Universitetslektor i grafisk design

Malmö

Ref REK 2023/15

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.   

Institution

Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har ca 100 medarbetare och 1100 studenter och erbjuder tvärvetenskapliga utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom media, kultur och design. Här kombineras vetenskaplig och akademisk teori och metod med konstnärlig och praktiska moment. Rent organisatoriskt består institutionen av tre enheter: Design, Humaniora, språk och kulturproduktion samt Medie- och kommunikationsvetenskap. 

Många av K3:s lärare och forskare är verksamma i grupper och nätverk som Comics Research Hub, Artist Based Research, Nordisk arbetarlitteraturforskning, Oral History, RedemMedea och Collaborative Future making och forskningsprogram som Data Society samt forskningscentret Internet of Things and People (IoTaP). En stor del av vår utbildning och forskning görs tillsammans med externa aktörer både nationellt och internationellt.  

Läs mer om Institutionen för konst, kultur och kommunikation här. 

Innehåll och arbetsuppgifter

Grafisk design på K3 är ett program med fokus på grafisk kommunikation och att visualisera och utarbeta idéer. Programmet leder till en vetenskapligt grundad kandidatexamen. Gestaltande och konstnärliga metoder har en viktig plats i undervisning och kunskapsutveckling. På K3 bedrivs forskning inom flera områden med anknytning till grafisk design, i bl.a serier, visuell kommunikation, co-design och interaktionsdesign.

Kandidatprogrammet i grafisk design ingår i Enheten för design, tillsammans med kandidatprogram i produktdesign och interaktionsdesign, och en master i interaktionsdesign. Vi planerar att utveckla ytterligare ett magister/masterprogram inom design.

Som lektor i grafisk design kommer du att arbeta med planering, undervisning och examination av kurser i grafisk design, både praktiskt orienterade projektkurser och teoretiskt orienterade kurser. Du kommer också undervisa på andra närliggande kurser, på kandidat- och master-nivå. Som del i lärarlaget för Grafisk design kommer du arbeta med att kvalitetssäkra och utveckla programmet. Du kommer också delta i institutionsgemensamma aktiviteter. Pedagogiskt utvecklingsarbete, egen kompetensutveckling (forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete) och samverkan med det omgivande samhället ingår i arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av att:

 • Undervisa och examinera på kandidat- och master-nivå, på svenska och engelska
 • Delta i utveckling och kvalitetssäkring av kandidatprogrammet i grafisk design.
 • Bidra till utveckling av institutionen och dess sammanhållna kunskapsmiljöer, genom undervisning och forskning.

Visst administrativt ansvar ingår i kursansvaret. Periodvis kan det bli aktuellt att ta arbetsuppgifter med ett större administrativt ansvar.

Undervisning sker både på engelska och på svenska. På Malmö universitet är det bra att ha erfarenhet av att undervisa studenter från studieovana miljöer.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen i visuell kommunikation, grafisk design eller motsvarande.
 • God teoretisk förankring inom visuell kommunikation, grafisk design eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av grafisk design, både som yrkesområde och forskningsfält.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, skriftligt och muntligt, och undervisningserfarenhet på båda språken.

Särskilt meriterande för denna anställning är

 • Forskning inom något av följande områden visuell kommunikation, grafisk design, praktikbaserad designforskning, grafisk design i digitala medier
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i och handleda akademiskt skrivande inom designfältet.
 • Erfarenhet av att bedriva utbildning på högskolenivå, både ämnesmässigt och administrativt.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. Vi söker en person som är självgående, driven, välorganiserad och intresserad av utvecklingsarbete i såväl relation till kurser, kollegor och ämnet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Tillförordnad prefekt Per Linde, 040–6657162, per.linde@mau.se

Tillförordnad enhetschef Helena Ondrus, helena.ondrus@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt, elin.tegnestedt@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-22. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.

Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i Malmö universitets anställningsordning.

Meriterna ska dokumenteras enligt Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/15, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/15.

I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:

 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället

Ansökan skall även innehålla:

 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %. Provanställning kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

1 september 2023 eller enligt överenskommelse.
 

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se

OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se


Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-02-22 genom att klicka på knappen nedan.