Universitetslektor i Global politik med inriktning mot Statsvetenskap och Mänskliga rättigheter

Malmö

Ref REK 2023/267

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker 

Universitetslektor i Global politik med inriktning mot Statsvetenskap och Mänskliga rättigheter, vid Institutionen för globala politiska studier, Fakulteten för kultur och samhälle. Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %.

Statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier utgörs av ett treårigt kandidatprogram på svenska med särskild inriktning mot offentlig förvaltning, politisk ledning och organisation. För mer information om programmet, läs mer här.

Mänskliga rättigheter vid Institutionen för globala politiska studier utgörs av ett treårigt kandidatprogram på engelska med inriktning mot juridik, filosofi och politik. För mer information om programmet, läs mer här.

Vi söker en ny medarbetare som har dessa två områden som sina primära intressefält.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Som universitetslektor i Global politik med inriktning mot Statsvetenskap och Mänskliga rättigheter är dina huvudsakliga arbetsuppgifter självständig undervisning på grund- och avancerad nivå, handledning och examination på institutionens två kandidatprogram: Statsvetenskap - politik, organisation och ledning och Mänskliga rättigheter.  Undervisning inom angränsande ämnen på institutionen kan också bli aktuellt.

Som universitetslektor förutsätts du också vara forskningsaktiv inom anställningens ämnesområde. I undervisningsarbetet ingår normalt att planera och utföra föreläsningar, handledning, examinationer, praktiska övningar, workshops och seminarier. Undervisningsspråk inom det statsvetenskapliga programmet är svenska, och engelska är undervisningsspråk på programmet för mänskliga rättigheter. Engelska är även undervisningsspråk på flertalet andra program vid institutionen.

Förutom undervisning, innehåller anställningen också tid för forskning och annan kompetensutveckling som du planerar och genomför individuellt eller i samarbete med andra. Anställningen innehåller även administrativa uppgifter på institutionen. Utöver det förväntas du delta på olika aktiviteter på institutionen samt ingå i utvecklingsarbete.

Behörighet 

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För anställningen krävs även högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav och då ska en sådan utbildning påbörjas inom ett år från anställningens start.  

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

För denna anställning krävs specifikt: 

 • Avlagd doktorsexamen i statsvetenskap, mänskliga rättigheter eller annat för anställningen relevant ämne.
 • Dokumenterad flerårig undervisningserfarenhet i ämne relevant för anställningen.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad god pedagogisk förmåga att undervisa på både svenska och engelska. 
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Särskilt meriterande för denna anställning: 

 • Dokumenterad forskning om statsvetenskapliga och/eller juridiska frågor om policy, offentlig organisation, ledning, förvaltning och mänskliga rättigheter, gärna utifrån ett internationellt perspektiv.
 • Dokumenterad kompetens i internationell juridik.
 • Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens. 
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer. 

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). 
 
En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. 

En universitetslektor ska uppvisa: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning 
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik 

Med vetenskaplig skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet 
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning 
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Fakultet, institution och forskningsmiljö 

Fakulteten för kultur och samhälle

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation.

Länk till Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Institutionen för globala politiska studier

Globala perspektiv och internationalisering präglar miljön på institutionen. I centrum för vår forskning står frågor om globala processer och dess konsekvenser för makt, säkerhet, rättvisa och utveckling. Vi ger kurser och program på både svenska och engelska och våra studenter kommer från hela världen.

Länk till Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Upplysningar

Mona Lilja, Prefekt GPS, mona.lilja@mau.se

Johan Modée, Enhetschef GPS, johan.modee@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt, elin.tegnestedt@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.  

Ansökan 

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-12-08. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.  

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla: 

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 5 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 4
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 5 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 5
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga, laddas upp på urvalsfråga 8

Ansökan skall även innehålla: 

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning 

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare

Vid fysiska ansökningshandlingar 

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/267, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/267. 

Övrigt 

Tillsvidareanställning på 100 %. Provanställning 6 månader tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Enligt arbetstidsavtalet har universitetslektorer minst 20 procents tid för egen forskning inom anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll liksom fördelning mellan forskning, undervisning och administration kan komma att förändras över tiden.  

Tillträde 

1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.  

Fackliga företrädare 

SACO-S, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

  

Välkommen med din ansökan! 


Du ansöker senast 2023-12-08 genom att klicka på knappen nedan.