Professor i käkkirurgi och oral medicin

Malmö

Ref REK 2023/229

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker 

Professor i käkkirurgi och oral medicin till Odontologiska fakulteten.

Innehåll och arbetsuppgifter 

Anställningen omfattar förutom egen forskning, ansvar för utvecklingen av både ämnesområdet käkkirurgi och oral medicin som av forskning inom området, forskarutbildning, handledning av doktorander samt medverkan i utveckling av flervetenskaplig forskning. Professorer undervisar på samtliga utbildningsnivåer och deltar i utvecklingen av utbildningarna. Anställningen kan även innefatta teoretisk och klinisk handledning inom ämnesområdet för ST-tandläkare. Handledning av studenter i deras kliniska färdighetsträning ingår i tjänsten, samt egen klinisk verksamhet på specialistnivå (dentoalveolär kirurgi samt implantatkirurgi).

Innehavaren ska aktivt delta i universitetets och fakultetens samverkan med det omgivande samhället samt bidra till att öka volymen av externt finansierad forskning. Professorn ska vara drivande i utvecklings- och kvalitetsfrågor.

Behörighet  

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

För anställningen krävs även högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav och då ska en sådan utbildning påbörjas inom ett år från anställningens start. En professor ska även ha genomgått en formaliserad utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer. 

Utöver formell kompetens gäller som allmänt behörighetskrav att universitets medarbetare är lämpade för och har de personliga förmågor i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

För denna anställning krävs specifikt: 

 • Doktorsexamen och professorskompetens inom ämnet käkkirurgi och oral medicin
 • Svensk tandläkarlegitimation och svensk specialistkompetens/examen i käkkirurgi och oral medicin
 • Klinisk skicklighet
 • Dokumenterad god förmåga att erhålla externa forskningsmedel
 • Omfattande erfarenhet av huvudhandledning inom forskarutbildning fram till disputation
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
 • Stor erfarenhet inom utbildning och examinationer på samtliga nivåer inom universitetet

Särskilt meriterande för denna anställning: 

 • Dokumenterad god kommunikations- och samarbetsförmåga såsom kunna visa på goda samarbeten inom forskningen samt goda
 • Dokumenterad erfarenhet av ledningsuppdrag inom akademin, inklusive chefsuppdrag och klinikledning
 • Dokumenterad klinisk skicklighet med fokus på dentoalveolär kirurgi samt implantatkirurgi
 • Erfarenhet av utmaningsbaserat lärande
 • Erfarenhet av specialistutbildning

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §). 

En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning av docent vid Malmö universitet. 

En professor ska uppvisa: 

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet 
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag  
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning 

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. 
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken 
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik 
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning. 

Med vetenskaplig skicklighet avses: 

 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning 
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag 
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället 
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten 
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället 

Fakultet, institution och forskningsmiljö 

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion

Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Käkkirurgi och oral medicin ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena parodontologi, materialvetenskap och teknologi, oral protetik och tandteknikerprogrammet. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens olika uppdrag inom, undervisning, forskning och tandvård.

Ämnesområdet käkkirurgi och oral medicin

Verksamheten består av ett väl sammansvetsat team av specialister, allmäntandläkare och tandsköterskor. Vi bedriver utbildning på grund- och forskarnivå inom käkkirurgi och oral medicin. Vi utbildar även specialister i käkkirurgi i samarbete med Käkkirurgimottagningen på Skånes Universitetssjukhus. Vidare finns en specialistklinik som tar emot remisser från tandvården i Region Skåne. Den kliniska verksamheten är inriktad på dentoalveolär kirurgi samt implantatkirurgi. Specialister inom orofacial medicin är knutna till ämnet och ansvarar för området oral medicin. Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus bl.a. på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration vid implantatbehandling, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser. Forskningen präglas av både nationellt och internationellt samarbete.

Upplysningar 

Sektionschef Christel Larsson 040-6658547 christel.larsson@mau.se

Dekan Per Alstergren 040-6658318 per.alstergren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.  

Ansökan 

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med instruktioner nedan och att den är universitetet tillhanda senast 2023-12-15. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts vid behov.  

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla: 

 • Curriculum vitae  
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 10 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 6.  
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet inkl. de arbeten som åberopas, max 10 st. Arbetena laddas upp på urvalsfråga 7. 
 • Professionell/klinisk skicklighet 
 • Akademiskt ledarskap och skicklighet 

Ansökan skall även innehålla: 

 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg 
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning 

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning. 

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. 

Ansökningshandlingar 

Vi tar emot ansökningshandlingar digitalt. Fysiska handlingar tas emot endast i undantagsfall. Kontakta jobb@mau.se om du har böcker och eventuella andra handlingar som inte kan skickas elektroniskt. 

Övrigt 

Tillsvidareanställning, 50 %. 

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Enligt arbetstidsavtalet har professorer minst 30 procents tid för egen forskning inom anställningen. Arbetsuppgifternas innehåll liksom fördelning mellan forskning, undervisning och administration kan komma att förändras över tiden. 

Tillträde 

2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare 

SACO: Viveca Andersson-Plyming, viveca.Andersson-Plyming@mau.se

SEKO: Anne Sundel, anne.sundel@mau.se

OFR/ST: Lutfi Zuta, lutfi.zuta@mau.se   

Välkommen med din ansökan! 


Du ansöker senast 2023-12-15 genom att klicka på knappen nedan.