Doktorand vid Enheten för polisiärt arbete, inom projektet körsimulatorer för effektiv och trygg trafikarbetsmiljö för poliser

Malmö

Ref REK 2023/222

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss! 

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss   

Vi söker    

Doktorand vid Enheten för polisiärt arbete, inom projektet körsimulatorer för effektiv och trygg trafikarbetsmiljö för poliser. 

Innehåll och arbetsuppgifter    

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §). 
Den aktuella doktorandtjänsten är kopplad till den nystartade forskningsmiljön Safe Learning Lab som samlar forskning främst med fokus på körsimulatorer inom polisutbildning men även annan pedagogisk forskning och utveckling. Som doktorand kopplad till Safe Learning Lab kommer du att arbeta inom projektet Körsimulatorer för effektiv och trygg trafikarbetsmiljö för poliser som är delvis finansierat av Crafoordska stiftelsen. Projektet är inriktat mot körsimulatorer men doktoranden ges även möjlighet att utveckla andra intresseområden. Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga kopplade till forskningsmiljön med fokus på följande frågor:

 1. Medverka vid framtagandet av utbildningar med fokus på planering och genomförande samt utvärdering av utbildningsdeltagares prestationer och upplevelser utifrån olika jämförande faktorer, exempelvis simulatorernas fidelitet.
 2. Jämförelse av förekomst av och grad av simulatorsjuka i simulatorer med olika nivå av fidelitet, med och utan VR-set.
 3. Egen kompletterande studie med inriktning mot simulationer i polisutbildning.

Inom polisutbildning används olika typer av simulerade övningar och det är dessa som är föremål för den aktuella utlysningen. Syftet med övningarna varierar och handlar bland annat om att öva beslutsfattande och att agera under stress. Simulationer kan innefatta kör- och vapensimulatorer, virtual reality (VR), interaktiva spel samt scenarioövningar med figuranter (skådespelare). Din studie kan ha fokus både på at utveckla utbildning och på att undersöka exempelvis beslutsfattande.

Därmed kan den sökande komma från många olika utbildningsbakgrunder. Projektet ska också passa in i forskningsämnet hälsa och samhälle.

Behörighet 

Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §)

För denna anställning krävs specifikt:
Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Dessutom krävs goda kunskaper i engelska och svenska.

Urvalskriterier 

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).

Som bedömningsgrunder används även hur den sökandes forskningsplan, kompetens och profil passar in i enhetens verksamhet. Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes kompetens inom kvantitativ forskningsmetodik. Den sökande förväntas även ha kunskap om kvalitativ forskningsmetodik och ha ett intresse för och viss kompetens inom teknik eftersom forskningsområdet tar sin utgångspunkt i hur tekniken kan utveckla utbildningen.

I samband med din ansökan ska du bifoga en skiss över en tänkt forskningsplan utifrån de studieområden som angivits ovan samt lämna in ett arbetsprov. Mer information om arbetsprovet ges under rubriken ”Ansökan”.

Fakultet, institution och forskningsmiljö    

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso– och sjukvård, socialt arbete, Polisen och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på fyra platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle

Forskningen vid enheten för polisiärt arbete är särskilt inriktad mot olika delar av polisens verksamhet. Forskningen ska ha som mål att bidra till att utveckla polisens verksamhet eller polisutbildning.

Enheten för polisiärt arbete 

Inom huvudområdet polisiärt arbete studeras de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna utöva, analysera och utveckla polisiärt arbete. Centrala områden som studeras är polisens uppdrag i förhållande till samhällsutvecklingen, taktiker, metoder och tillvägagångssätt för polisiärt arbete samt Polisens organisation, ledning och styrning och verksamhet. Huvudområdet är flervetenskapligt och kombinerar metoder och teorier från besläktade discipliner

Forskningen vid enheten är under uppbyggnad och är idag främst inriktad mot polisens brottsförebyggande arbete, pedagogisk forskning om utbildningsformer i polisutbildning, polisers hälsa samt maktanalytiska frågor kopplade till utövandet av polisyrket. Forskning om rättssäker och effektiv brottsutredning är ett område som är under uppbyggnad.

Vid enheten ges Polisprogrammet som campus-, distans och funktionsinriktad polisutbildning samt fristående kurser inom effektiv och rättssäker brottsutredning och kunskapsbaserat polisarbete.

Ämnet polisiärt arbete finns idag inte på forskarutbildningsnivå och du blir därför antagen i ämnet hälsa och samhälle men har din arbetsplats på enheten för polisiärt arbete. Hälsa och samhälle är ett forskningsämne som rymmer en mångfald av perspektiv och problemområden, och därmed även akademiska discipliner. Medicin- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskap och humaniora vävs samman i utforskandet av relationen mellan exempelvis sociala, psykologiska, kulturella, politiska, ekonomiska, rättsliga och filosofiska aspekter, å ena sidan, och hälsa och sjukdom å andra.

Upplysningar  

 Frågor om forskarutbildning och forskning vid institutionen besvaras av Caroline Mellgren, föreståndare, 040-6657941, caroline.mellgren@mau.se

Frågor om det aktuella området för utlysningen besvaras av Joakim Ingrell, universitetslektor i polisiärt arbete, Tel: 040-6658509, joakim.ingrell@mau.se

Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av vice dekan för forskning Christine Kumlien, christine.kumlien@mau.se, tel. 040-6657430

eller doktorandkåren doktorandkaren@mau.se

Övriga frågor om anställning inom Malmö universitet besvaras av HR-specialist Ewa-Marie Dahlgren, ewa.marie.dahlgren@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan    

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-01-14. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Ansökan skall innehålla: 

 • CV
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Personligt brev där kandidaten motiverar sin lämplighet för just detta forskningsprojekt
 • En kort skiss över hur du skulle kunna ta dig an de angivna studieområdena och en redogörelse för vilket det egna intresseområdet skulle kunna vara. Ange även på vilket sätt din kompetens är relevant för de föreslagna studierna.
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)
 • Övriga arbeten som önskas åberopas
 • Referenser
 • Arbetsprov om 1-2 sidor, där sökande på engelska reflekterar kring minst två av fyra föreslagna artiklar. Kontakta joakim.ingrell@mau.se om du behöver hjälp att hitta artiklarna i fråga.
  • Kleygrewe, L., Hutter, R. V., Koedijk, M., & Oudejans, R. R. (2023). Virtual reality training for police officers: a comparison of training responses in VR and real-life training. Police Practice and Research, 1-20.
  • Zahabi, M., Nasr, V., Abdul Razak, A. M., McCanless, L., Maredia, A., Patranella, B., ... & Shahini, F. (2022). Effect of variable priority training on police officer driving performance and workload. Ergonomics65(8), 1057-1070.
  • Gustavsson, S., Dahlberg, G. M., & Berglund, I. (2020). Digitala körsimulatorer i yrkesutbildning: Utmaningar och möjligheter:[Digital driving simulators in vocational education: Challenges and opportunities]. Nordic Journal of Vocational Education and Training10(1), 108-136.
  • Biggs, A. T., & Pettijohn, K. A. (2022). The role of inhibitory control in shoot/don’t-shoot decisions. Quarterly Journal of Experimental Psychology75(3), 536-549.

Övrigt    

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).  

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.   

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som strävar efter att ha ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.    

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Tillträde    

Enligt överenskommelse under 2024.

Fackliga företrädare

Saco-s@mau.se

Sekocivil@seko.ku.se

lutfi.zuta@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!    


Du ansöker senast 2024-01-14 genom att klicka på knappen nedan.