Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära

Malmö

Ref REK 2023/4

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare.

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning.

Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället.

Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institution

Institutionen för idrottsvetenskap (IDV) har under de senaste tio åren växt till en av de större idrottsvetenskapliga institutionerna i Norden med ca 360 helårsstudenter och ca 50 anställda.

På institutionen bedrivs en omfattande verksamhet inom såväl utbildning som forskning, ofta i nära samverkan med idrotts- och skolsamhället. Utbildningar ges på grundnivå, på avancerad nivå och forskarnivå.

Vår forskning tar i hög grad sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Inom institutionen bedrivs samverkansprojekt och uppdragsverksamhet, regionalt, nationellt och internationellt.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet.

I tjänsten ingår kursansvar med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.

Inom kunskapsområdet idrottslära kommer du undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex friidrott), bollspelsform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på lärarprogrammet.

I tjänsten ingår även undervisning inom polisutbildningen i livräddning och orientering. I anställningen ingår 10% kompetensutvecklingstid, vilket kan innefatta medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:

• Lärarexamen i idrott och hälsa
• Erfarenhet av undervisning i idrott och hälsa i grundskolan eller gymnasieskolan
• Att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Särskilt meriterande för denna anställning:

• Erfarenhet av undervisning i idrott/idrottsvetenskap på universitet eller högskola inom lärarutbildning
• Fördjupad kompetens inom kunskapsområdet idrottslära
• Licentiat- eller doktorsexamen
• Handledarkompetens inom VFU

Utöver den formella kompetensen ska universitetets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

• Dokumenterad kompetens inom ämnet
• Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:

• Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
• Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
• Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Prefekt Anna Fabri, anna.fabri@mau.se, 040-6658190
Biträdande prefekt Gun Normark, gun.normark@mau.se, 040-6658230
HR-specialist Christina Magnusson, christina.magnusson@mau.se, 040-6658527

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-02-20.

Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare.

Se även Malmö universitets anställningsordning.

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2023/4 i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö.

Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2023/4.

Ansökan skall innehålla:

• Meritförteckning
• Examensbevis för examen på avancerad nivå
• Övriga relevanta betyg och intyg
• Pedagogisk avsiktsförklaring
• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
• Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
• De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max tre av varje)

Övrigt

Tillsvidareanställning 100%. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-08-01 eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson, nils.andersson@mau.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se


Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2023-02-20 genom att klicka på knappen nedan.