Forskningsassistent i forskningsmiljön Studier i boende och välfärd

Malmö

Ref REK 2022/286

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vid Fakulteten för kultur och samhälle forskar och undervisar vi om många av vår tid stora frågor – exempelvis de som handlar om global politik, nya medier och hållbar stadsutveckling – från humanistiska, samhällsvetenskapliga och designvetenskapliga utgångspunkter. Vi är en kreativ, föränderlig och gränsöverskridande akademisk miljö som präglas en hög grad av internationalisering

och samverkan med andra, såväl inom som utanför akademin. Vår verksamhet är placerad mitt i Malmö, men våra perspektiv omfattar hela världen. Vi är organiserade i tre institutioner: Urbana studier, Globala politiska studier och Institutionen för konst, kultur och kommunikation. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 100 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier.

Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Vi studerar även organisationer och ledarskap med en tvärvetenskaplig kritisk ansats, med särskilt fokus på relationer.

Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen har förutom en forskarutbildning och mastersprogram i urbana studier, kandidatprogram inom stadsplanering, miljövetenskap och fastighetsvetenskap, samt program och kurser inom organisation och ledarskap på kandidat och mastersnivå. Läs mer om institutionen för urbana studier här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Forskningsassistenten kommer att arbeta med olika forskningsprojekt relaterade till bostadsförsörjning och samhällsutveckling inom den tvärvetenskapliga forskningsmiljön Studier i boende och välfärd vid Malmö universitet. En särskilt stor del av arbetet kommer att ske inom projektet Levnadsvillkor och sociala insatser i Malmös marginaliserade bostadsområden, som bland annat syftar till att följa utvecklingen i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och skapa nyanserad kunskap om utmaningarna i dessa områden samt möjligheten att påverka levnadsvillkor genom bostadssociala insatser.

Forskningsassistenten kommer att delta i olika aktiviteter relaterade till datainsamling och analys. Sådana aktiviteter inkluderar, bland annat: rekrytering, genomförande och analys av kvalitativa intervjuer med forskningsdeltagare på svenska; design, genomförande och analys av enkätundersökningar; framtagande av rapporter och bistå projektledaren i organisations- och samordningsuppgifter.

Anställningen innebär aktiv medverkan och delaktighet i institutionens verksamhet förutsätts. I anställningen ingår även samverkan med det omgivande samhället.

Kvalifikationer

För denna anställning krävs specifikt:

  • Magister eller masterexamen i ett ämne relevant för anställningen, såsom urbana studier, kulturgeografi, sociologi, eller angränsande ämnen.
  • Dokumenterad förmåga att forska och kommunicera på svenska, skriftligt och muntligt.
  • Dokumenterat goda kunskaper i engelska skriftligt och muntligt.

Särskilt meriterande för denna anställning:

  • Erfarenheter av forskning inom ämnet för anställningen, särskilt svensk bostadsförsörjning, social utsatthet, segregation och/eller angränsande ämnen

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har dokumenterat god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna vid anställning som forskningsassistent i projekten är:

  • Dokumenterad kompetens och erfarenheter inom ämnet
  • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället

Upplysningar

För frågor kring projektet, kontakta projektansvarig Martin Grander, martin.grander@mau,se, 040-665 81 34

För frågor rörande institutionen, kontakta Peter Palm, enhetschef, peter.palm@mau.se

För praktiska frågor som rör anställningen och rekryteringsprocessen, kontakta HR, Elin Tegnestedt elin.tegnestedt@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-12-07. Din ansökan ska skrivas på svenska.

Ansökan skall innehålla:

  • Curriculum Vitae (inklusive personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
  • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen (max en A4 sida)
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Övrigt

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid (100 %) och tidsbegränsas under perioden 2023-02-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning upp till 12 månader.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Startdatum 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

Saco-S Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR/ST, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!


Du ansöker senast 2022-12-07 genom att klicka på knappen nedan.