Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för biomedicin studerar vi kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med varandra och den omgivande miljön. Med hjälp av denna kunskap försöker vi klarlägga de genetiska och molekylära orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dessa. Ämnesområdet klinisk genetik har under de senaste decennierna expanderat påtagligt och genomgått en stark positiv utveckling, mycket tack vare de enastående kunskapsmässiga, tekniska och bioinformatiska landvinningar som gjorts inom det molekylärbiologiska och genetiska området, men också för att ämnet fått en allt viktigare roll i sjukvården såväl avseende diagnostik som avseende molekylära och cellbaserade terapier. Med den här utlysningen önskar vi rekrytera en professor som kan vidareutveckla avdelningens starka traditioner inom klinisk genetisk forskning och diagnostik, undervisning inom ämnesområdet samt våra interaktioner med det omgivande samhället, framförallt med hälso- och sjukvården.

Ämne

Klinisk genetik

Ämnesbeskrivning

Klinisk genetik är en medicinsk specialitet som i Socialstyrelsens specialitetsindelning återfinns i gruppen övriga specialiteter. Specialiteten innefattar såväl mottagningsverksamhet som laboratoriediagnostik. På kliniskt genetiska mottagningar utreds och diagnostiseras ärftliga tillstånd och genetisk vägledning erbjuds till familjer avseende ärftliga sjukdomar. På laboratorier inom klinisk genetik utförs genetiska analyser av ärftliga sjukdomar, och dessutom analyseras icke-ärftliga (förvärvade) genetiska förändringar av betydelse för diagnos och behandling, i första hand vid leukemier och andra tumörsjukdomar. Forskningsmässigt innefattar ämnet klinisk genetisk forskning inom alla dessa områden, dvs både studier av nedärvda och förvärvade genetiska förändringar. 

Arbetsuppgifter

Vi söker en professor som kan utveckla internationellt konkurrenskraftig forskning inom ämnet klinisk genetik. Forskningen bör därför vara fokuserad på vetenskapliga frågor med hög klinisk relevans inom just detta ämnesområde och vi ser gärna sökande med kompetens inom sällsynta ärftliga sjukdomar. Ansvaret omfattar både forskning och forskarutbildning. Den framgångsrika kandidaten ska också bedriva och utveckla grundutbildning inom ämnesområdet på läkarprogrammet och på andra program på Sahlgrenska akademin. Innehavaren förväntas också utföra andra uppgifter som normalt är förknippade med en professur, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendepositioner, och även företräda ämnet nationellt och internationellt. Den kliniska tjänstgöringen kommer att anpassas till verksamhetens behov av den tilltänkta kandidatens kompetens och erfarenheter, med särskild hänsyn till verksamhetens utveckling som universitetssjukvårdsenhet. Av stor vikt är att innehavaren bidrar till utvecklingen av både den laborativa diagnostiken och mottagningsverksamheten inom Klinisk genetik och genomik (KGG). Innehavaren förväntas också ta en aktiv roll inom Genomic Medicine Sweden (GMS).

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Anställningen kommer att förenas med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk genetik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och därför ska sökande inneha läkarexamen, läkarlegitimation samt specialistkompetens i klinisk genetik eller motsvarande. Den som anställs ska tjänstgöra som specialistläkare/överläkare i klinisk genetik där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

En förenad anställning får innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna. (HL 3 kap § 8)

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid forskningsinsatser inom klinisk genetik, särskilt kring sällsynta ärftliga sjukdomar, samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. En framgångsrik kandidat skall således ha en stark vetenskaplig meritlista och en bevisad förmåga att utveckla och underhålla vetenskapliga samarbeten. Dokumenterad förmåga att erhålla extern finansiering är starkt meriterande för utnämningen.

Den andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet. Särskilt skicklighet inom undervisning i ämnet klinisk genetik kommer att beaktas. Vid tillsättning kommer stor vikt att läggas vid visad god pedagogisk förmåga med tydlig förankring i undervisning av läkare.

Klinisk skicklighet kommer bedömas utifrån den kliniska nyttan av den sökandes kompetens dvs. kliniska självständighet, särskilt inom området sällsynta ärftliga sjukdomar. Vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället och förmåga till samarbete vara av stor betydelse. Dokumenterad erfarenhet av större lednings- eller administrativa uppdrag är meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100%, med placering vid Institutionen för biomedicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande

  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • Prövning/validering av föreslagen kandidats högskolepedagogiska meriter genomförs
  • Ärendet förs till rektor för beslut

Kontaktuppgifter för anställningen

Göran Larson, professor, avdelningschef, (t o m 31 mars 2021)
Telefon: 0706-250216
e-mail: goran.larson@clinchem.gu.se 

Lars Palmqvist, professor, (fr o m 1 april 2021)
Telefon: 0700-823612
e-mail: lars.palmqvist@clinchem.gu.se

Anders Lindahl, professor, viceprefekt
Telefon: 0704-337610
e-mail: anders.lindahlg@clinchem.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar:
https://medarbetarportalen.gu.se/sahlgrenskaakademin/anstallning-personal/lararrekrytering/Ansokan/

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Notera särskilt att följande dokument ska bifogas till ansökan:
- Doktorsexamen (på svenska eller engelska)
- Legitimation som läkare
- Intyg om specialistkompetens i klinisk genetik
- Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
- Forskningsplan/Forskningsprogram
- Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar, med angivet referensnummer PAR 2020/1260, till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avdelningen
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-05-03

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner