Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet söker nu en forskare i världsklass, enastående lärare och engagerad kollega till August Röhss professur. Den ideala kandidaten är en forskare med internationellt renommé och excellenta forskningsmeriter inom en eller flera av statsvetenskapens subdiscipliner som har ett stort engagemang för undervisning och handledning, institutionsbyggande samt för samverkan med det omgivande samhället.

Den nya innehavaren av August Röhss professur kommer att verka i en miljö som redan idag bedriver internationellt framgångsrik forskning om komparativ politik, politiskt beteende, internationella relationer och politisk teori. Institutionen är värd för bland annat forskningsprogrammen QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Centre for Collective Action Research (CeCAR), Governance and Local Development (GLD) och Svenska Valforskningsprogrammet (SNES). Vi har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 140 anställda. Vi finns i lokaler i centrala Göteborg.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida http://www.pol.gu.se/

Ämne

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är studiet av politik. Inom disciplinen förekommer forskning och undervisning om sådant som makt, demokrati, institutioner och politiska idéer, på lokal, nationell och internationell nivå.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskningsledning och undervisning i statsvetenskap samt ledande administrativa uppdrag. I arbetsuppgifterna ingår egen forskning motsvarande 50 procent av heltid. Med externa medel är det möjligt att ha ytterligare 30 procent forskning i tjänsten.

Behörighet

Behörighet för anställning som professor finns angivet i 4 kap 3 § högskoleförordningen samt i Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet (Dnr V 2018/161).

Bedömningsgrund

Innehavaren av professuren skall uppvisa samtliga fem följande kompetenser:

 1. Att kunna bedriva statsvetenskaplig forskning på högsta internationella nivå
  Kompetensen demonstreras genom en högklassig publikationslista där vi lägger särskild vikt vid publikationer skrivna under de senaste tio åren. Särskild vikt läggs vid publicering vid erkända akademiska förlag och i högrankade internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.
 2. Att kunna leda och inspirera den fortsatta utvecklingen av institutionens forskning
  Kompetensen demonstreras genom uppvisad förmåga att bygga framgångsrika forskningsmiljöer, där engagemanget och förmågan att skapa aktivitet inom forskningsområden går utöver den egna forskningsinsatsen. Den demonstreras dessutom genom en förmåga att leda forskningsprojekt, att organisera lokala och internationella forskningssamarbeten och att erhålla forskningsanslag i konkurrens.
 3. Att kunna leda och inspirera den fortsatta utvecklingen av institutionens pedagogiska verksamhet mot hög internationell nivå
  Kompetensen demonstreras genom uppvisad förmåga att undervisa och handleda på olika nivåer, särskilt forskarutbildningsnivå, samt genom pedagogiskt ansvar och utvecklingsarbete.
 4. Att tillsammans med institutionsledningen kunna ta ledningsansvar för gemensamma angelägenheter
  Kompetensen demonstreras genom till exempel dokumenterad erfarenhet av operativt, dagligt institutionsarbete som uppdrag som prefekt/proprefekt/viceprefekt/studierektor och/eller andra kvalificerade ledningsuppdrag samt uppvisad förmåga att agera kollegialt på olika nivåer inom universitetsvärlden.
 5. Att kunna bidra konstruktivt till samverkan med det omgivande samhället och den offentliga debatten om politik, lokalt, nationellt och/eller internationellt.
  Kompetensen demonstreras genom till exempel förmåga att sprida forskningsresultat, erfarenheter av uppdrag eller rådgivande funktion gentemot myndigheter, organisationer och/eller näringsliv, populärvetenskapliga arbeten, deltagande i mediedebatten samt föreläsningar/seminarier utanför högskolesektorn.

Samtliga fem kompetenser kommer att bedömas med avseende på skicklighet. Vid rangordningen av de sökande som uppvisar samtliga kompetenser väger kompetenserna i nummerordning där kompetens nummer 1 väger tyngst och kompetens nummer 5 minst tungt. Särskild vikt kommer att läggas vid i första hand forskningspublikationernas kvalitet och i andra hand vid förmågan att bygga och leda forskningsmiljöer.

Myndighetsspråket vid Göteborgs universitet är svenska vilket innebär att den som erhåller anställningen ska kunna tala och skriva svenska i administrativa sammanhang inom två år efter anställningen.

Vi undervisar både på engelska och svenska så innehavaren av professuren förväntas ha utmärkta kunskaper i engelska. Eftersom det mesta av vår undervisning är på svenska, förväntas innehavaren att börja undervisa på svenska inom tre år efter påbörjad anställning. Göteborgs universitet erbjuder kurser i svenska.

Vid anställning som professor ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100 % med placering vid statsvetenskapliga institutionen.

Tillsättningsförfarande

Ansökningshandlingarna kommer att bedömas av tre externa sakkunniga tillsatta för just den här rekryteringsprocessen. Den sökande ska se till att det av ansökan tydligt framgår hur skicklighet och kompetens möter ovan beskrivna bedömningsgrunder.

De sakkunniga kommer att rangordna de sökande. Enligt Högskoleförordningen kap 4 § 3 ska prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av

Mikael Gilljam, prefekt. E-post: mikael.gilljam@pol.gu.se
Telefon 031-786 1221


Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till

Anna-Karin Ingelström, administrativ chef. E-post: anna-karin.ingelstrom@gu.se
Telefon 031-786 1190

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande
  a) En lista över dina 10 bästa vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste 10 åren. Ange din roll och arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare.
  b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning och varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror du kan bidra med (max 5 sidor).
 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina 10 främsta vetenskapliga publikationer.
 4. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat på både grundnivå och avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.
  b) En redogörelse av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning. Bifoga kursutvärderingar och externt granskade utvärderingsrapporter.
  c) En redogörelse för din läromedelsproduktion samt en styrkt redogörelse för din högskolepedagogiska högskoleutbildning.
  d) En redogörelse för din undervisning som även innehåller en pedagogisk självreflektion (max 3 sidor).
 5. En redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 6. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning framgår och kan bedömas. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i tre exemplar vardera till:

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att: Anna-Karin Ingelström
Box 711
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 15 oktober 2020.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

För att ge dig en allmän uppfattning om hur det är att planera en flytt och bo i Sverige och Göteborg läs gärna:

Move to Sweden

Move to Gothenburg

Göteborgs Universitet information till internationell personal

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner