Doktorand i datavetenskap

Malmö

Ref REK 2022/298

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver utbildning och forskning med fokus på teknik och naturvetenskap vid de två institutionerna för datavetenskap och medieteknik samt materialvetenskap och tillämpad matematik. Fakulteten samverkar med företag och andra organisationer i syfte att höja kompetensnivån, skapa nya produkter, utveckla verksamheter och ge studenterna tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv. Våra forskningssamarbeten och medarbetare från ett stort antal länder ger verksamheten en internationell prägel. 

Institution

Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Forskningen vid institutionen bedrivs inom datavetenskap, informationssystem, programvaruteknik och medieteknik. Några av de områden vi intresserar oss för inom forskning och utbildning är artificiell intelligens, digitala medier, e-hälsa, internet of things och spelutveckling.

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Innehåll och arbetsuppgifter

Vi erbjuder en doktorandtjänst till en kvalificerad sökande med intresse inom datavetenskap, innovation, hållbarhet och människa-datorinteraktion. Doktorandprojektet syftar till att utveckla ett nytt ramverk/riktlinjer för hur användargränssnitt kan utformas för att underlätta användarnas möjlighet att göra ”rätt” val i olika digitala miljöer. Det ”rätta” valet bygger i detta projekt på att hållbarhetseffekten av valet ska vara positiv samt att den upplevda nyttan för brukaren ska uppskattas.

Forskning inom detta område inkluderar aktiviteter som att:

 • Studera empiriskt hur hållbarhetsmålen tolkas och integreras i gränssnittsdesign i praktiken av professionella utvecklare
 • Studera empiriskt hur hållbarhetsmålen som införlivats i gränssnittsdesign uppfattas/tolkas i praktiken av slutanvändarna - vad påverkar deras val?
 • Designa nya riktlinjer/ramverk för gränssnittsdesign baserade på insikter från empirisk data
 • Kvantitativ och kvalitativ evaluering av prototyper i experiment och fallstudier för att validera de nya riktlinjerna/ramverket

Forskningen kommer att bedrivas med både kvalitativa metoder (för att studera attityder och beteende) och kvantitativa metoder (för att studera beteende och människa-datorinteraktion). Experiment kommer att genomföras både i labbmiljöer och i naturliga miljöer.

Huvuduppgiften för doktoranden är att ägna sig åt sin forskarutbildning, vilket innefattar utförande av forskning samt forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20% av tiden), för breddad kompetens samt meritering för en framtida akademisk karriärväg.

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som krävs av ämnet, samt att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (enligt HF 7 kap. § 39) har den som:

 • har avlagt en examen på avancerad nivå,
 • har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
 • högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå har den som:

 • har kunskaper och färdigheter motsvarande en examen på avancerad nivå inom datavetenskap eller inom annat ämne som har relevans för datavetenskap, eller-
 • inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • behärskar engelska i den utsträckning som krävs för att genomföra forskarutbildning i datavetenskap

Urvalskriterier

Urval bland sökande som har grundläggande och särskild behörighet skall göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (HF 7 kap 41 §).

Följande allmänna urvalskriterier kommer att användas:

 • Ämneskompetens
 • Vetenskaplig kvalitet i tidigare arbeten
 • Metodologisk och vetenskaplig mognad
 • Kommunikations- och samarbetsförmåga

Följande specifika urvalskriterier kommer att användas:

 • Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
 • Mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
 • Önskvärt är kunskaper inom människa-datorinteraktion, etik, innovation, hållbarhet och science and technology studies (STS)
 • Erfarenhet, kunskap och färdigheter relaterade till simulering och AI (inklusive maskininlärning)
 • Erfarenhet från samarbete med privata och offentliga aktörer

Upplysningar

Tillförordnad prefekt, Bengt J Nilsson, 040-665 72 44, bengt.nilsson.ts@mau.se
Docent, Susanne Frennert, 040-665 84 41, susanne.frennert@mau.se
Professor, Reza Malekian, 040-665 78 65, reza.malekian@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2023-03-30. Det är du som sökande som ska tillse att universitetet förstår vad som står i din ansökan. Skrivs inte din ansökan på svenska, engelska eller något av de nordiska språken ansvarar du för att ansökan och dess bilagor översätts. 

Ansökan skall innehålla:

 • Komplett ansökningsformulär för antagning till forskarutbildning https://mau.app.box.com/s/36i43zpdr581x8n4a83biaou2phhydgr
 • Meritförteckning
 • Examensbevis, studieintyg och övriga relevanta intyg
 • Forskningsplan bifogas (ca 4 A4-sidor). Den ska beskriva forskningsproblemet, utifrån kandidatens förståelse/intresse samt lämpliga teorier, metoder, avgränsningar och tidigare forskning inom fältet.
 • Självständiga arbeten på avancerad nivå (inklusive examensarbete eller motsvarande)

Övrigt

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad om fyra år enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar lönesättning för doktorander enligt lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillträde

2023-09-01

Fackliga företrädare

SACO-S Mats Syde, mats.syde@mau.se

OFR/ST Bodil Sterner, bodil.sterner@mau.se

 

 

Välkommen med din ansökan!

 


Du ansöker senast 2023-03-30 genom att klicka på knappen nedan.