Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik finns i huset Artisten i centrala Göteborg och ingår i den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutionen utbildar komponister, musikalartister, musiker i flera genrer, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performanceartister och skådespelare och har drygt 600 studenter. Högskolan för scen och musik bedriver även utvecklingsarbete, forskarutbildning och forskning samt har en omfattande utåtriktad verksamhet. Institutionen har närmare 200 anställda.

Ämnesbeskrivning och inriktning

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr lärandesituationer i musik. Problem behandlas i sammanhang där musik ingår eller har ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Vid Högskolan för scen och musik inriktas den musikpedagogiska forskningen främst mot högre musikutbildning, men även mot lärande och undervisning i andra musikaliska sammanhang, inom och utom utbildningsinstitutionerna, som kan ses som förberedande för högre utbildning. Forskningen intar ett tydligt samhällsperspektiv, där kunskapsbildning och identitetsskapande i musikaliska lärandepraktiker ställs i relation till det omgivande samhället.  

Som doktorand i musikpedagogik med inriktning mot samhälle och inkludering kommer du att knytas till institutionens pågående forskning som tar sin utgångspunkt i olika samhällsrelevanta problemställningar med avsikt att bidra till breddat deltagande i högre musikutbildning. Du kan välja att genomföra din studie inom (a) högre musikutbildning eller (b) musikutbildningar eller andra typer av musikaliska lärandekontexter som kan ses som förberedande för högre utbildning.

Arbetsuppgifter

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) varav 90 högskolepoäng är kurser inom forskarutbildningens ram och 150 högskolepoäng en avhandling. Utbildningen leder till en filosofie doktorsexamen i musikpedagogik.

Studierna bedrivs på heltid om inte särskilda skäl föreligger för lägre studietakt. Som doktorand förutsätts att du aktivt deltar i forskningsmiljön vid institutionen, vilket innebär att du är fysiskt närvarande. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Utbildningen bedrivs i samverkan med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, vilket innebär att vissa kursmoment och seminarier kommer att förläggas i Malmö.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap, 39 § den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå (magister eller master), eller
 • avlagt 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet: För att antas till utbildning på forskarnivå i musikpedagogik krävs dessutom ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen i musik, inkluderande minst 90 högskolepoäng i musikpedagogik, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå
 2. Magisterexamen i musikpedagogik

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata yrkeserfarenheter.

För studerande med konstnärlig examen i musik, musikvetenskap eller andra närliggande discipliner, på avancerad nivå, och minst 30 högskolepoäng i musikpedagogik på avancerad nivå, kan enskild prövning göras.

God förmåga att läsa, tala och förstå det svenska språket är en förutsättning för att kunna delta i kurser och seminarier. Eftersom musikpedagogik är ett internationellt forskningsområde är även mycket goda kunskaper i engelska nödvändigt.    

Bedömningsgrund

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Bedömningen grundas främst på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera en undersökning samt presentera undersökningsresultat. I bedömningen kommer ansökningar med forskningsplaner riktade mot samhälle och inkludering att prioriteras. 

För kvalifikationer och önskvärda meriter, se den allmänna studieplanen för musikpedagogik: https://hsm.gu.se/Utbildning/forskarutbildning/antagning-forskarutbildning?selectedSegment=musikpedagogik  

Anställning

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand.

Två typer av antagningar är aktuella:

 1. Två doktorandplatser finansierade av Högskolan för scen och musik. Dessa tjänster är tidsbegränsade anställningar om fyra år enligt högskoleförordningen med omfattning om 100%. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.  Anställningarna är placerade vid Högskolan för scen och musik.
 2. En eller flera samverkansplatser med extern finansiering av arbetsgivare (t ex kommun eller högskola). En samverkansplats innebär att den forskarstuderande har kvar sin externa anställning under utbildningstiden. För ansökan till samverkansplatsen måste intyg från arbetsgivaren om full finansiering under hela utbildningstiden bifogas ansökan.

Tillträdesdatum är 2020-09-01.
Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:100.

Tillsättningsförfarande

Rekryteringsgruppens arbete leds av ämnesföreträdaren i musikpedagogik. I övrigt ingår rekryteringsgruppen av disputerade lärare vid institutionen, doktorandrepresentant, studierektor för forskarutbildningen samt två externa sakkunniga. Sökande med de främsta ansökningarna kallas till intervjuer. Dessa intervjuer planeras att äga rum den 14 april och är en förutsättning för eventuell antagning. 

Kontaktuppgifter för anställningen

För frågor angående anställningen kontakta:

Forskarutbildningsansvarig och ämnesföreträdare Monica Lindgren, e-mail: monica.lindgren@hsm.gu.se
eller
Studierektor för forskarutbildningen Anders Carlsson, e-mail: anders.carlsson@hsm.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-02

Ansökan ska innehålla följande:

 1. Ett personligt brev där du motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens. 

 2. Ett CV/meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar, universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.

 3. En forskningsplan (5–6 sidor) som visar hur du tänker dig ett framtida avhandlingsarbete. Forskningsplanen ska innehålla följande:
  Problemområdet och forskningsfrågor: Ange de frågor du vill utveckla kunskap om. Beskriv bakgrunden till och motiven till att du valt dessa frågor. Utveckla dina idéer om det problemområde som dina frågor knyter an till och beskriv kopplingen till forskarutbildningsämnet musikpedagogik och utlysningens inriktning. Du ska relatera dina frågor till hur kunskapsläget inom forskningen ser ut, det vill säga vad man redan vet inom problemområdet/forskningsområdet.
  Relevans för pedagogisk verksamhet: Beskriv varför ditt forskningsområde är relevant för pedagogisk verksamhet. Beskriv förväntad nytta av forskningen och möjliga användningsområden för vunna insikter.
  Genomförande: Beskriv hur du planerar att genomföra ditt forskningsprojekt till exempel med avseende på metoder, empiriskt underlag, omfattning, förankring. Argumentera för dina val.

 4. Uppsatser och examensarbeten samt eventuellt andra relevanta skrifter.

 5. Redogörelse för samt intyg på övriga relevanta meriter som t ex deltagande i forsknings-, utvärderings- eller utvecklingsarbete.

 6. Vid ansökan till samverkansplatsen, bifoga intyg från arbetsgivaren om full finansiering under hela utbildningstiden.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Kontaktpersoner