Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande masterprogram, psykoterapeutprogram med inriktning mot familj och utbildning på forskanivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runtom i världen. På institutionen bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.

Institutionen för socialt arbete utlyser en heltidsanställning som professor i ämnet socialt arbete. Vi söker dig som vill inta en ledande roll i arbetet med att vidareutveckla och utöka forskningsverksamheten vid institutionen. Vi välkomnar sökande med stor erfarenhet av forskning inom alla områden centrala för socialt arbete.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

I en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsmiljö, och med stort samhällsengagemang, ger vi såväl socionomprogram som ett omfattande masterprogram,  familjeterapiutbildning och utbildning på forskarnivå. Institutionen har omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och avtal med universitet runt om i världen.

Vid institutionen finns idag ett stort antal forskargrupper och -nätverk, såsom Fattigdom, försörjning och sociala problem, Föräldraskap, barn och ungdom i moderna familjekulturer, Interventions- och implementeringsforskning, Könsrelaterat våld, Migration, integration och socialt arbete, Normalitet, omsorg, rättigheter och makt, Sexualitet och socialt arbete, Social exkludering och kontroll, Socialt arbete i förändring – organisering, professionalisering och kunskapsbildning.

Ämne

Socialt arbete

Ämnesbeskrivning

Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp och sarnl1ällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifter

 • Att medverka i utvecklingen av ämnesområdet socialt arbete som helhet, nationellt och internationellt
 • Att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet, särskilt genom att bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsverksamhet
 • Att ansöka om forskningsmedel för att bidra till en ökad extern finansiering av forskningen
 • Att planera och leda undervisning på olika nivåer
 • Att undervisa, handleda och examinera inom forskarutbildningen samt på grund- och avancerad nivå
 • Att samverka i utbildning, forskning och utveckling, såväl internationellt som nationellt, både inom akademin och med det omgivande samhället
 • Att följa den samhällsutveckling som har betydelse för ämnesområdet socialt arbete

Med tanke på̊ arbetsuppgifternas karaktär är hög närvaro på̊ arbetsplatsen viktig.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig ska vara disputerad i socialt arbete eller inom näraliggande ämne.

Behörighet för anställning som professor finns angivet i 4 kap 3 § högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet (Dnr V 2018/161).

Bedömningsgrund

Som bedömningsgrunder ska graden av behörighetsgivande skicklighet för anställning som professor gälla.

Meriterande är graden av:

 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet socialt arbete, genom såväl bredd som djup i den egna forskningen samt en stark förankring i det internationella vetenskapssamhället.
 • Dokumenterad förmåga att leda verksamheter samt att organisera och leda ämnesövergripande forskningsprojekt och forskargrupper. Särskilt framgång vid ansökningar om externa forskningsmedel samt erfarenhet av att ha byggt upp en framgångsrik forskningsmiljö ska beaktas.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examination på forskarutbildningsnivå
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet genom framgångsrik forskningsanknytning av utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Dokumenterad administrativ skicklighet, god samarbetsförmåga samt förmåga att bidra till en god arbetsmiljö

Allmän lämplighet med avseende på den utlysta anställningens innehåll fordras. En sammanvägning av bedömningsgrunderna skall ske och universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsverksamheten. Förmåga att kommunicera och undervisa på svenska senast två år efter tillträde krävs.

Bedömningsgrunder vid anställning som professor finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg Tillträde: snarast

Diarienummer: PAR 2020/1156

Tillsättningsförfarande

Intervjuer i vilka de sökande ges möjlighet att beskriva och utveckla sin syn på undervisning och forskning i ämnet kommer, utöver sakkunnigutlåtanden, att ligga till grund för anställningsbeslutet. Vid anställningen tas vidare hänsyn till institutionens behov av kompetens. Den sökande ska ha de personliga egenskaper, såsom målmedvetenhet, förmåga att skapa ett gott samarbetsklimat och en kreativ forskningsmiljö samt god kommunikationsförmåga, vilka krävs för att fullgöra anställningen väl.

Du som tänker söka bör ta del av ”Samhällsvetenskapliga fakultetens tillämpning av Anställningsordning för anställning av lärare vid Göteborgs universitet”. Den finns tillgänglig på Anställningsordning. Föreskriften kan också rekvireras hos personalhandläggare Anette Överbring på e-post anette.overbring@socwork.gu.se.

Institutionen strävar efter en jämn könsfördelning i professorskollegiet och jämställdhetsaspekten kommer att beaktas vid tillsättningen, om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Kontaktuppgifter för anställningen

Therése Wissö, viceprefekt

031-786 63 86

therese.wisso@socwork.gu.se

www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 • CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • Redogörelse för vetenskapliga meriter och motivering till urvalet av högst tio vetenskapliga publikationer som du åberopar i ansökan. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationerna.
 • Forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning samt andra planerade aktiviteter med relevans för anställningen (maximalt tre sidor).
 • Redogörelse för pedagogiska meriter, med upplysningar om omfattning och typ av undervisning samt utlåtande om dess kvalitet. Redogörelsen ska också omfatta pedagogisk reflektion och undervisningsfilosofi.
 • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina främsta publikationer (maximalt tio stycken).
 • Intyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete att. Anette Överbring
Box 720
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-01-15

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner