Doktorand i socialt arbete, minst två

Malmö

Ref P 2024/271

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker    

Doktorand i socialt arbete med placering vid Institutionen för socialt arbete.

Innehåll och arbetsuppgifter    

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. En doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning, vilken omfattar obligatoriska kurser och avhandlingsarbete. Inom ramen för doktorandanställningen kan institutionstjänstgöring om högst 20 procent av heltid fördelat under hela utbildningstiden ingå (Högskoleförordningen 5 kap 2 §). Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grund- eller avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå. Doktorandanställningen förlängs då i motsvarande grad.

Du förväntas utföra merparten av ditt arbete i Malmö och aktivt delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i socialt arbete.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Malmö universitet finns på universitetets hemsidor om forskarutbildning.

Behörighet 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå inom socialt arbete eller motsvarande ämne,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom socialt arbete eller motsvarande ämne eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urvalskriterier 

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå som kriterium. För att bedöma denna beaktas i första hand tidigare studieresultat, den sökandes skrifter, rapporter, forskningsplan och eventuella forskningsmeriter samt dokumenterad arbetslivserfarenhet. Självständiga arbeten på avancerad nivå har särskild vikt. Tidigare erfarenheter av arbete eller arbetsuppgifter med inriktning mot forskning i socialt arbete är meriterade. För anställningen krävs god förmåga att läsa, skriva och tala svenska och engelska.

De skriftliga arbetena, inklusive forskningsplanen, som bifogas ansökan bedöms med avseende på följande kriterier:

 • adekvat ämnesavgränsning, relevant frågeställning
 • vetenskaplig kvalitet
 • adekvat språkbehandling, formalia
 • självständighet

Projektplanen bedöms utöver ovanstående även med avseende på:

 • genomförbarhet inom ramen för en doktorandanställning
 • möjlighet för institutionen att erbjuda handledare med lämplig kompentens inom ansökans forskningsområde

Anställningsintervjuer genomförs med ett urval sökande.

Fakultet, institution och forskningsmiljö    

Fakulteten för hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso-och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Fakultetens flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns. Institutionen för socialt arbete finns på Universitetsholmen nära Malmö Centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle.

Institutionen för socialt arbete

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom ämnena socialt arbete och hälsa och samhälle. Vi erbjuder Socionomprogrammet, Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet samt mastersutbildningar i socialt arbete och sexologi. Därutöver genomför vi fristående kurser på grund-och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Läs mer om Institutionen för socialt arbete.

Forskningsämnet socialt arbete rör klassiska sociala frågor om barns och familjers välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och andra uttryck för strukturell och ekosocial ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.

Forskningen inom socialt arbete fokuserar både på individer och grupper i sårbara livssituationer och de samhällsförhållanden som påverkar människors villkor och livschanser. Forskningsfrågorna gäller hur människors sociala utsatthet uppkommer, hur den kan förebyggas och motverkas. Frågorna gäller också det sociala arbetets organisering och inverkan oavsett om det gäller interventioner, social mobilisering eller välfärds- och socialpolitiska åtgärder. Forskningen tar sin utgångspunkt i såväl brukar- och anhörigperspektiv som i socialarbetares perspektiv. Kunskapsintresset kan vara både praktiskt och teoretiskt.

Tematiskt rör institutionens forskning klassiska sociala frågor; barns och ungas välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell och ekosocial ojämlikhet. Också studiet av migrationsprocesser är centralt, bland annat frågor kring hur det sociala arbetet svarar an på migration och mångfald. Vidare bedrivs forskning kring socialt arbete i förhållande till sexologi och sexualitetsstudier.

Upplysningar  

Prefekt Maria Hjortsjö, maria.hjortsjo@mau.se, 0733-761363

Bitr. prefekt för forskning och forskarutbildning Erica Righard, erica.righard@mau.se, 0725-011551

    
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.     

Ansökan    

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-03-07. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.     

Ansökan skall innehålla: 

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning i socialt arbete
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg (ex betygsutdrag)
 • Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till socialt arbete (max 3000 ord). Forskningsplanen ska innehålla övergripande syfte, frågeställningar som projektet avser besvara, en redogörelse för metodologisk ansats, beskrivning av materialinsamling och typ av forskningsmaterial samt redogörelse för teoretiskt ramverk
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (examensarbete eller motsvarande)
 • Publikationer
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Övrigt    

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). 

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.   

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.    

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Tillträde    

1 september 2024 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO, Désirée Annvir, desiree.annvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet, Charlotte Paggetti, charlotte.paggetti@mau.se

OFR/S (ST), Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se

Studentrepresentant 

Ana Filipa Silva Carvalho, ombudhs@malmostudenter.se

 

Välkommen med din ansökan!    

#LI-MAU


Du ansöker senast 2024-03-07 genom att klicka på knappen nedan.