Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag drygt 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, brottslighet, emotioner, migration, miljöpolitik och sociala rörelser. Utbildningar erbjuds inom en rad områden såsom sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och human resource management. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor.

Tjänsten utlyses inom ramen för forskningsprogrammet Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser artikulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid. Programmet finansieras av Formas och studerar hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle, samt hur medborgare och politiker påverkas av och förhåller sig till dessa visioner. I ett första steg undersöker vi vilka visioner som olika grupper inom klimatrörelsen för fram, samt hur man inom rörelsen förhandlar prioriteringar och strategier för att påverka politik och allmänhet. Hur görs avvägningar inom rörelsen mellan vad som anses vara nödvändigt respektive politiskt möjligt, samt mellan krav på ett totalt avskaffande av fossila bränslen och krav på en jämlik fördelning av kostnaderna för sådana åtgärder? I ett andra steg undersöks hur dessa visioner sprids till det omgivande samhället, med fokus på allmänheten och politiska makthavare. I projektet ingår forskare från fyra svenska lärosäten och det bygger på samverkan i internationella forskarnätverk.

För en sammanfattning av projektansökan se: https://socav.gu.se/forskning/csm-resist/the-necessary-and-the-possible 

Arbetsuppgifter

Den antagne doktoranden ska skriva en doktorsavhandling som bidrar till att besvara projektets andra övergripande frågeställning:

Hur förhandlas, omformuleras och kompletteras visioner om en fosilfri och rättvis framtid bland aktiva i klimatrörelsen? Till exempel, hur förhandlar organisationer och grupper internt vad som är nödvändigt och möjligt i deras politiska målsättningar? Hur förhandlas idéer och värderingar som står i konflikt? 

Avhandlingsarbetet förväntas i första hand utgå från projektets “arbetspaket 2”, vilket innebär att utifrån etnografiska fallstudier studera hur målsättningar och visioner artikuleras och förhandlas inom rörelsens nätverk, grupper och organisationer. Delstudier i avhandlingsprojektet kan också involvera kvalitativ och kvantitativ analys av annan typ av data, såsom enkätstudier av protestdeltagare, enskilda intervjuer och gruppintervjuer. För att avhandlingsprojektet på bästa sätt ska samspela med projektets övriga delstudier behöver det utformas så att det kan avrapporteras i delar, gärna i form av vetenskapliga artiklar på engelska.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som:
-avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller
-avlagt examen på avancerad nivå innefattande ett examensarbete med inriktning mot sociologi, tex social rörelseteori eller politisk sociologi, eller
-på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.

Vi söker en doktorand med kunskaper i eller intresse för framförallt kvalitativ metodologi och observationsstudier. Meriterande är även erfarenhet av att genomföra intervjuer och utföra statistiska analyser.

För denna anställning är kunskaper i svenska ett krav då insamlade data är på svenska. Påvisande av goda kunskaper i skriftlig framställning på engelska är också meriterande.

Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:
- Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbete) och eventuella publikationer, högst fyra bifogade texter. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig problemställning och syfte, anknytning till tidigare forskning och val av teoretiskt perspektiv, metodval och praktiskt genomförande, teoriintegration i analys, tolkning och slutsatser samt akribi och språklig framställning.

- En projektplan om maximalt 2000 ord i vilken den sökande anger forskningsintresse i relation till angivna arbetsuppgifter, diskuterar tidigare forskning och teorier av relevans för området, samt skisserar hur frågeställningarna kan besvaras. Projektplanen bedöms utifrån följande kvalitetskriterier; vetenskaplig relevans, visad förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom ramen för projektet och utbildning på forskarnivå.

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Anställningen förvänts tillträdas i mitten av augusti 2020. Anställningen är tillsvidare placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Efter genomgången läsning och rangordning av samtliga ansökningar kallas de främsta kandidaterna till intervju.

Kontaktuppgifter för anställningen

Har du frågor om studiernas innehåll vänder du dig till studierektor Cecilia Hansen Löfstrand, cecilia.lofstrand@gu.se, tel 031-786 4766

Har du frågor om arbetets innehåll vänder du dig till docent Mattias Wahlström, mattias.wahlstrom@socav.gu.se, tel 031-786 4830

Har du frågor om ansökningsförfarandet vänder du dig till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, tel 031-786 4761

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-02-27

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner