Doktorand i hälsa och samhälle

Malmö

Ref REK 2023/10

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid fakulteten Hälsa och samhälle bedrivs utbildning och forskning med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation. Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle. 

Forskningscentrum

Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier (CSS) är ett forskningscentrum som bedriver tvär- och flervetenskaplig forskning på en fakultetsövergripande, nationell och internationell nivå. Syftet är att utveckla och stimulera forskning samt bidra med forskningsbaserad kunskap i professionsutbildning, professionell praktik, policyarbete samt i det offentliga samtalet. Verksamheten utgörs bland annat av forskningsprojekt, nationella och internationella forskningssamarbeten, seminarier och att samverka med det omgivande samhället.

Innehåll och arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning eller konstnärlig forskning och administration, dock inte mer än 20 procent av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2 §).

Vi söker en doktorand på heltid till doktorsexamen i ämnet hälsa och samhälle. Aktuell utbildningsplats kopplas till forskningscentrum Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS). Lämplig institutionsplacering avgörs efter rekrytering av doktoranden.

Forskarämnet hälsa och samhälle syftar till att studera individers och gruppers hälsa och sjukdom i förhållande till samhälleliga villkor och strukturer. Hälsa och samhälle rymmer en mångfald av perspektiv och problemområden, och därmed även akademiska discipliner. Medicin- och hälsovetenskaper, samhällsvetenskap och humaniora vävs samman i utforskandet av relationen mellan exempelvis sociala, psykologiska, kulturella, politiska, ekonomiska, rättsliga och filosofiska aspekter, å ena sidan, och hälsa och sjukdom å andra. Forskningsämnet rymmer även studier och utveckling av de vetenskapliga metoder och teorier som skapar förutsättningar för sådan forskning.

Doktoranden ingår i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Boys and Men: Social, Medical, and Legal Perspectives on Masculinity and Sexuality och förväntas utforma sitt avhandlingsprojekt inom ramen för detta program.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
 • högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper  

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §). För denna tjänst är det dessutom meriterande att ha:

· Dokumenterad arbetslivserfarenhet, exempelvis inom klinisk verksamhet.

· Dokumenterad erfarenhet av nationellt och internationellt utvecklings- och forskningsarbete i hälsa och samhälle eller närliggande områden.

· Dokumenterad erfarenhet av vetenskaplig eller professionell hantering av rättsligt material, som exempelvis författning, domar och myndighetsbeslut.

· Tydlig avsikt att arbeta med en tvärvetenskaplig ansats. Tidigare erfarenheter av tvärvetenskapligt arbete är särskilt meriterande.

· God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.

· Dokumenterad vetenskaplig skicklighet, visad genom examensarbeten på avancerad nivå eller andra vetenskapliga arbeten.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Upplysningar

Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av vicedekan Christine Kumlien, tel. 040-6657430.

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. 

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-16. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning  https://mau.app.box.com/file/996031422522
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Minst två referenser med namn, relation till den sökande och kontaktinformation
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)och publicerade forskningstexter om sådana finns
 • Arbetsprov om 1-2 sidor, där sökanden på engelska reflekterar kring minst en av två föreslagna artiklar.
 • Venäläinen, S. (2021). Gendering and degendering: The problem of men’s victimization in intimate partner relations in social and crisis workers’ talk. Social Problems, doi: 10.1093/socpro/spab029
 • Dixon, L., Treharne, G. J., Celi, E. M., Hines, D. A., Lysova, A. V., & Douglas, E. M. (2022). Examining men’s experiences of abuse from a female intimate partner in four English-speaking countries. Journal of Interpersonal Violence, 37(3-4), 1311-1337.

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

Snarast, eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO-S Désirée Annvir, desiree.anvir@mau.se

OFR/Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se

OFR/S Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se 

Studentrepresentant

Doktorandkårens representant Adam Jonsson, adam.jonsson@mau.se 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-02-16 genom att klicka på knappen nedan.