Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att utvecklas. Föreliggande tjänst ingår i en strategisk satsning på forskning som förenar forskning inom kostvetenskap och idrottsvetenskap.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap ledigförklarar en heltidsanställning som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i ämnet Kostvetenskap med fokus på matvanor och fysisk aktivitet.

Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en tydlig utbildningsanknytning, mångvetenskapliga samarbeten och nära kontakt med omvärlden. Den huvudsakliga inriktningen för institutionens forskning är att utveckla och förmedla vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande idrott, fysisk aktivitet och mat. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap har två forskarutbildningsämnen Kostvetenskap och Idrottsvetenskap.

Kostvetenskap är ett ämne inom utbildning på forskarnivå med fokus på människors möte med mat vilket studeras ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kostens betydelse vid hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är centralt men även aspekter som miljö och prestation behandlas. Kostvetenskap innefattar studier om bland annat individers och kostansvarigas agerande, val och vanor. Det kan gälla såväl måltiden som kosten i sin helhet. Även lärande, förändringsarbete samt människors tankar, attityder och uppfattningar om kost är viktiga utgångspunkter i forskningen.

Idrottsvetenskap är ett ämne inom utbildning på forskarnivå med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idrottsvetenskap innefattar studier av kroppen och den idrottande och fysiskt aktiva individen, idrottskulturens utveckling i samhället och idrott som ett samlingsbegrepp för elit-, motions- och upplevelseidrott samt friluftsliv och rekreation. Utgångspunkten tas i att fysisk aktivitet och idrottsaktiviteter kan främja hälsa och välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse.

Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå inom Kostvetenskap och fokusera på forskningsfrågor som berör matvanor och fysisk aktivitet hos barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Mer specifikt syftar den kommande forskningen till att kartlägga matvanor och fysisk aktivitet hos barn med ADHD samt att utforska hur barn med ADHD upplever betydelsen av mat, måltider och idrottsdeltagande för välmående och funktion.

 

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i Kostvetenskap finns att läsa på https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/kostvetenskap/

Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20 % av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

 

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Kostvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Kostvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i ämnet kostvetenskap eller i annat ämne med betydelse för Kostvetenskaplig verksamhet, där ibland idrottsvetenskap, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med och/eller utbildning/forskning inom ramen för barn och ungdomar med specifika behov, med fokus på diagnoser med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utöver detta är arbete och erfarenhet av att undersöka matvanor och fysisk aktivitet meriterande. Vidare ses det som fördelaktigt med tidigare erfarenhet av barncentrerade forskningsmetoder och/eller att tidigare ha genomfört forskning eller examensarbete som inkluderat datainsamling med barn/ungdomar. Att behärska svenska språket bedöms meriterande då datainsamlingen görs på svenska barn och ungdomar.

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättning kommer avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt i vilken utsträckning som den sökandes intresseområde ligger inom den angivna inriktningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Doktorandanställningen tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. Personligt brev där du beskriver dig själv samt motiverar varför du är intresserad av doktorandtjänsten. Ange även aktuella kontaktuppgifter till två referenspersoner som känner till dina prestationer väl t.ex. tidigare arbetsgivare, handledare eller lärare inom kost-/idrottsvetenskap eller motsvarande. Eventuell medfinansiering bör anges.
  2. Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar och universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  3. Kopior av examensarbete/uppsats och eventuella publikationer eller manuskript.
  4. Förslag på projektplan för hur du skulle vilja gå tillväga för att utveckla kunskap om ADHD diagnostiserade barn/ungdomars deltagande i idrott/fysisk aktivitet samt deras mat- och måltidsvanor. Av vikt är ett barncentrerat förhållningssätt i studien. Forskningen bör dels svara på frågor om hur mycket barnen/ungdomarna är fysiskt aktiva, på vilket sätt och i vilken regi (t.ex. föreningsidrott, rekreationsidrott), samt hur deras mat- och måltidsvanor ser ut och hur de erfar mötet med mat, måltider och idrott.

Projektplanen (1-4 sidor) ska skrivas på engelska och innehålla följande rubriker: Bakgrund, Syfte, Material och metod, Tidplan, Betydelse (t.ex. förslag på redovisning av resultat samt förväntad tillämpning) samt Referenser

  1. Övriga handlingar som önskas åberopas.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag.

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet

Tillträde: 2021-01-01

Diarienummer: PAR 2020/1112

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Närmare upplysningar lämnas av studierektor för utbildning på forskarnivå
Anders Raustorp, tel. 0708-118706, e-post: anders.raustorp@gu.se
för specifik information om projektet kontakta professor Christel Larsson, tel. tel.070-9116519, christel.larsson@gu.se.

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-10-30

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner