaltning. Här finns Havs- och vattenmyndigheten (https://www.havochvatten.se/) samt Havsmiljöinstitutet (https://havsmiljoinstitutet.se/), där Göteborgs universitet står som värd.

IMV finns lokaliserad på tre platser: i Göteborg, samt på de marina forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö på Bohuskusten. På alla tre platser finns fast anställd personal året om.

Den utlysta anställningen är en av fyra i en satsning inom ”Marine Global Change” hur globala förändringar påverkar struktur och funktion av kemiska, geologiska och biologiska komponenter av den marina miljön.

IMV är en mycket lämplig plats för forskning och utbildning inom globala förändringar: IMV har en tvärvetenskaplig styrka som omfattar marinbiologi, marin kemi, maringeologi, marin kulturvård och oceanografi; på institutionen bedrivs både bred och banbrytande forskning i det skandinaviska kustområdet, i polarhav, och i tropiska hav; IMV har ett brett utbildningsprogram inom marin vetenskap; IMV har tillgång till, och är värd för, en unik marin infrastruktur som inkluderar två stora och moderna forskningsstationer (Tjärnö Marina Laboratorium och Kristineberg Marina Forskningsstation) med enkel tillgång till flera marina livsmiljöer, samt ett nytt 49-meters forskningsfartyg (Skagerak) som möjliggör arbete på öppet hav.

Ämnesbeskrivning

Den sökande som får anställningen har en stark bakgrund inom forskning om marin biodiversitet med dokumenterad kvantitativ förmåga att hantera biodiversitetsdata, och bör ha intresse av mer storskaliga (globala och/eller regionala) frågeställningar. Forskningsexpertisen kan involvera experimentella, teoretiska, modellbaserade och/eller observations-komponenter. Möjlighet finns att arbeta med den stora mängd svenska marina data som omfattar artfördelning och genetisk variation av bentisk flora och fauna, zooplankton, fisk och marina däggdjur

Erfarenhet förväntas av ett programmeringsspråk såsom R, Python eller Matlab. I tillägg är expertis om kust- och/eller grunda marina system och deras fauna och flora, och förmågan att tillämpa den expertisen på nordost-atlantiska system, en stark merit.

Göteborgs universitet och IMV tillhandahåller en stark forskningsmiljö inom biodiversitet som inkluderar Göteborgs

Globala Biodiversitets-centrum (https://www.gu.se/ggbc-globala-biodiversitetsstudier) och Centrum för Marin Evolutionsbiologi (https://www.gu.se/cemeb-marin-evolutionsbiologi) med målet att accelerera biodiversitetsforskning. Centrum för Hav och Samhälle, som har målsättningen att stimulera och utveckla transdisciplinär forskning och utbildning inom det marina området, utgör dessutom en plattform för vetenskapligt samarbete och samverkan.

Denna anställning kommer förstärka IMV’s profil inom biodiversitetsforskning. Vi söker en person med ett starkt intresse av faktorer och processer på global och regional nivå som orsakar marina biodiversitetsförändringar, inkluderande ekologiska och evolutionära aspekter, och hur dessa faktorer och processer påverkar biodiversitet på regional och lokal nivå.

Arbetsuppgifter

Den som anställs kommer utveckla ett forskningsprogram inom dennes utvalda forskningsområde. Forskningen ska bedrivas i projekt som du som anställs initierar och leder, liksom i projekt som leds av andra forskare vid institutionen. Du förväntas bilda en forskargrupp inom det relevanta forskningsområdet, samt attrahera externa forskningsmedel. Den sökandes forskningsplan ska visa på möjligheter för tvärvetenskapligt samarbete med andra marina ämnen inom institutionen, liksom på samarbeten såväl nationellt som internationellt.

Denna rekrytering är del av en samling temabaserade rekryteringar (biologi, geologi och kemi) som annonseras under det gemensamma temat Global Change. IMV förväntar sig att dessa temabaserade rekryteringar ska arbeta tillsammans för att utveckla en stark forskningsmiljö inom området Global Change, och att utvecklingsarbetet även inkluderar befintliga forskare vid IMV.

Den sökande som får tjänsten förväntas vara aktiv i undervisning inom de marina vetenskaperna. Undervisningen är ca 20% av en heltidsställning, dock med reducerad undervisning (cirka 10%) under det första anställningsåret. Den sökande som får tjänsten förväntas ha genuint intresse och kompetens för undervisning, och förväntas tillsammans med kollegor medverka till att utveckla nytt undervisningsmaterial om temat Global Change. Dessutom innefattar anställningen handledning av kandidat- och master-studenter i deras examensarbeten, samt handledning av doktorander. Andra arbetsuppgifter är att skapa och/eller upprätthålla kontakter med det omgivande samhället, och kan även omfatta tjänstgöring i beredningsgrupper på institution, fakultet och/eller universitetsnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Utveckla ett forskningsprogram som kvantifierar och förbättrar förståelsen av sambandet mellan faktorerna och processerna bakom en föränderlig marin miljö och förändringar i eukaryot biodiversitet, på art och/eller genetisk nivå, i både rum och tid

 

Utföra fältarbete med användande av den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet

Undervisning på grund- och påbyggnads-kurser, t.ex. i marinbiologi, marin biodiversitet, och ekologi och evolution

 

Bidra till utvecklandet av den biologiska delen av en ny marin kurs om Global Change

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. Doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i ett ämnesområde som är relevant för anställningen är ett krav, samt att kunna undervisa på svenska och engelska. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas också att lära sig detta inom två år. Universitetet tillhandahåller gratis undervisning för dig som inte har svenska som modersmål.

Om sökande som får tjänsten inte har någon högskolepedagogisk utbildning, förväntas personen genomgå kurser i undervisning och lärande i högskolepedagogik. Dessa kurser erbjuds gratis till universitetsanställda. Mer information finns på: https://pil.gu.se/kurser/?

languageId=100000&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fpil.gu.se%2Fenglish%2Fcourses_in_english%2F

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökningar kommer att baseras på vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Båda kompetenserna kommer att bedömas med samma noggrannhet.

Den vetenskapliga skickligheten fastställs genom väldokumenterad vetenskaplig kompetens som inkluderar: publikationer i ledande internationella tidskrifter; handledning av doktorander; framgång med att attrahera extern forskningsfinansiering från nationella och internationella forskningsfinansiärer; samt inbjudningar till konferenser och vetenskapliga uppdrag.

Den pedagogiska skickligheten fastställs genom väldokumenterad högskolepedagogisk erfarenhet som innefattar formell pedagogisk utbildning, föreläsningserfarenhet på universitetsnivå, erfarenhet av att utveckla kurser och utbildningsmaterial, samt handledning av studenter på master- och kandidatnivå.

Vid läraranställning ska den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sammanvägda bedömningen kommer även att omfatta hur den sökandes meriter och planer kompletterar och stärker verksamheten i enlighet med institutionens strategi.

Anställning

Typ av anställning: Tillsvidare

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för marina vetenskaper med placering på Tjärnö marina laboratorium

Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande

Bedömningsprocessen kommer att omfatta utlåtanden från externa sakkunniga, intervjuer och provföreläsningar. Bedömningen av meriter och erfarenhet kommer att ta hänsyn till föräldraledighet, sjukfrånvaro eller andra liknande omständigheter. Skälen och omfattningen av frånvaro anges i samband med redogörelsen av meriter och erfarenheter.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Henrik Pavia, prefekt tel. +46 (0)31 786 9685, +46 (0)766-229685, epost: henrik.pavia@marine.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalpfor-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

* CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).

* Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som

du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.

* Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med

relevans för anställningen (maximalt tre sidor).

         * Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande

om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.

         * Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.

         * Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).

         * Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Lärarförslagsnämnden

Fakultetskansliet för naturvetenskap

Göteborgs universitet

Box 460

405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-03-07

 

Ytterligare information

Information om Naturvetenskapliga fakulteten finns på http://science.gu.se/.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner