Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Malmö

Ref P 2024/66

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

 

Vi söker 

Professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Fakulteten för lärande och samhälle.


Innehåll och arbetsuppgifter 

Den aktuella anställningen är främst inriktad på forskning och undervisning inom det specialpedagogiska fältet. Du förväntas också att tillsammans med kollegor leda och vidareutveckla forskningsmiljön vid institutionen och fakulteten, ansvara för att söka externa anslag, samt aktivt delta i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå samt handleda doktorander.

Du förväntas ha en regelbunden närvaro, vara aktivt engagerad på i vidinstitutionen och på fakulteten samt bidra till samverkan med universitetets och institutionens externa aktörer. Enligt arbetstidsavtalet har professorer 30% forskning; för denna anställning erbjuds ytterligare 20% finansiering från forskningsanslaget under de första fyra åren.

I arbetsuppgifterna ingår det mer specifikt att:

 • bidra till att stärka och vidareutveckla institutionens forskningsmiljö
  handleda studenter och doktorander
 • vara delaktig i utvecklingen av institutionens specialpedagogiska program och masterutbildning
 • bidra till att vidareutveckla internationella nätverk inom det pedagogiska och specialpedagogiska fältet
 • bidra till ökad volym av forskningsmedel i samverkan med institutionens forskare

 

Behörighet  

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

För anställningen krävs även högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav och då ska en sådan utbildning påbörjas inom ett år från anställningens start. En professor ska även ha genomgått en formaliserad utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

 

För denna anställning krävs specifikt: 

 • Doktorsexamen och professorskompetens inom pedagogik med inriktning specialpedagogik
 • God publiceringsgrad i internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer.
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska (alternativt danska eller norska) samt på engelska. 

 

Särskilt meriterande för denna anställning: 

 • Dokumenterad god förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • God erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer
 • Upparbetade internationella nätverk inom det specialpedagogiska forskningsfältet

 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). 

 

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning av docent vid Malmö universitet.  

 

En professor ska uppvisa: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag  
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

 

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. 
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik 
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning. 

 

Med vetenskaplig skicklighet avses: 

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning 
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag 
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället 
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten 
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället 

 

Övriga bedömningsgrunder: 

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet avses bland annat följande:

• Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande undervisning, forskning eller samverkan.
• Formellt eller informellt ledarskap i forskningsmiljöer eller andra kunskapsbildande sammanhang (exempelvis avseende kurs- eller programutveckling)
• Genomförande av förtroendeuppdrag nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av universitetet/högskolan, gällande forskning, undervisning eller samverkan
• Utredningsarbete

 

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället avses bland annat följande:

• Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer (till exempel med skolhuvudmän)
• Insatser avseende uppdragsutbildning och uppdragsforskning
• Insatser för folkbildning och populärvetenskap

 

För bedömningsgrunden personlig lämplighet avses bland annat följande:

• I vid mening god omdömesförmåga i det akademiska arbetet
• Förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• Förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling

 

Fakulteten för lärande och samhälle

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  

Institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) har ca 40 medarbetare. Vi bedriver forskning inom specialpedagogik och pedagogik, med tonvikt på verksamhetsnära forskning.

Vi söker nu en professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik som kan bidra till att vidareutveckla institutionens dynamiska forskningsmiljö. Forskningsmiljön är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Forskningen har sin grund i specialpedagogik, utbildningsvetenskap, pedagogik och yrkesdidaktik.

 

Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskarmiljön karakteriseras av en kollegial atmosfär där vi gemensamt utvecklar och skapar en högkvalitativ och betydelsefull forskning. Vid institutionen bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning.

 

SOL ansvarar för speciallärar- och specialpedagogutbildningar, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), arbetsintegrerad utbildning (AIU), vidareutbildning av lärare (VAL) samt yrkeslärarutbildning (YRK). De fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling, samt kurser i språkutveckling och arbete med läs- och skrivsvårigheter. Institutionen är också ansvarig för och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. SOL ansvarar för två masterutbildningar inom specialpedagogik och yrkesdidaktik.

 

Upplysningar 

Prefekt Ola Fransson, 040-665 75 49, ola.fransson@mau.se
Forskningsledare Lisa Hellström, 040-665 70 42, lisa.hellstrom@mau.se

 
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.  

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2024-05-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.  

 

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla: 

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 10 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 10 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet 

 

Ansökan skall även innehålla: 

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning 

 

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare

 

Ansökningshandlingar 

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

 

Övrigt 

Anställningen är tillsvidare på 100 %. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Enligt arbetstidsavtalet har professorer minst 30 procents tid för egen forskning inom anställningenför denna anställning erbjuds ytterligare 20% finansiering från forskningsanslaget under de första fyra åren. Arbetsuppgifternas innehåll liksom fördelning mellan forskning, undervisning och administration kan komma att förändras över tiden.  

 

Tillträde 

2025-01-01

 

Fackliga företrädare 

 

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Sveriges lärare, charlotte.paggetti@mau.se
ST Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se
  

Välkommen med din ansökan! 

#LI-MAU


Du ansöker senast 2024-05-05 genom att klicka på knappen nedan.