Universitetslektor i i idrottsvetenskap inriktning pedagogik

Malmö

Ref REK 2023/6

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället.

Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 360 helårsstudenter och ca 50 anställda.

På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå.

Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt.

Innehåll och arbetsuppgifter

I tjänsten ingår att organisera och genomföra utbildning på grund-och avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination. Du kommer ingå i arbetslag i ämne/ämnesdidaktik, inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) samt inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I tjänsten ingår även att handleda studenters examensarbeten.

Som universitetslektor i idrottspedagogik kommer du att vara en viktig kraft i arbetet med att utveckla den idrottspedagogiska forskningsmiljön.

I arbetet ingår att utveckla och stärka forskningsanknytningen i våra utbildningar, i första hand lärarutbildningen.

Du bidrar till att utveckla den idrottsvetenskapliga forskningsmiljön vid Malmö universitet genom aktivt deltagande i seminarieverksamhet och forskningssamarbeten, vilket även omfattar att identifiera möjligheter till extern forskningsfinansiering och ansöka om sådana medel. Kompetensutvecklingstid ingår i tjänsten med 20% av heltid.

Behörighet

Behörig, inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

  • Doktorsexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne (exempelvis idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap eller pedagogik)
  • Dokumenterad pedagogisk förmåga att planera, genomföra och examinera i högre utbildning
  • Egen forskning med särskild kompetens inom området idrottspedagogik
  • Lärarexamen i idrott och hälsa
  • Att du behärskar engelska och svenska eller annat skandinaviskt språk i tal och skrift


Särskilt meriterande för denna anställning:

  • Erfarenhet av att arbeta inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • Erfarenhet av att handleda VFU-studenter


Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

• Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

• Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
• Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
• Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Upplysningar

Prefekt Anna Fabri, anna.fabri@mau.se, 040-6658190
Universitetslektor Jan-Eric Ekberg, jan-eric.ekberg@mau.se, 040- 6658359
HR-specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se, 040-6658527

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-20.

Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

Meriterna bör dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/6, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö.

Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/6

Ansökan skall innehålla:

• Meritförteckning
• Examensbevis för doktorsexamen
• Övriga relevanta betyg och intyg
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
• Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max fem av varje)

Övrigt

Tillsvidareanställning 100%. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-08-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-02-20 genom att klicka på knappen nedan.