Doktorand i vårdvetenskap

Malmö

Ref REK 2023/13

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid fakulteten Hälsa och samhälle bedrivs utbildning och forskning med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle. 

Institution

Vid institutionen för vårdvetenskap arbetar vi med utbildning och forskning inom huvudområdet omvårdnad och forskarämnet vårdvetenskap. Institutionen har en övergripande forskningsmiljö, jämlik hälsa och vård, som innefattar sex forskningsområde; fysisk hälsa, psykisk hälsa, barn och familjers hälsa, promotion för jämlik hälsa, pedagogik och profession samt äldres vård och hälsa. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Inom både sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen erbjuder vi studenterna verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vid institutionen finns också forskarutbildning.

Innehåll och arbetsuppgifter

 

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §). 

Vi söker en doktorand på heltid till doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap. I en visstidsanställning, heltid, under 4 år. Tjänsten är placerad vid Institutionen för vårdvetenskap och är knuten till forskargruppen Promotion för jämlik hälsa (ProHeq) och forskningsmiljön Citizen health.

Forskarämnet Vårdvetenskap  

Doktoranden förväntas arbeta inom projektet AKTIVA BARN för en jämlikare hälsa i socialt utsatta områden i K.A.H.E.Q (Kids in action for health equity) – Studien finansieras av FORTE.

Projektet sker i samverkan med Malmö stads kulturförvaltning på Allaktivitetshusen i staden som ger barn och unga en stimulerande miljö med fritidsaktiviteter efter skoltid. Forskningen tar sin utgångspunkt i att en jämlikare hälsa förutsätter integration och medinflytande. Metoder som finns idag formas främst av vuxna trots att barn enligt barnkonventionen skall göras delaktiga i sin egen hälsa och välbefinnande. Således behöver de även vara med att utveckla metoder för att utvärdera insatserna som görs. Projektet designas genom en deltagarbaserad design där barn i åldrarna 10 - 12 år, vårdnadshavare, ledare och forskare reflekterar/ analyserar/skriver och identifierar nyckelfaktorer som är viktiga för barns välbefinnande i deras sociokulturella miljö. Detta görs i en iterativ process med en strategisk grupp för policyförändring. Barnen utvecklar tillsammans med forskare i en deltagarbaserad process ett instrument för att utvärdera välbefinnande. Instrumentet testas därefter i Allaktivitetshusen.

Doktorandprojektet är planerat att baseras på fyra delstudier med olika forskningsmetodologiska ansatser med utgångspunkt i kvalitativa metoder och CBPR deltagarbaserad forskning och instrumentutveckling (kvantitativ forskningsmetod). Doktoranden kommer att arbeta i nära samarbete med forskare i forskargruppen ProheQ vid Institutionen för vårdvetenskap.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha övriga förmågor som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som: 

· har avlagt en examen på avancerad nivå, 

· har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Urvalskriterier

 

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmågor att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §). För denna tjänst är det dessutom meriterande att ha:

 • Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom migration och hälsa
 • Dokumenterad erfarenhet från utvecklingsarbeten och arbete med barn.
 • Dokumenterad kunskap av forskning relaterad till hälsa, hälsopromotion eller folkhälsa
 • Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete
 • Erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder och deltagarbaserade metoder, (gärna CBPR)
 • God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
 • Dokumenterad vetenskaplig skicklighet, visad genom examensarbeten på avancerad nivå eller andra vetenskapliga arbeten.

Upplysningar

Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av vicedekan Christine Kumlien, tel. 040-6657430.

Frågor om Institutionen för Vårdvetenskaps forskarmiljö besvaras av Institutionens Biträdande Prefekt för forskning och forskarutbildning Elisabeth Carlson tel. 040-6657451

Frågor om projektet och utlysningen i övrigt besvaras av projektledare Docent Margareta Rämgård tel. 073 - 0886595

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-10. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning [ersätt med länk]
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Minst två referenser med namn, relation till den sökande och kontaktinformation
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)och publicerade forskningstexter om sådana finns

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

Snarast, eller enligt överenskommelse 

Fackliga företrädare

SACO-S Désirée Annvir, desiree.anvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se

OFR/S Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

Studentrepresentant

Doktorandkårens representant Kristina Edman, kristina.edman@mau.se, tel. 0703-977125

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-02-15 genom att klicka på knappen nedan.