Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Institutionens mest omfattande verksamhet är förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. För ytterligare information om IPKL se: http://www.ipkl.gu.se. Vid IPKL är ett 30-tal doktorander verksamma, varav hälften i barn- och ungdomsvetenskap.

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning (Pramling et al., 2019; Pramling & Wallerstedt, 2019). Forskarskolan ska utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

(a) lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,

(b) att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och

(c) att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

Forskarskolan ges i samarbete mellan fyra lärosäten:

  • Göteborgs universitet (värdinstitution)
  • Linnéuniversitetet, campus Växjö
  • Malmö universitet
  • Högskolan Kristianstad

Denna annons gäller ansökan till Göteborgs universitet. Annonser kommer även att publiceras för övriga ovanstående lärosäten. Det är alltså möjligt att söka till flera av de medverkande lärosätena – i så fall ska den sökande tydligt i respektive ansökan ange rangordning, det vill säga klargöra vilket lärosäte ansökan riktas till i första hand, andra hand, osv.

Totalt omfattar forskarskolan 9 doktorander, fördelade enligt följande: Göteborgs universitet (4), Linnéuniversitetet (2), Malmö universitet (1) och Högskolan Kristianstad (2). Som doktorand i forskarskolan ingår man i denna större doktorandgrupp med tillhörande handledare/seniora forskare med gemensamma aktiviteter, samt vid det lärosäte man är antagen.

Då forskarskolan har en gemensam teoretisk ram i form av lekresponsiv undervisning (eller på engelska, Play-Responsive Early Chlidhood Education and Care, PRECEC) och en tematisk inriktning på social och kulturell hållbarhet (social and cultural sustainability, SCS) relaterat till frågor om digital teknologi och flerspråkighet, behöver den sökandes forskningsplan harmoniera med detta perspektiv och detta intresse – det vill säga den teoretiska grunden utgörs av PRECEC och det empiriska forskningsintresset behöver tematisera digital teknologi och/eller flerspråkighet i förskolan.

För litteratur om lekresponsiv undervisning (PRECEC), se följande texter, öppet tillgängliga via nedanstående länkar:

Samt UR Samtiden:

https://urplay.se/program/212973-ur-samtiden-forskolesummit-2019-lekresponsiv-undervisning

Arbetsuppgifter

IPKL och forskarskolan erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning inom dessa, till stor del överlappande, forskningsfält. Doktoranden kommer att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser vid universitetet/högskola 80 % av tiden och arbeta i förskollärarutbildningen 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen (Fil. Dr.).  

Behörighet

Förutom att uppfylla grundläggande och särskild behörighet (se vidare nedan) behöver den sökande bifoga en forskningsplan om 3-5 A4-sidor som innehåller en preliminär plan för avhandlingsarbetet som är förankrad i forskarskolans teoretiska ram och tematik (se beskrivning ovan).

Notera att då forskarskolan ges i samverkan mellan fyra lärosäten och dessa har delvis olika forskarutbildningsämnen kan behörighetskraven se något olika ut mellan dessa. Kontakta därför kontaktpersonen för det lärosäte (eller de lärosäten) du avser söka till för att höra om vad kraven där är. Följande gäller för sökande till Göteborgs universitet:

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet Barn- och ungdomsvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet i ämnet barn- och ungdomsvetenskap krävs ett av följande alternativ

A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

B) Kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i samhällsvetenskapligt, utbildningsvetenskapligt- eller beteendevetenskapligt område med relevans för barn- och ungdomsvetenskap, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i kap 5 i Högskoleförordningen (SFS 1998:80). Det är bara den som samtidigt antas till forskarutbildningen som kan få en doktorandanställning. Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Generellt sett är det den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen som kommer att vara vägledande för bedömningen. Mera specifikt läggs särskild vikt vid behörighetsgivande arbeten, såsom uppsatser, examensarbeten och vetenskapliga publikationer, liksom på den forskningsplan där den sökandes eget forskningsintresse i relation till någon av forskarskolans inriktningar (digitala teknologier och/eller flerspråkighet) redogörs.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier från tillträdesdag
Omfattning: 80-100 %
Placering: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL), Göteborgs universitet
Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning tas av prefekt och kan inte överklagas (Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs Universitet Dnr V 2017/3 §4.10).

Kontaktuppgifter för anställningen

Allmänna frågor om forskarutbildning vid IPKL (*värdinstitution för forskarskolan – se även kontaktpersoner nedan för övriga medverkande lärosäten) kan ställas till:

Cecilia Wallerstedt, prefekt
E-post: cecilia.wallersted@ped.gu.se
Tel: 031- 786 3272

För frågor om behörighet:
Mona Lundin, studierektor för utbildning på forskarnivå, IPKL
E-post: mona.lundin@ped.gu.se 
Tel: 031- 786 5977

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Kristin Martinsson, administrativ chef
E-post: kristin.martinsson@gu.se
Tel: 031-786 2344

Samverkan och forskarskolans styrgrupp

Göteborgs universitet: Niklas Pramling, niklas.pramling@ped.gu.se, 031-7862563 och Malin Nilsen, malin.nilsen@gu.se, tel. 031-7862178

Malmö universitet: Ann-Christine Vallberg Roth, ann-christine.vallberg-roth@mau.se, tel. 040-6658327

Linnéuniversitetet i Växjö: Hanna Palmér, hanna.palmer@lnu.se, tel. 047-0708641

Högskolan Kristianstad: Andreas Redfors, andreas.redfors@hkr.se, tel. 044-2503421

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökningsförfarande

Du ansöker via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla följande delar:

  1. En forskningsplan omfattande 3-5 A4-sidor innehållande en beskrivning av ditt forskningsintresse i förhållande till någon eller båda av forskarskolans inriktningar (se ovan). Forskningsplanen innehåller med fördel följande delar: ett klargörande av vad man är intresserad av att studera och hur, samt hur detta relaterar till forskarskolans teman (flerspråkighet och/eller digital teknologi) och tidigare forskning (med referenser till litteratur). Om forskningsplan saknas kommer inte ansökan att behandlas.
  2. Curriculum Vitae (meritförteckning) (ange eventuell erfarenhet av arbete i förskollärarutbildning)
  3. Ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå (magister- och/eller masteruppsats) samt eventuellt andra forskningsrelaterade texter (t ex artiklar, rapporter om sådana finns). Om vetenskapligt arbete inte finns uppladdad kommer ansökan inte att behandlas.
  4. Vidimerade kopior av examensbevis, betygsunderlag och andra dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
  5. Rekommendationsbrev och namn på referenspersoner (valfritt).
  6. Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska senast 31 mars 2020 (poststämpel räknas) skickas till: 

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-31

 

Mer information: http://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/precec

 

 

 

 

 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner