Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Ämne

Pedagogik.

Ämnesbeskrivning

Pedagogik som vetenskaplig disciplin bildar kunskap om sociala, kulturella, historiska och materiella villkor och processer som formar och förändrar människan. Inom pedagogiken behandlas olika aspekter av fostran, utbildning, undervisning, lärande, kunskapsbildning och utveckling.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i pedagogik är inriktad mot yngre barns lärande och undervisning i förskolan, särskilt inom matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Förskolepedagogik rör frågor om hur man organiserar för barns lärande på engagerande och utvecklande sätt i förskolan. Kunskaper om barns lärande och utveckling inom matematik, naturvetenskap och teknik, liksom hur undervisning iscensätts i förskolans lek- och målorienterade praktik, är centrala inslag i förskollärares didaktiska yrkeskunskap och dess vetenskapliga grund. Även sökande som har pedagogiska erfarenheter inom dessa områden och som verkat inom andra lärarutbildningar eller inom det utbildningsvetenskapliga fältet är välkomna att söka.

I anställningen ingår undervisning, forskning och samverkan i pedagogik. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till den forskning vid institutionen som arbetar med frågor om yngre barns lärande och utveckling inom något eller flera av områdena matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling och samtidigt stärka sin egen vetenskapliga meritering inom dessa fält. Undervisningen är i första hand förlagd till det förskolepedagogiska området i kurser om matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Även annan undervisning och handledning inom förskollärarprogrammet ingår liksom inom institutionens masterutbildningar samt på forskarnivå. Den sökande förväntas delta i såväl undervisning och examination som kursledning och kursutveckling. I arbetsuppgifterna ingår också pedagogiskt utvecklingsarbete och samverkansuppdrag inom området.

Vi söker dig med ett intresse för att aktivt medverka till uppbyggnad av en kreativ miljö där utbildning, samverkan och forskning samspelar och stödjer varandra.

Sökanden ska vara beredd på att ta en framträdande roll i institutionens arbete, ta initiativ till erfarenhetsutbyten med verksamhetsfältet, söka externa forskningsmedel och bedriva forskning som rör förskolan och barns lärande, särskilt inom matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, samt bidra till en fortlöpande diskussion kring hur utbildning och samverkan inom inom institutionens utbildningar mot barn i yngre åldrar kan utvecklas. Detta ska ske inom ramen för någon eller flera av institutionens forskningsmiljöer. Den sökande förväntas kunna undervisa på svenska och engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor i pedagogik är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller i annat för anställningen relevant ämne eller har motsvarande vetenskapliga kompetens samt har visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid tillsättningen kommer lika vikt att tillmätas den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Vid tillsättningen kommer även den sökandes administrativa skicklighet, förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utbildningen nationellt och internationellt att tillmätas vikt.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper, inom ett år från anställningstillfället.

Urval och bedömning kommer att utgå från följande kriterier:

 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom pedagogik/förskolepedagogik, särskilt inom matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Undervisningserfarenhet inom andra lärarutbildningar eller inom det utbildningsvetenskapliga fältet inom motsvarande områden utgör likaså en merit.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i pedagogik/förskolepedagogik, särskilt inom matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, publicering i vetenskapliga tidskrifter samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel.
 • Potential för ytterligare utveckling av den vetenskapliga skickligheten som bedöms utifrån pågående och planerad forskning, visad självständighet, originalitet och kvalitet i publicering samt progression i publicering och forskningsplan i relation till tiden sedan disputation.
 • Dokumenterad skicklighet i att planera och utveckla kurser, samt i att genomföra undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom anställningens område.
 • Dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället, inklusive förmåga att kommunicera utbildnings- och forskningsfrågor nationellt och internationellt.
 • Dokumenterad erfarenhet av att administrera, leda och utveckla verksamhet, personal, akademiska samarbeten samt av akademiska förtroendeuppdrag.

Institutionen kommer främst att beakta den eller de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att kunna samarbeta internt och externt för att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna och aktivt bidra vetenskapligt och pedagogiskt till institutionens utveckling.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillsättningsförfarande

Urvals- och bedömningsprocessen kommer att innefatta sakkunnigbedömning, intervjuer och referenstagning. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av
Cecilia Wallerstedt, prefekt
+46 (0)31-786 3272
cecilia.wallerstedt@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+ 46 (0)31 786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du söker anställning via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev inkl referenser och löneanspråk, samt avsiktsförklaring på max en A4-sida där den sökande anger hur han/hon vill arbeta om han/hon får anställningen,
 • CV inklusive fullständig publikationslista
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet.
 • Forskningsplan, max fem A4-sidor
 • Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de (max) 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, samt kortfattad redogörelse för pedagogisk verksamhet och reflektion. Kvalitativa omdömen, kursutvärderingar eller motsvarande bör bifogas eller refereras till under rubriken ”Uppladdning av publikationer och andra åberopade dokument
 • Kortfattad redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
 • Utbildnings-/examensbevis, betyg, intyg eller andra handlingar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-02-15

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner