Universitetsadjunkt i interaktionsdesign

Malmö

Ref REK 2023/16

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskaplig och akademisk teori och metod med konstnärlig och praktiska moment. Rent organisatoriskt består institutionen av tre enheter: Design, Humaniora, språk och kulturproduktion samt Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Många av K3:s lärare och forskare är verksamma i grupper och nätverk som Comics Research Hub, Artist Based Research, Nordisk arbetarlitteraturforskning, Oral History, RedemMedea och Collaborative Future making och forskningsprogram som Data Society samt forskningscentret Internet of Things and People (IoTaP). En stor del av vår utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer både nationellt och internationellt.  

Läs mer om Institutionen för konst, kultur och kommunikation här. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Interaktionsdesign på K3 inkluderar utbildning på kandidat-, master- och doktorsnivå. Alla dessa är internationella utbildningar, med engelska som undervisningsspråk. Forskningsämnen för interaktionsdesign på designenheten inkluderar nya modaliteter och förståelser av interaktion och deltagande designpraktik.

Du hittar mer information om programmet här: https://mau.se/en/study-education/programme/tgide/.

 • Undervisa och leda kurser i interaktionsdesign på kandidatnivå vilket kan innebära utveckling och planering av kurser, läranderesurser, genomföra examinationer och ge råd till studenter.
 • Stödja branschrelationer: Planera och genomför aktiviteter som kopplar samman industrin och studenter, till exempel gästseminarier, branschbesök och arbeta mot praktikplatser.
 • Kvalitetsutveckling: Delta i programutvecklingsaktiviteter

Behörighet 

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen. 

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Utbildning på kandidatnivå inom interaktionsdesign, människa-datorinteraktion (human-computer interaction) eller liknande.
 • Portfolio som visar förmågan att skapa moderna och professionella grafiska användargränssnitt med hjälp av, för branschen, standardverktyg för snabbprototypverktyg.
 • Portfolio som visar förmåga att programmera med TypeScript/JavaScript, CSS och HTML för att skissa och prototypa interaktion.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, skriftligt och muntligt

Särskilt meriterande för denna anställning:

 • Kreativa uppdrag som involverar design och tillverkning av interaktiva teknologier.
 • Branscherfarenhet av UI-design och/eller prototypframställning.
 • Undervisningserfarenhet, särskilt av undervisning i tekniska ämnen till designstudenter.
 • Erfarenhet av att jobba med öppen källkod ( ES6+ TypeScript/JavaScript).
 • Utbildning på doktors- eller masternivå inom ett område som stödjer andra kurser i programmet.

Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. 

Bedömningsgrunder

I enlighet med Malmö universitets anställningsordning är bedömningsgrunderna vid anställning som universitetsadjunkt följande:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Tillförordnad prefekt Per Linde, 040–6657162, per.linde@mau.se

Tillförordnad enhetschef Helena Ondrus, helena.ondrus@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt, elin.tegnestedt@mau.se.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-22. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/16, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/16.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 3 av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

1 juni 2023 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-02-22 genom att klicka på knappen nedan.