Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionen är placerad på tre olika ställen: i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinareberget i Göteborg och på den marina forskningsstationen – Kristineberg. Den aktuella tjänsten är förlagd till Medicinaregatan 18 A, Göteborg.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 860720

För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för
studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande måste också vara
inom 4 år efter sin mastersexamen (motsvarande heltid forskningserfarenhet) och inte heller
disputerat inom något annat område.

Projektbeskrivning

I detta doktorandprojekt undersöks den kroniska toxiciteten hos mikroplast (MP) i fisk med fokus på ämnesomsättning och allmän stress i laboratorieexperiment. Flera ekologiskt relevanta fiskarter kan användas, som alla har välkänd fysiologi och genetik: spigg (Gasterosteus aculeatus), abborre (Perca fluviatilis) eller öring eller regnbåge (Salmo trutta eller Oncorhynchus mykiss). Doktoranden kommer att studera toxiciteten av biologiskt nedbrytbara och konventionella MP-polymerer. Effekter som kan mätas inkludera livscykelparametrar (tillväxt, hälsotillstånd, RNA / DNA, reproduktion), ämnesomsättning(energilagring, lipider och lipidklasser), stress (stressproteiner, hormoner, oxidativ stress). Projektet kommer även att studera hur MP påverkar beteende hos fiskar(bytesupptagning och predator undvikande). Proteomik kan komma att användas för att få ytterligare insikter i förändrad metabolism eller toxiska mekanismer. Fiskarter med olika födostrategier och / eller olika livsstadier (larv, juvenil, vuxen) kommer att inkluderas i studier av MP-upptag. Utöver effekter av partiklarna i sig kommer toxiciteten av lakvatten från konventionella och biologiskt nedbrytbara polymerer att testas in vivo, med användning av akut fisktoxicitetstestning och in vitro, i fiskembryon eller fiskcell-linjer. Doktoranden kommer utöver arbetet vid BIOENV att genomföra en sex månader längt utbyte på institutionen för polymerkemi för biologiskt nedbrytbara polymerer vid Universität Bayreuth (UBT), Bayreuth, Tyskland.

Det utlysta doktorandprojektet är en av 15 doktorandtjänster inom ett Marie Skłodowska-Curie innovativt utbildningsnätverk. ”LimnoPlast - Mikroplaster i Europas sötvattenekosystem: Från källor till lösningar” finansieras av Europeiska kommissionen under programmet Horizon 2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network) och erbjuder 15 fullfinansierade doktorandtjänster (för forskare i tidigt skede (ESR)) med ett attraktivt anställning eller stipendium, kompletterande utbildningsaktiviteter och budget för resor, och forskning. De framgångsrika kandidaterna kommer att arbeta vid ett institut som är medlem i ett europeiskt konsortium av universitet, forskningsinstitutioner och företag i Tyskland, Danmark, Frankrike, Slovenien, Norge, Sverige, Storbritannien och Nederländerna. Framgångsrika kandidater kommer att ha ett naturligt, miljömässigt, tekniskt eller samhällsvetenskapligt baserat forskningsintresse och kommer att delta i ett tvärvetenskapligt nätverk av forskning och utbildning som syftar till att påskynda sökandens vetenskapliga karriär.

LimnoPlast kommer för första gången att förena miljö, teknik och samhällsvetenskap med visionen att omvandla en ny förståelse av sötvattens mikroplast till innovativa lösningar.

LimnoPlast kommer att:

 • Träna en ny typ av forskare (ESR: er) som kan hantera den komplexa plastfrågan holistiskt och bidra till Europas innovation och kapacitet för cirkulär ekonomi. De arbetar gränsöverskridande mellan tre vanligtvis mycket avlägsna discipliner och kommer att främja en stegförändring i hur vi hanterar detta och framtida miljöutmaningar.
 • Ge den första omfattande utvärderingen av källorna och effekterna av sötvatten MP baserat på analysen av tre stora stadsområden som hotspots av plastföroreningar.
 • Utveckla tekniska lösningar för plastfrågan, inklusive nya processer för att ta bort MP från kommunalt och industriellt avloppsvatten samt biologiskt nedbrytbara, miljöanpassade polymerer.
 • Främja samhällsförändringar genom att förstå den ekonomiska, lagstiftande och sociala kontexten för sötvatten MP.
 • Förvandla vetenskapen till en uppsättning av specifika lösningar, inklusive (I) prioritering av åtgärder baserade på källor och effekter av MP, utveckling av (II) bättre processer och polymerer, (III) riskkommunikationsstrategier och samhällsinterventioner, (IV) effektiv styrmedel inom politik och lagstiftning.
 • Överföra resultaten skapade inom ramen för LimnoPlast projektet till europeiska beslutsfattare, intressenter och allmänheten för att möjliggöra och främja åtgärder för parlamentsledamot med sötvatten med hjälp av en innovativ strategi för kommunikation och spridning.

LimnoPlast kommer att erbjuda forskare i tidigt skede teknisk utbildning i världsklass i respektive värdinstitut, genom forskningsavdelningar (sex månaders vistelse vid kompletterande partnerinstitution) och utbildningsevenemang. LimnoPlast kommer att förbättra ESR: s karriärperspektiv avsevärt genom att tillhandahålla en unik uppsättning färdigheter som de kommer att utnyttja under hela sitt yrkesliv:

 • Kompetens inom tvärvetenskaplig forskning, inklusive forskningens bredare samhällskontext,
 • Kompetens inom miljö, teknik och samhällsvetenskap, med en unik, individuell vetenskaplig profil,
 • Kapacitet att omvandla en miljöutmaning till innovativa lösningar,
 • Förmåga att effektivt kommunicera vetenskap och integrera de kontrasterande intressentperspektiven,
 • Insikter i standardisering, ekonomiska aspekter och entreprenörskap,
 • Överförbara färdigheter (kreativitet, problemlösning, interkulturell- och teamkompetens, ledarskap).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar molekylära, biokemiska och fysiologiska tekniker, samt studier av beteendeförändringar. Studierna kommer att bedrivas mestadels som laboratorie tudier. Specifika ämnesområden med särskild relevans för projektet är toxicitet av mikroplaster och lakvatten från bionedbrytbara polymerer i fiskar.

Utbildning på forskarnivå 

Antagningen till utbildning på forskarnivå sker i forskarutbildningsämnet naturvetenskap, inriktning miljövetenskap. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och inkluderar tre års arbete med ett avhandlingsprojekt och ett år med kurser och litteraturstudier. Kurserna väljs framförallt inom institutionens/fakultetens utbud, men nationella/internationella doktorandkurser kan också ingå. Det kan komma att ingå undervisning och handledning av grundkursstudenter vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är ekotoxikologi, kemiskt toxicitet.

Bedömningsgrunder

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordning (HF, SFS 1993:100). Som innehavare får enbart den anställas som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Vi söker en motiverad person för att bedriva doktorandstudier inom ekotoxikologi och/eller fisk fysiologi med inriktning mot toxicitet. Mycket god förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera på engelska är ett krav då vi arbetar i en internationell miljö.

Färdigheter och erfarenheter som är fördelaktiga inkluderar erfarenhet av att genomföra in vivo-experiment med fisk, arbeta med cellkulturer, utföra biokemiska / molekylära analyser. Grundläggande kunskaper i polymerer och mikroplastforskning är en fördel.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen
 • Meritförteckning (CV)
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg
 • Kopia av examensarbete
 • Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas

De högst rangordnade sökande kallas till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall via skype.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Kontaktuppgifter för anställningen:

Bethanie Carney Almroth, lektor, blivande huvudhandledare
tel. +43 31 786 3673
e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se

websida: https://bioenv.gu.se/bethanie.carney.almroth

Henrik Aronsson, professor och prefekt
tel. +46 31 786 48 02
e-post: henrik.aronsson@bioenv.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.