Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Liksom majoriteten av svenska filosofiinstitutioner, skiljer vi i Göteborg på praktisk och teoretisk filosofi, både på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Till den teoretiska filosofin räknas vanligtvis åtminstone följande områden: epistemologi, metafysik, språkfilosofi och medvetandefilosofi. I Göteborg finns flertalet av dessa områden representerade även inom forskningen. Om du vill veta mer om vårt ämne, våra forskare, och vår forskning, besök gärna ämnets hemsida här.

Ämne

Teoretisk filosofi

Ämnesbeskrivning

Inom ramen för den teoretiska filosofin studeras traditionellt frågor som rör hur världen inklusive medvetandet är till sin natur (metafysik och medvetandefilosofi), liksom frågor som rör hur vi kan veta (epistemologi) och uttrycka (språkfilosofi och logik) något om den. I Göteborg bedrivs forskning inom mer eller mindre alla dessa områden. Ämnet hyser också flera projekt, både nationella och internationella. För mer information om vårt ämne, inklusive vad vi kan erbjuda handledning om, besök gärna vår hemsida här, eller kontakta professor Anna-Sofia Maurin (kontaktuppgifter nedan). Notera att metodologiskt har den forskning som bedrivs i ämnet det gemensamt att den kan beskrivas som forskning i analytisk filosofi, ibland med särskild tyngdpunkt på historiska perspektiv på ämnet.

Arbetsuppgifter

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i teoretisk filosofi.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. 30 högskolepoäng i teoretisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 2. sådana språkkunskaper (i svenska eller engelska) som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan som du finner i Medarbetarportalen här.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar: 

 • Magister- och/eller masteruppsats i teoretisk filosofi om minst 15 högskolepoäng, eller annat arbete på motsvarande nivå och av motsvarande omfång, som dokumenterar motsvarande kunskaper och färdigheter.
 • Kandidatuppsats och/eller andra fördjupningsarbeten författade på fördjupnings- eller avancerad nivå i teoretisk filosofi, eller andra arbeten på motsvarande nivå och av motsvarande omfång, som dokumenterar motsvarande kunskaper och färdigheter.
 • Betygsutdrag från utbildning på grund-, fortsättnings-, och avancerad nivå i teoretisk filosofi, eller motsvarande utbildning.
 • En projektskiss om maximalt 3000 ord i vilken den sökande anger inom vilket forskningsområde hen önskar arbeta, vad forskning på detta område skulle kunna tänkas tillföra forskningsfronten, varför det planerade forskningsprojektet skulle passa på den tilltänkta institutionen, vilka teorier, metoder och material som kan tänkas bli aktuella, samt hur arbetet med projektet skulle läggas upp.
 • Referenser och/eller rekommendationsbrev.

De skriftliga arbeten (inklusive projektskissen) som bifogas ansökan bedöms med avseende på följande kvalitetskriterier: 

 • Adekvat ämnesavgränsning, relevant frågeställning.
 • Adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen.
 • Adekvat språkbehandling, formalia.
 • Vetenskaplig kvalitet.
 • Självständighet.

Projektskissen bedöms utöver ovanstående även med avseende på: 

 • Genomförbarhet inom ramen för en doktorandanställning.
 • Möjlighet för institutionen att erbjuda handledare med lämplig kompetens inom ansökans forskningsområde. 

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen. 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: 2021-01-01

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Urval, intervju och bedömning utförs av en rekryteringsgrupp på institutionen. En lista över topprankade kandidater tas fram baserat på den information de sökande lämnat (urvalet baseras på meriter, kvalitet på bifogade handlingar, samt tillgång till kvalificerade handledare). De topprankade kandidaterna kan komma att bli inbjudna till intervjuer via zoom.

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor om forskarutbildningen går det bra att kontakta Lena Eriksson, viceprefekt för forskarutbildningen på 031-786 41 84 eller på lena.eriksson@gu.se

För frågor om ämnet teoretisk filosofi går det bra att kontakta Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi på anna-sofia.maurin@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till personaladministratör Jennifer Stråle på 031-7864570 eller jennifer.strale@gu.se.  

Fackliga organisationer

Information om fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare. Brevet ska bestå av fyra stycken i följande ordning: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet samt (d) en kort beskrivning av varför FLoV är av intresse för dig.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Två texter, t.ex. en masteruppsats, en kandidatuppsats och/eller publicerad artikel/bokkapitel. Texterna måste vara skrivna på antingen svenska eller engelska eller, om texten är på annat språk en svenska eller engelska, åtföljas av översättning till svenska eller engelska.
 4. En projektskiss om maximalt 3000 ord (exklusive litteraturlista) i vilken den sökande anger ett forskningsområde han/hon skulle vilja utveckla, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella.
 5. Vidimerade kopior på examina och andra relevanta kvalifikationer.
 6. Namn och kontaktuppgifter till två referenser. Dessa kommer att kontaktas och ombes inkomma med referensbrev om den sökande kortlistas.

Ansökan ska vara inkommen senast 2020-10-29

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner