Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.

Titel på projektet: Förbättrad kardiopulmonal fenotypning vid andningssjukdomar genom analys av tidsserier under sömn

Arbetsuppgifter

Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning

Projekt: Sömnen fungerar som ett diagnostiskt fönster för detektion av hjärt- kärlkomplikationer vid lungmedicinska sjukdomar. Men kunskapen om sömnens betydelse i sammanhanget är mycket begränsad beroende på svårigheten att analysera andnings- och hjärt- kärlfunktion under sömn. Vår grupp har utvecklat en ny metod för icke-invasiv och kontinuerlig undersökning av kardiorespiratoriska och autonoma parametrar under sömn. Metoden baseras på oximeterbaserad pulsvågs-analys. Det föreliggande doktorandprogrammet skall leda till utveckling av helt nya analysmetoder (Artificiell Intelligens (AI)) som appliceras för analys i såväl en stor epidemiologisk studie (SCAPIS, n= 6500 medelålders individer) som i större patientkohorter med obstruktiv sömnapné (OSA) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Genom sammanslagning av kunskap kring avancerad biosignalanalys vid Chalmers Tekniska Högskola och en korrekt karakterisering av patienter genom den kliniska forskargruppen vid Sahlgrenska akademin har doktorandprojektet som mål att överbrygga de begränsningar som finns i nuvarande analysmetoder. Mer specifikt, nya analystekniker (icke-linjär- och cluster analys) kommer att användas för att bättre karakterisera och kvantifiera information från pulsvågsanalys under sömn. Projekt I och II i programmet inriktar sig på en metodologisk utveckling av pulsvågsanalysen enligt ovan. I projekt III kommer dessa nya metoder att tillämpas vid analys av data från en stor populations-studie (SCAPIS). Projekt IV karakteriserar patofysiologiska fenotyper av OSA patienter med nya analysmetoder med målet att detektera förbättrade och mer individanpassade terapimöjligheter. Det förväntas att programmet genererar nya insikter kring frågan huruvida sömnfönstret utgör ett relevant tidsrum för detektion av risk för respiratoriska och kardiovaskulära komplikationer vid kroniska lungsjukdomar.

Projektet inkluderar:
- Avancerad data- och signalbehandling (t.ex. modellering av tidsserier) av data från olika typer av sömnundersökningar
- Konstruera modeller för att analysera och klassificera patientkohorter
- Detektera återkommande mönster i andningsvariabler med hjälp av metoder från automatiserad maskininlärning
- Big data analys
- Utveckling av nya analysmetoder för beskrivning av interaktion mellan andning, sömnstadier och kardiovaskulära funktionsparametrar

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:
- specifika kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet och närliggande forskningsområden
- erfarenhet av vetenskaplig teori och relevanta forskningsmetoder
- vetenskaplig analys och presentation styrkt genom uppsats, examensarbete, vetenskapliga publikationer eller liknande. 

Det är önskvärt att sökande har en bakgrund inom biosignal analys (datavetenskap, maskinlärning, operativ forskning, statistik, matematik). Dokumenterad erfarenhet av komplexa dataset för att skapa/optimera maskininlärning, och/eller prediktiva prognos- eller optimeringsmodeller är meriterande. Goda färdigheter med programmeringsspråk, som Java, C / C ++ är önskvärt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Placering: Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutririon. Omfattning 100%. Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta huvudhandledaren,
Ludger Grote, adjungerad professor, institutionen för medicin, 
telefon: +46-709 798111, e-post: ludger.grote@lungall.gu.se 

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Komplett ansökan innehåller i pdf format:

  • Personligt brev
  • CV
  • Bevis om examen på avancerad nivå eller fullgjorda kurser, se behörighetskrav ovan
  • Bevis om slutförd kurs i Engelska 6 eller motsvarande (gymnasiebetyg eller motsvarande)

För sökande med utländsk examen

Om examen är från lärosäte utanför Sverige eller inte har kontrollerats av en svensk myndighet tidigare är det viktigt att du bifogar diplom och ämnesförteckningar som underlättar bedömning.

Ange i din ansökan en kontakt (telefonnummer eller e-post) till utfärdande lärosäte som kan verifiera examen.

För information om hur det särskilda behörighetskravet i engelska kan uppfyllas, se https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements/

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-12-08

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner